Logo de la Universitat de València Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

El Servei de Política Lingüística (SPL) dóna suport a la docència i a la recerca en valencià amb els serveis següents:

» Correcció en valencià de materials i textos adreçats a la docència a l’aula i la divulgació científica.
» Traducció al valencià de materials adreçats a la docència a l’aula.
» Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat.

Requisits:

» Ser personal docent i investigador de la UV.
» Se n’exclouen les tesis doctorals, així com el material i les publicacions d’ús personal.

Presentació dels originals:

» En el cas de les correccions, reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.
» Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït al valencià mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents. En aquest cas, envieu SEMPRE la versió original, si n’hi ha.

Per a l’elaboració dels textos o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les traduccions o correccions:

» Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del SPL.
» Quan l’usuari ho sol·licite, i sempre que el format ho permeta, els textos corregits poden lliurar-se amb marques de revisió a fi que l’autor puga tenir constància dels canvis introduïts.
» A més del text traduït o corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que, a criteri del corrector, l’autor del text ha de tenir en compte.
» La versió del material docent traduïda o corregida pel SPL s’ha de posar a disposició de l’alumnat en l’aula virtual de l’assignatura.

Sol·licitud:

Envieu la vostra petició a assessorament.linguistic@uv.es. En el cos del missatge, heu de consignar:

  • Nom complet del professor/a
  • Nom de l’assignatura.
  • Titulació a què està adscrita.
  • Data en què preveieu que fareu ús de cada tema o arxiu que adjunteu.

El material enviat ha d’estar en un format editable mitjançant Microsoft Office o programari compatible.

Recordeu que si heu redactat el text en valencià i en sol·liciteu una correcció podeu optar a un incentiu per a la qualitat en l’elaboració de materials docents i tesis doctorals en valencià i anglès.

 

Voleu demanar un incentiu per a l'elaboració de material docent o una tesi en valencià?

Voleu recursos per a aprendre valencià?