University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

CALENDARI (Curs 2021-2022)

PROCEDIMENT GENERAL

La Comissió del TFG garantirà que tot l’estudiantat matriculat tinga assignat un/a tutor/a i un àrea temàtica o de coneixement. Aquesta assignació tindrà validesa només durant el curs acadèmic en el qual es troben matriculats.

Procediment d'assignació

- La Comissió del TFG sol·licitarà als departaments la informació relativa a cada professor/a-tutor/a i s’indique l'àrea temàtica dels treballs a tutoritzar i el nombre d'estudiants que podrà tutoritzar.

- La informació relativa a tutors/es, àrees temàtiques o de coneixement, departaments i modalitats de TFG es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials.

- Es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials un llistat dels estudiants matriculats ordenats d'acord amb l’expedient acadèmic.

- L'assignació es realitzarà en un acte públic. El resultat de les assignacions es publicarà en la Web de la Facultat de Ciències Socials.

IMPORTANTE: Si algún alumno/a no puede asistir a la adjudicación ha de autorizar a alguna persona adjuntando a la autorización una fotocopia del DNI de la persona que le ha autorizado y presentar el original de su DNI.

ASSIGNACIÓ TUTORS/ES TREBALL FI DE GRAU

MANTENIMENT DE TUTOR/A

Per als/les estudiants de segona o successives matrícules que desitgen mantenir el tutor assignat en el curs anterior el/l'estudiant haurà de presentar una INSTÀNCIA en què conste el/la tutor/a i l'àrea temàtica del curs anterior. Aquesta instància s'ha de remetre a practasoc@uv.es. (TERMINI: del 6 al 10 de setembre de 2021).

Si l'estudiant no fera la sol·licitud de manteniment de tutor/a participarà en el procediment d'assignació pública de caràcter general.

Si no es pot garantir el manteniment del tutor/a la Comissió de TFG tractarà de garantir àrea i departament.

Resultat de les Sol·licituds de Manteniment de Tutor/a de TFG (2021-2022)