University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

Els/Les estudiants/es poden avançar el dipòsit i l'avaluació del TFG quan els quede per aprovar un màxim de dues assignatures per acabar la titulació (en aquest còmput s'exclouen el propi TFG i les Pràctiques).

Per a accedir a aquesta convocatòria és necessari que l’estudiant haja estat matriculat prèviament en les assignatures corresponents, que estiga matriculat en el curs en què sol·licita l’avançament, i que ho sol·licite per a totes les assignatures que li queden per aprovar, incloses el Treball final de grau i les Pràctiques externes. Queden excloses de l’obligatorietat d’haver estat prèviament matriculades, les assignatures de Treball final de grau i Pràctiques externes curriculars.

L'avançament del dipòsit del TFG s'haurà de sol·licitar després d'haver realitzat la matrícula i en el període determinat pel Centre: del 20 al 31 de juliol de 2021.

Procediment:

Per a SOL·LICITAR L'AVANÇAMENT DEL TFG l’estudiantat a més de sol·licitar l'avançament de convocatòria (ENTREU) haurà d'adjuntar a la aplicació de l'ENTREU una instància, en la qual, si es tracta d'estudiantat de primera matricula, haurà d’especificar el departament preferit. Si per contra es tracta d'un estudiant de segona matricula ha d'indicar si desitja mantenir o canviar de tutor, especificant el tutor del curs anterior o el departament o àrea temàtica corresponent.

La Comissió de TFG denegarà o admetrà les sol·licituds d'avançament de convocatòria del TFG, i assignarà els/les tutors/es. Aquesta informació es comunicarà als/les estudiants i als departaments.

RESOLUCIÓ Assignació de Tutors/es d'Avançament (2021-2022)

El dipòsit avançat del TFG es realitzarà fins al 10 de gener de 2022 en primera convocatòria .

El dipòsit per a la segona convocatòria de l'avançament de convocatòria es realitzarà fins al 6 de juny de 2022.

IMPORTANT: En el cas de sol·licitar i obtenir la convocatòria avançada del TFG si l’estudiant no presenta el TFG en els terminis determinats o no supera l'avaluació únicament es podrà presentar a la primera convocatòria ordinària. En cap cas podrà presentar-se a la segona convocatòria ordinària.

NORMATIVA