Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

PROCÉS I MATRÍCULA DELS PROGRAMES DE MOBILITAT (Erasmus / SICUE / Programa Internacional)

 

DESTINACIONS | ADJUDICACIÓ | ACCEPTACIÓ | CONTRACTE | MATRÍCULA | DOCUMENTACIÓ | DURANT L'ESTADA | PRÒRROGA | A LA VOLTA | FAQs | SETMANA INTERNACIONAL

 

 DESTINACIONS PER TITULACIONS


 

Accedir (portalumne)

A Portalumne, selecciona "Programes de mobilitat amb altres universitats" i després "Consulta destinacions de mobilitat". Selecciona la teua Facultat i titulació i després l'opció Erasmus, Programa Internacional o Sicue.

Termini per a fer la sol·licitud: Erasmus, Programa Internacional, Sicue i Erasmus Pràctiques

Atenció doble titulació

Els/les estudiants de la doble titulació Sociologia – Ciències Polítiques encara que a l’hora de fer la sol·licitud podeu veure les destinacions de ambdues titulacions, però HEU DE TRIAR DESTINACIONS D'UNA DE LES TITULACIONS. Pert tant ÉS PRECÍS NO BARREJAR DESTINS DE LES DUES. El motiu és que no existeixen convenis amb les Universitats estrangeres per a dobles titulacions.

  • Si sol·liciteu destinacions de Sociologia, concorrereu amb la resta d’estudiants de Sociologia i el procés d’adjudicació es realitzarà pel coordinador de mobilitat de la Doble de la Facultat de Ciències Socials, Daniel Gabaldon i amb el barem de la Facultat de Ciències Socials.
  • Si sol·liciteu destinacions de Ciències Polítiques concorrereu amb els estudiants de Ciències Polítiques i el procés d’adjudicació es realitzarà pel coordinador de la Doble de Dret, Carlos G. Rivero i amb el barem de la Facultat de Dret, tot i que una volta seleccionats fareu el contracte d’estudis i la matricula com a estudiants de la Facultat de Ciències Socials i la vostra convalidació de notes serà feta pel coordinador de Sociologia.

Podeu consultar les destinacions de la doble per portalumne. Us apareixeran totes les places de Sociologia i Ciències Polítiques barrejades. Al següent enllaç trobareu el llistat de les places separades per opcions per facilitar-vos la selecció.

Llistat de les places de Sociologia (opció 1) i de Ciències Polítiques (opció 2) separades, tant per a Sicue, Erasmus i el Programa Internacional.

 

 ADJUDICACIÓ


 

Programa Internacional y Programa SICUE

Adjudicació per part del Servei de Relacions Internacionals en base als criteris establerts a les diferents convocatòries

Erasmus Estudis

Adjudicació per part dels coordinadors de mobilitat de titulació en base al següent barem establert pel Centre:

10 punts: nota mitjana de l'expedient acadèmic

1 punt: per participació en el programa de Mentor

2 punts com a màxim: per nivell d'idioma: B1 (0,5); B2 (1 punt); C1 (1,50) i C2 (2 punts).

Podeu presentar certificacions o fer la prova de diferents idiomes per a obtindre els 2 punts d'idomes.
En cas d'empat decidirà el nombre de crèdits aprovats fins al curs immediat anterior. Si es manté l'empat, per puntuació d'idioma.

L'elecció de la plaça pot ser diferent a les destinacions inicialment sol·licitades si queden places vacants
 

Baremació curs 2021- 2022

Sociologia i Sociologia - Ciències Polítiques

Treball Social

Relacions Laborals 

 

 ACCEPTACIÓ


 

Una vegada admès, es realitza l'Acceptació formal de la plaça a travès d'Entreu
Consulta la pàgina web de la Universitat de destinació: documents que et sol·liciten i en quins terminis, sol·licitud Erasmus (application form), Contracte d'Estudis (Learning Agreement), còpia del passaport, certificat d'acreditació lingüística, allotjament, etc.

 

 CONTRACTE D'ESTUDIS


 

El contracte d'estudis és l'acord entre l'estudiant i el seu coordinador/a de mobilitat pel qual es fixen tant les assignatures que es cursaran a la Universitat de Destinació com les quals es convalidaran en la Universitat de València. S'emplena a través de portalumne - Programes de mobilitat amb altres universitats

Video tutorial i indicacions per a omplir el contracte d'estudis

Una vegada completat contacta amb el teu coordinador/a per fixar-ho definitivament, imprimir-ho i signar-ho. Has de lliurar una còpia signada del mateix en la secretaria de la Facultat . El contracte d'estudis està vinculat a la matricula.

Recorda portar el contracte d'estudis original a la teua universitat de destinació. Aquest ha de ser signat i segellat per la Universitat de destinació abans de la volta amb les modificacions que s'hagen realitzat.

 

 MATRÍCULA 19/20


 

Límits:
Per a un Semestre: un mínim de 18 crèdits (24 per al Programa SICUE) i un màxim de 36 crèdits internacionals.
Doble Grau: mínim 24 i màxim 48
Per a curs complet: un mínim de 36 (45 per al Programa SICUE) i un màxim de 72 crèdits internacionals.
Doble Grau: mínim 45 i màxim 90

Matrícula única (Tots els estudiants i titulacions)

Com sempre en la data assignada a la secretaria virtual us matriculareu per internet:

Quan us matriculeu, us apareixeran els crèdits internacionals vinculats al contracte d'estudis i després us matriculareu d'aquelles assignatures que voleu fer  a València, si és el cas.

La matrícula serà enguany a finals de Juliol.

IMPORTANT: Com l'objectiu del programa de mobilitat és l'aprofitament acadèmic a una altra universitat i per això es rep una beca, l'estudiant haurà de superar com a mínim el 50% dels crèdits cursats a la universitat de destinació o en cas contrari retornarà la quantitat rebuda com a beca.

 

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DE LA TEUA MARXA


 

Al SRI ubicat en C/ Cisneros, 4: Documents
Al centre: Còpia del contracte d'estudis signat

 

 DURANT L'ESTADA


Una volta rebut el certificat d'arribada per part de la Universitat de destinació has de pujar-lo a Entreu.

En arribar a la teua destinació, és possible que algunes assignatures del teu contracte d'estudis no es pugan realitzar perquè no hi ha places o per qualsevol altre motiu. La Normativa d'Intermabi d'Estudiants de la UV estableix que:
El contracte es podrà modificar en el termini d'1 mes a partir de l'arribada de l'estudiant a la universitat de destinació.
Aquestes modificacions han de ser autoritzades tant pel teu coordinador/a de destinació com d'origen. Les modificacions es plasmaran en el Contracte d'Estudis i seran comunicades a la nostra secretaria perquè puguem realitzar els canvis oportuns de matricula, rebuts, etc, a través del correu: orisoci@uv.es amb una còpia escanejada de la modificació del contracte d'estudis signada pels coordinadors. 

 

 PRÒRROGA DE L'ESTADA


 

Es pot prorrogar l'estada per a un segon semestre sempre que la Universitat de destinació i el coordinador/a de origen ho autoritzen.
El document Sol·licitud de prolongació d'estada ha de signar-ho primer el coordinador/a de destinació. Una vegada signat s'envia al coordinador/a de origen que ho remetrà al SRI perquè tramiten la pròrroga. L'ampliació no té dotació econòmica. Acceptada la pròrroga pels coordinadors, es sol·licita al Servei de Relacions Internacionals.
Una vegada tingues l'acceptació del SRI recorda que hauràs de modificar el Contracte d'Estudis i enviar còpia a orisoci@uv.es per a modificar la teua matricula.

 

►  A la VOLTA


 

En tornar has de presentar en el SRI els documents que et demanen (certificat d'estada, etc. així com el Contracte d'Estudis signat per la Universitat de destinació). Documents SRI (alguns d'ells es realitzen per entreu.uv.es)
Has de presentar en Secretaria de la Facultat una còpia signada del Contracte d'Estudis si encara no ho has fet on-line).
Posa't en contacte amb el teu coordinador/a de mobilitat
Conte rebem el teu certificat de notes per part de la Universitat de destinació i el coordinador/a realitze el reconeixement, inclourem les assignatures en el teu expedient. Els reconeixements es realitzen pels coordinadors d'acord a la resolució de 21 de març de 2016, de la Direcció General de Política universitària pel que s'estableixen les equivalències al sistema de qualificació de les universidades espanyoles. Enllaç

►  SETMANA INTERNACIONAL


 

Setmana Internacional dia 11 de novembre de 2020. Informació General Programa Erasmus Estudis. Enllaç al vídeo.

Sessió informativa Programa Erasmus Estudis titulació Relacions Laborals i Recursos Humans.  Enllaç al vídeo.