Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Després de realitzar una anàlisi històrica dels processos d'avaluació i de la normativa generada en matèria de qualitat (Protocol per a la garantia de qualitat dels màsters oficials de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València de 25 d'octubre de 2005, Sistemes de Garantia de Qualitat de les titulacions de Grau, aprovats per les Juntes de Centre, de les titulacions que han participat en el Programa d'Avaluació Institucional de la Universitat de València ...) la UV organitza el Sistema de Garantia Intern de Qualitat en set dimensions:

Anem a fer una breu explicació de cadascuna de les dimensions del SGIQ de la Universitat de València:

PF - Programa Formatiu

Aquesta dimensió permet garantir la qualitat i l'adequada revisió dels aspectes bàsics i transversals de la una titulació, els objectius del pla d'estudis, el perfil d'ingrés dels estudiants i el perfil de sortida dels titulats.

Els processos d'aquesta dimensió són:

Programa Formatiu PF1 Procediment de revisió dels objectius del programa formatiu
PF2 Procediment de revisió del perfil de ingres dels estudiants
PF3 Procediment de revisió del perfil dels egresats

OE - Organització de l'Ensenyament

L'objecte d'aquesta dimensió és presentar els mecanismes que permeten al centre garantir la qualitat dels processos més significatius relacionats amb l'organització de l'ensenyament, destaquen la captació dels estudiants, la programació acadèmica, la programació docent etc.

Els procediments que s'inclouen en aquesta dimensió són:

Organització de l'Ensenyament OE1 Procediment de captació dels estudiants
OE2 Procediment de selecció, admisió i matriculació dels estudiants
OE3 Procediment de programació acadèmica
OE4 Procediment de programació docent (guies docents)

RH - Recursos Humans

L'objecte d'aquesta dimensió és sistematitzar com es garanteix i millora la qualitat del personal docent i de suport, assegurant que l'accés, formació, avaluació, promoció i reconeixement dels mateixos, es realitza amb garantia per poder complir les funcions que tenen assignades.

Els procediments d'aquesta dimensió són:

Recursos Humans RH1 Procediment de definició de la politica del PDI
RH2 Procediment de captació i selecció del PDI
RH3 Procediment de avaluació, promoció i reconeixement i incentius del PDI
RH4 Procediment de formació del PDI
RH5 Procediment de definició de politiques del PAS
RH6 Procediment de captació i selecció del PAS
RH7 Procediment de avaluació, promoció i reconeixement i incentius del PAS
RH8 Procediment de formació del PAS

RM - Recursos Materials i Serveis

L'objecte d'aquesta dimensió és sistematitzar els mecanismes que disposa el Centre per gestionar de forma adequada els seus serveis i recursos materials, analitzant els resultats de la mateixa i aplicant la millora contínua de forma habitual i sistemàtica.

Els procediments són:

Recursos Materials i Serveis RM1 Procediment de gestió dels recursos materials
RM2 Procediment de gestió del serveis

DE - Desenvolupament de l'Ensenyament

Aquesta dimensió regula com els centres/titulacions orienten les seues activitats docents a l'aprenentatge dels alumnes, partint d'una informació adequada per definir les seues necessitats, establint mecanismes i procediments que garanteixen el seu eficaç desenvolupament i millora contínua.

Els procediments que s'inclouen en aquesta dimensió són:

Desenvolupamnt de l'Ensenyament DE1 Procediment de orientació a l'estudiant
DE2 Procediment de mobilitat del estudiants rebuts
DE3 Procediment de mobilitat dels estudiants enviats
DE4 Procediment de orientació professional
DE5 Procediment de pràctiques externes integrades al pla d'estudis
DE6 Procediment de desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge
DE7 Procediment de avaluació d'ensenyament-aprenentatge

RE - Resultats

L'objecte d'aquesta dimensió és sistematitzar com els Centres mesuren i analitzen els resultats considerats importants per garantir la qualitat del seu centre i de les seues titulacions. Els resultats/informes que es generen en aquesta dimensió a partir de les dades dels indicadors de rendiment i de les enquestes que es desenvolupen per conèixer la satisfacció dels grups d'interès, són informació d'entrada per a l'avaluació i millora de tots els procediments del SGIQ, així garanteix que per a la presa de decisions s'utilitzen dades objectives i mesurables.

Els procediments són:

Resultats RE1 Procediment d'anàlisi i mesurament dels resultats
RE2 Procediment de mesura de la satisfacció dels grups d'interès

SG - Sistema de Garantia de la Qualitat

L'objecte d'aquesta dimensió és garantir que s'implementen els procediments de garantia de qualitat dels centres i titulacions.
El procediment més important del sistema de garantia de qualitat és el d'elaboració i revisió de la política i objectius de qualitat, ja que estableix la base per al desenvolupament de la resta de procediments del SGIQ.

Els procediments concrets d'aquesta dimensió són:

Sistema de Garantia de la Qualitat SG1 Procediment d'elaboració i revisió de la politica i objectius de qualitat
SG2 Procediment de garantia de la qualitat dels programes formatius
SG3 Procediment d'informació pública
SG4 Procediment de gestió i revisió de les incidències
SG5 Procediment de disseny d'una titulació
SG6 Procediment de recomanacions i modificacions dels plans d'estudi
SG7 Procediment d'extinció d'un títol

És important destacar que tots els procediments del SGIQ conclouen amb l'autoavaluació del seu desenvolupament, els Comitès de Qualitat del Centre avaluen els aspectes bàsics, contemplant tots els centres la mateixa estructura d'informe, en el qual s'inclouen els aspectes a avaluar, resultats dels indicadors i de les enquestes d'opinió. Es finalitza aquesta avaluació, amb la concreció de Punts Forts, Punts Febles i Propostes de Millora.