Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El Reial Decret 861/2010 que modifica el Reial Decret 1393/2007 pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials determina que només podran participar en els processos per a la verificació l'ANECA i els òrgans d'avaluació que la Llei de les Comunitats autònomes determinin i que compleixin amb els criteris i estàndards de qualitat establerts per la Comissió Europea mitjançant la superació d'una avaluació eterna que els permeta ser membres de ple dret de l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i estar inscrites en el Registre Europeu d'Agències de Qualitat (EQAR).

Per tal d'aconseguir el major consens possible, el protocol d'avaluació per a la verificació s'ha elaborat en el si de la Xarxa Espanyola d'Agències de Qualitat Universitària (REACU). Cada agència aplica aquest protocol a l'hora de valorar les propostes de títol de grau i màster sobre els quals ha d'emetre un informe preceptiu d'avaluació previ a la verificació per part del Consell d'Universitats.

Criteris i directrius

El títol ha de garantir el respecte i promoció dels drets humans fonamentals i d'igualtat, així com fomentar els valors democràtics i una cultura de pau.

Criteri 1 - Descripció del títol

El títol inclou una descripció adequada i coherent amb el seu nivell o efectes acadèmics, de manera que no indueixi a confusió sobre el seu contingut, abast i, si escau, efectes professionals.

Criteri 2 - Justificació del títol

El títol ha de ser rellevant, adequat a les experiències formatives o investigadors, coherent amb l'àmbit acadèmic a què fa referència i/o acord amb estudis similars existents.

Criteri 3 - Competències

Les competències a adquirir pels estudiants han de ser avaluables i estar d' acord amb lloes exigibles per atorgar el títol i amb les qualificacions establertes en l'EEES.

Criteri 4 - Accés i admissió estudiants

El títol ha de disposar d'uns sistemes admissibles que regulen i informen clarament als estudiants sobre les diferents vies d'accés, admissió i orientació a l'inici dels seus estudis.

Criteri 5 - Planificació de l'ensenyament

El pla d'estudis ha de constituir una proposta coherent de formació dissenyada de forma coordinada i prenent en consideració la dedicació dels estudiants en un període temporal determinat.

Criteri 6 - Recursos humans

El professorat i els recursos humans de suport al títol han de ser adequats per assegurar l'adquisició de les competències previstes en el pla d'estudis.

Criteri 7 - Recursos materials i serveis

Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en el pla d'estudis han de ser adequats per assegurar l'adquisició de les competències.

Criteri 8 - Resultats previstos

El títol ha d'incloure una previsió de resultats i un procediment general per a la valoració dels resultats d'aprenentatge dels estudiants.

Criteri 9 - Sistema de Garantia de Qualitat (SGC)

El títol ha d'incloure un Sistema de Garantia de Qualitat que asseguri el control, la revisió i millora contínua del mateix.

Sistema de Garantia de Qualitat de la Universitat de València.

Criteri 10 - Calendari d'implantació

El procés d'implantació del títol ha d'estar planificat en el temps i contemplar un mecanisme per acomodar, si escau, als estudiants procedents de Plans d'Estudi ja existents.

Per a més informació del Programa VERIFICA, consulteu la web de l'oficina de plans d'estudis de la UV .


VERIFICA - Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Un dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior és garantir la qualitat en l'ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.

El propòsit principal de la dimensió europea en la garantia de qualitat és promoure la confiança mútua i la transparència, respectant la diversitat dels contextos nacionals. Tant els principis de diversitat i autonomia universitària com el dret a la lliure circulació dels professionals en el si de la Unió Europea, fan cada vegada més necessari l'ús de mecanismes d'avaluació i acreditació que assegura la qualitat dels diferents ensenyaments universitàries europees. 

És important destacar, el document de Criteris i Directrius per a la Garantia de la Qualitat en l'EEES elaborat per l'European Association for Quality Assurence in Higher Education .

Com s'exposa en el Reial Decret 1393/2007 , " els sistemes de garantia de qualitat són part dels nous plans d'estudis, són, així mateix, el fonament perquè la nova organització dels ensenyaments funcioni oficialment i per crear la confiança sobre la qual descansa el procés d'acreditació dels títols. L'autonomia en el disseny de les titulacions es combina amb un adequat sistema d'avaluació i acreditació, que permet supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la qualitat de les mateixes. La concreció del sistema de verificació i acreditació permet l'equilibri". 

Com hem comentat anteriorment, un dels criteris que s'han d'incloure en la memòria de verificació dels plans d'estudi és el sistema de garantia de qualitat, per això la Universitat de València i en concret la Unitat de Qualitat ha elaborat un document marc en el qual s'inclou la informació i presentació del Sistema de Garantia de Qualitat de la Universitat.