Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

L’ AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva) com a entitat que exerceix les funcions d'avaluació de la qualitat universitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, és l'encarregada de realitzar el seguiment de les titulacions oficials (Llei 5/2006 de 25 de maig, de la Generalitat, en la qual s'estableix que a l'AVAP li correspon l'avaluació de les activitats afins que establisca la Llei Orgànica d'Universitats), elaborant una guia que inclou els criteris i indicadors bàsics comuns per al desenvolupament d'aquest procés.
El seguiment d'un títol és un procés gradual que ha de conduir a la seua millora contínua i finalitzar de forma natural amb la seua acreditació. És per açò que, durant el seguiment el paper de l'AVAP per a la universitat, ha de ser el d'assessor extern que aporta una valoració objectiva sobre com s'està realitzant la implantació de cadascun dels seus títols i que cerca, com a objectiu principal, oferir als estudiants la millor de les formacions possibles.
El procediment de seguiment està regulat per la Resolució de 14 de gener de 2013 , de la presidenta de l'Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la Resolució de 15 de desembre de 2010, per la qual es va aprovar el protocol de seguiment dels títols universitaris oficials a la Comunitat Valenciana.

El Reglament es complementa amb la guia per al seguiment dels títols universitaris en la qual especifiquen els fonaments que s'analitzaran durant el seguiment de la implantació dels títols verificats i inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Titulacions (RUCT). Amb aquest programa l'AVAP dóna resposta a la demanda de l'ordenació universitària amb la qual es mostra a la societat el compromís amb la garantia de la qualitat per a la formació que s'ofereix als nostres estudiants.
ASPECTES BÀSICS
Si ens centrem en el seguiment de les titulacions oficials aquests són els aspectes bàsics:

  • El seguiment dels títols comprèn el període que abasta des de la implantació del títol (després de la seua verificació) fins al moment que el títol ha de sotmetre's a l'avaluació per a la renovació de l'acreditació.
  • Són objecte de seguiment totes les titulacions oficials impartides per les universitats públiques i privades i els seus centres adscrits que componen el Sistema Universitari Valencià, així com als centres adscrits a universitats que si bé no pertanyen a aquest Sistema, tinguen seu a la Comunitat Valenciana.
  • Participen en el seguiment els títols (graus i màsters oficials) que tinguen dos anys d'implantació, duent-se a terme en el tercer curs.