• Consulta l'oferta de graus
 • CE1: Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per a analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
 • CE2: Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des de la concepció d'un projecte fins a la seua comercialització. El dit coneixement donarà lloc al desenrotllament de la capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, incloent tots els processos implicats en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en els seus diferents àmbits.
 • CE3: Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent la tributació audiovisual. També comprén el coneixement i la investigació de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.
 • CE4: Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en el cine com en televisió, vídeo i multimèdia des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final. D'això es deriva la capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques, videogràfiques o televisives, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ.
 • CE5: Coneixement de l'ètica i deontologia professional així com de l'ordenament jurídic de la informació, que afecta tant la pràctica professional com al quefer del comunicador. Capacitat d'interpretar els mecanismes legislatius d'incidència en l'audiovisual o la comunicació, així com el règim jurídic d'aplicació en els distints aspectes de les produccions audiovisuals.
 • CE6: Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció. També s'inclou el coneixement teòric i pràctic de les anàlisis, sistematització i codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies. Capacitat per a escriure amb fluïdesa, textos, escaletas o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia.
 • CE7: Coneixement i capacitat per a aplicar recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent el disseny, establiment i desenrotllament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.
 • CE8: Coneixement teoricopràctic de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, televisió, vídeo, cine, i suports multimèdia) , incloent la capacitat per a utilitzar-los en la construcció i manipulació dels diversos productes que comprén l'àmbit de la comunicació audiovisual. … …
 • CE9: Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per a analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge per mitjà de les noves tecnologies de la comunicació. També s'inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenrotllats per a la comunicació visual i la persuasió a través de la imatge.
 • CE10: Coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'òptica i capacitat per a desenrotllar mesuraments vinculats amb la quantitat de llum i la qualitat cromàtica durant el procés de construcció dels imatges, tant en el camp professional de la fotografia com en el de la direcció de fotografia en cine i altres produccions videogràfiques.
 • CE11: Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acústiques de l'espai, així com els elements constitutius de disseny i la decoració sonora ("sound designer") . Estos coneixements també comprendran la relació entre els sons i les imatges des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. També s'inclouen els models psicològics específicament desenrotllats per a la comunicació sonora i la persuasió a través del so.
 • CE12: Coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'acústica, i capacitat per a desenrotllar mesuraments vinculades amb les quantitats i qualitats del so durant el procés de construcció de l'àudio, gravar senyals sonors des de qualsevol font acústica o electrònica i de mesclar estos materials amb una intencionalitat determinada tenint en compte els nivells, efectes i plans de la mescla final masterizada; capacitat per a recrear l'ambient sonor d'una producció audiovisual o multimèdia atenent a la intenció del text i de la narració per mitjà de la utilització de banda sonora, efectes de so i soundtrack.
 • CE13: Capacitat per a realitzar l'ordenació tècnica dels materials sonors i visuals d'acord amb una idea utilitzant les tècniques narratives i les tecnologies necessàries per a l'elaboració, composició, acabat i masterización de diferents productes audiovisuals i multimèdia i per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques i acústiques naturals o artificials, atenent a les característiques creatives i expressives que proposa el director del projecte audiovisual.
 • CE14: Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d'un treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins al seu projecte gràfic de comercialització.
 • CE15: Capacitat per a buscar, seleccionar i sistematitzar qualsevol tipus de document audiovisual en una base de dades, així com la seua utilització en diferents suports audiovisuals utilitzant mètodes digitals.
 • CE16: Capacitat per a dur a terme l'anàlisi de les estructures, continguts i estils de la programació televisiva i radiofònica així com les distintes variables influents en la seua configuració i processos tant comunicatius com espectaculars per ells generats.
 • CE17: Capacitat per a aplicar tècniques i processos de producció en l'organització d'esdeveniments culturals, per mitjà de la planificació dels recursos humans i tècnics implicats, ajustant-se a un pressupost previ.
 • CE18: Capacitat per a aplicar principis i funcions de la identitat visual per a la creació d'un manual de normes per a la identitat visual corporativa d'una empresa determinada.
 • CE19: Capacitat per a definir temes d'investigació o creació personal innovadora que puguen contribuir al coneixement o desenrotllament dels llenguatges audiovisuals o la seua interpretació i habilitat per a exposar de forma adequada els resultats de la investigació de manera oral o per mitjans audiovisuals o informàtics d'acord amb els cànons de les disciplines de la comunicació.
 • CE20: Creativitat: capacitat per a assumir riscos expressius i temàtics en el marc de les disponibilitats i terminis de la producció audiovisual, aplicant solucions i punts de vista personals en el desenrotllament dels projectes.
 • CE21: Capacitat per a integrar-se i treballar en un equip, tant en funcions subordinades com assumint si és el cas la coordinació o direcció del mateix. Capacitat per a posar en pràctica tot el conjunt de competències adquirides. Saber posar en valor les pròpies propostes i, d'altra banda, adaptar-se a les exigències d'un grup o una empresa.
 • CE22: Capacitat per a desenrotllar un treball personal, siga de creació o d'investigació, posant en pràctica les competències adquirides. Saber plantejar i assumir la responsabilitat d'un projecte propi, encara que davall l'orientació del tutor.
 • CE23: Capacitat per a aprofundir en els coneixements adquirits i per a aplicar i desenrotllar les competències en els diversos camps a què s'estén la comunicació audiovisual.