• CE1: B1 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • CE2: B2 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotónicos, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CE3: B3 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CE4: B4 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CE5: B5- Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CE6: B6 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • CE7: I1- Coneixement i aplicació dels procediments algorítmicos bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.
 • CE8: I2 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d'un problema.
 • CE9: I3 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantindre aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
 • CE10: I4 - Capacitat de conéixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
 • CE11: I5 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus servicis.
 • CE12: I6 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
 • CE13: I7 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CE14: I8 - Coneixement i aplicació de les ferramentes necessàries per a l'emmagatzemament, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 • CE15: I9- Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • CE16: I10 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilidad als sistemes, servicis i aplicacions informàtiques.
 • CE17: I11 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • CE18: MM1 - Posseir coneixement i capacitat de comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives als sistemes multimèdia incloent totes les disciplines que estos sistemes comprenen.
 • CE19: MM2 - Capacitat de comprensió i maneig de les diverses tecnologies implicades en els sistemes multimèdia. Tant des del punt de vista del maquinari i l'electrònica, com des del punt de vista del programari.
 • CE20: MM3 - Aplicar de forma adequada les metodologies, tecnologies, procediments i ferramentes en el desenrotllament professional dels productes multimèdia en un context d'ús real, aplicant les solucions adequades en cada entorn.
 • CE21: MM4 - Conéixer les teories de comunicació i la seua aplicació a l'entorn dels sistemes multimèdia.
 • CE22: MM5 - Saber aplicar els recursos teòrics i pràctics per a abordar en la seua globalitat una aplicació multimèdia.
 • CE23: MM6 - Concebre, dissenyar, i realitzar projectes relacionats amb productes multimèdia utilitzant les metodologies pròpies de l'enginyeria, de gestió de recursos humans i d'economia.
 • CE24: MM7 - Ser capaç d'aplicar els principis de disseny i comunicació gràfica audiovisual als productes multimèdia.
 • CE25: MM8 - Integrar els coneixements de les diferents tecnologies multimèdia per a crear productes que oferisquen solucions globals adequades a cada context.
 • CE26: MM9 - Programar de forma correcta en els diferents llenguatges específics dels sistemes multimèdia tenint en compte les restriccions de temps i cost.
 • CE27: MM10 - Capacitat d'anàlisi i integració de components programari del mercat per al desenrotllament d'aplicacions multimèdia.
 • CE28: MM11 - Posseir coneixements i capacitat per a aplicar els diferents mecanismes i elements de la construcció dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció.
 • CE29: MM12 - Conéixer els sistemes gràfics 2D i 3D actuals i la seua aplicació als desenrotllaments multimèdia.
 • CE30: MM13 - Conéixer i ser capaç d'utilitzar les tècniques d'àudio digital i sistemes d'àudio direccional que poden integrar-se en aplicacions multimèdia.
 • CE31: MM14 - Ser capaç de crear contingut multimèdia d'autor per a entorns de producció en radiodifusió i edició digital.
 • CE32: MM15 - Ser capaç de respondre professionalment a les exigències de cada pas en un procés de producció multimèdia: mostrant habilitats en confección/comprensión de guions i comunicació, disseny gràfic per a comunicació, maneig de tecnologia de streaming, disseny de web i processos de producció i post-producció.
 • CE33: MM16 - Coneixement teoricopràctic de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, televisió, vídeo, cine, i suports multimèdia).
 • CE34: MM17 - Conéixer els sistemes d'animació més empleats en les aplicacions multimèdia, tant en entorns locals com remots.
 • CE35: MM18 - Conéixer els ferramentes bàsiques existents per a la creació de continguts multimèdia que incloguen imatge i sota d'alta definició.
 • CE36: MM19 - Ser capaç de realitzar animació de personatges virtuals per mitjà de distintes tècniques, inclosa la captura de moviment, per a la seua integració en aplicacions multimèdia.
 • CE37: MM20 - Ser capaç d'avaluar els riscos i temps de desenvolupament d'una producció de programari i maquinari multimèdia.
 • CE38: MM21 - Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la Multimèdia, coneixent el seu impacte socioeconòmic.
 • CE39: MM23 - Usar de forma apropiada teories, procediments i ferramentes en el desenrotllament professional de l'Enginyeria Multimèdia en un context real (especificació, disseny, implementació, desplegament i avaluació de solucions de sistemes multimèdia) .
 • CE40: MM24 - Capacitat per a dissenyar, desenrotllar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilidad i seguretat dels sistemes, servicis i aplicacions multimèdia, així com de la informació que gestionen.
 • CE41: MM25 - Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenrotllament i l'execució de sistemes, servicis i aplicacions multimèdia, d'acord amb els coneixements adquirits segons les competències específiques establides.
 • CE42: MM26 - Capacitat per a concebre, desenrotllar i mantindre sistemes, servicis i aplicacions multimèdia emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a l'assegurament de la seua qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons les competències específiques establides.
 • CE43: MM27 - Capacitat per a conéixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenrotllament de la professió d'Enginyer Multimèdia i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • CE44: MM28 - Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer Multimèdia.
 • CE45: MM29 - Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'aplicacions multimèdia, d'acord amb els coneixements adquirits segons les competències específiques establides.
 • CE46: MM30 - Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer Multimèdia.
 • CE47: MM31 - Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia, d'acord amb els coneixements adquirits segons les competències específiques establides.
 • CE48: PFG1 - Ser capaç de realitzar individualment un projecte original en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Multimèdia, en el que se sintetitzen i integren les competències adquirides en les ensenyances. Així mateix, saber presentar-ho i defendre-ho adequadament davant d'un tribunal universitari.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies