• Consulta l'oferta de graus
 • CG1: Parlar bé en públic
 • CG2: Posseir i comprendre els coneixements en les diferents àrees d'estudi incloses en la formació del farmacèutic.
 • CG3: Saber aplicar aquests coneixements al món professional per contribuir al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau amb perspectiva de gènere.
 • CG4: Saber interpretar, valorar i comunicar dades rellevants en els diferents vessants de l'activitat farmacèutica, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG5: Capacitat per a transmetre idees, analitzar problemes i resoldre'ls amb esperit crític, adquirint habilitats de treball en equip i assumint el lideratge quan siga apropiat.
 • CG6: Desenvolupament d'habilitats per a actualitzar els seus coneixements i emprendre estudis posteriors, incloent-hi l'especialització farmacèutica, la investigació científica i el desenvolupament tecnològic, i la docència.
 • CG7: Capacitat per a recaptar i transmetre informació en llengua anglesa amb un nivell de competència similar al B1 del Consell d'Europa.
 • CG8: Saber aplicar els coneixements propis de l'àrea al món professional.
 • CG9: Capacitat per a buscar i trobar coneixements relacionats amb l'àrea, sempre aplicant la capacitat crítica i autocrítica.
 • CG10: Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip, així com la capacitat crítica a l'hora de processar la informació.
 • CG11: Capacitat per a obtenir i analitzar informació per afrontar problemes científics.
 • CG12: Capacitat per a la formació continuada en el desenvolupament professional.
 • CG13: Saber reconèixer, analitzar i resoldre problemes nous i elaborar i defensar arguments.
 • CG14: Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, fonts d'informació, bibliografia, elaboració de protocols i altres aspectes que es consideren necessaris per al disseny i avaluació crítica d'assajos preclínics i clínics.
 • CG15: Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
 • CG16: Intervenir en les activitats de promoció de la salut, prevenció de malaltia, en l'àmbit individual, familiar i comunitari; amb una visió integral i multiprofessional del procés salut-malaltia.
 • CG17: Desenvolupar habilitats de comunicació i informació, tant orals com escrites, per tractar amb pacients i altres professionals de la salut al centre on exercisca l'activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en equips multidisciplinaris i les relacionades amb altres professionals sanitaris.
 • CG18: Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant una importància especial a l'autoaprenentatge de nous coneixements basant-se en l'evidència científica disponible
 • CG19: Capacitat d'interpretar dades rellevants.
 • CG20: Capacitat per a transmetre idees, problemes i solucions.
 • CG21: Capacitat d'organització i planificació.
 • CG22: Capacitat per a la presa de decisions.
 • CG23: Capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip.
 • CG24: Conèixer, valorar i aplicar en l'àmbit científic i professional una perspectiva de gènere.
 • CG25: Destresa en la presentació d'un treball oral o escrit.
 • CG26: Destresa en l'accés i interpretació de les fonts d'informació.
 • CG27: Comprendre i manejar la terminologia científica bàsica relacionada amb la matèria.
 • CG28: Capacitat d'aprenentatge: ser capaç d'iniciar-se en nous camps de la ciència i tecnologia en general, a través de l'estudi independent.
 • CG29: Saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de les principals fonts bibliogràfiques.
 • CG30: Capacitar per a l'argumentació fonamentada i la crítica racional.
 • CG31: Reforçar l'adquisició de les competència generals del pla d'estudis.
 • CG32: Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat per a l'exercici professional.
 • CG33: Capacitat per a obtenir informació adequada, diversa i actualitzada.