• Consulta l'oferta de graus

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Física (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Física General I Obligatori Formació bàsica Física general I
Física General II Obligatori Formació bàsica Física general II
Tècniques Experimentals en Física General Troncal Formació bàsica Física general III
    Formació bàsica Iniciació a la física experimental
Mètodes Matemàtics I Troncal Formació bàsica Àlgebra i geometria I
    Formació bàsica Àlgebra i geometria II
Mètodes Matemàtics II Troncal Formació bàsica Càlcul I
    Formació bàsica Càlcul II
Química General Optatiu Formació bàsica Química
Tècniques Informàtiques Optatiu Formació bàsica Informàtica
Mecànica i Ones Troncal Obligatori Mecànica I
    Obligatori Oscil*lacions i ones
Mètodes Matemàtics III Troncal Obligatori Mètodes matemàtics I
    Obligatori Mètodes matemàtics II
Termodinàmica Troncal Obligatori Termodinàmica
Tècniques Experimentals en Mecànica i Ones Troncal Obligatori Laboratori de mecànica
Tècniques Experimentals en Termodinàmica Troncal Obligatori Laboratori de termodinàmica
Càlcul Numèric Obligatori Obligatori Mètodes estadístics i numèrics
Física del Medi Ambient Optatiu Obligatori Física de l'atmosfera
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica Optatiu Obligatori Astrofísica
Electromagnetisme Troncal Obligatori Electromagnetisme I
    Obligatori Electromagnetisme II
Física Quàntica Troncal Obligatori Física quàntica I
    Obligatori Física quàntica II
Òptica Troncal Obligatori Òptica I
    Obligatori Òptica II
Tècniques Experimentals en Electromagnetisme Obligatori Obligatori Laboratori d'electromagnetisme
Tècniques Experimentals en Òptica Obligatori Obligatori Laboratori d'òptica
Tècniques Experimentals en Física Quàntica Obligatori Obligatori Laboratori de física quàntica
Mecànica Quàntica Troncal Obligatori Mecànica quàntica
Electrodinàmica Clàssica Troncal Obligatori Electrodinàmica clàssica
Física Nuclear i de Partícules Troncal Obligatori Física nuclear i de partícules
Física de l'Estat Sòlid Troncal Obligatori Física de l'estat sòlid
Tècniques Observacionals d'Astrofísica Optatiu Optatiu Astrofísica observacional
Mecànica Quàntica Avançada Optatiu Optatiu Mecànica quàntica avançada
Física Atòmica i Molecular Optatiu Optatiu Física atòmica i de les radiacions
Ones Electromagnètiques Optatiu Optatiu Ones electromagnètiques
Electrònica Física Optatiu Optatiu Física de semiconductors
Teledetecció Optatiu Optatiu Teledetecció