• Consulta l'oferta de graus

Calendari d'extinció de les Llicenciatures en Filologia Anglesa, Alemanya i Italiana (2n cicle)

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Llengües Modernes i les seues Literatures entrarà en vigor en el curs 2010-2011 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararan extingits els plans d’estudis conduents als títols oficials de llicenciat/ada en Filologia Anglesa, llicenciat/ada en Filologia Alemanya i llicenciat/ada en Filologia Italiana (2n cicle) per la Universitat de València. Es respectaran les quatre convocatòries (segons queden regulades pels Estatuts de la Universitat de València) per a aquells estudiants que es troben cursant els estudis de llicenciat/ada i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació necessàries. Perquè s'acurte el procés s'implantaran 1r i 2n el curs 2010-2011, 3r en 2011-2012 i 4t en 2012-2013.