Accedir a la pàgina principal de la Universitat  
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Serveis

PROCEDIMIENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC 2011 0007 SE005

PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 2011 0007 SE005

En aquests procediments només podran participar les empreses que ja han sigut seleccionades en el procediment de "selecció d'empreses o professionals amb els quals subscriure acords marc per a la prestació dels serveis de redacció de projectes i direcció facultativa d'obres que dugui a terme la Universitat de València"

 

En estos procedimientos sólo podrán participar las empresas que ya han sido seleccionadas en el procedimiento de "selección de empresas o profesionales con los que suscribir acuerdos marco para la prestación de los servicios de redacción de proyectos y dirección facultativa de obras que lleve a cabo la Universitat de València"

--- Els Plecs de Claúsules Administratives Particulars aplicables son els Plecs de l'Acord Marc

 

--- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables son los Pliegos del Acuerdo Marco

--- Plec de Prescripcions Tècniques   --- Pliego de Prescripciones Técnicas
--- Model d'Oferta Econòmica      --- Modelo de Oferta Económica

--- Document d'informació de coordinació  d'empreses externes relatiu a la prevenció de riscos laborals

 

--- Documento de información de coordinación de empresas externas relativo a la prevención de riesgos laborales

--- Informació administrativa: Unitat de Gestió de Contractació de Redacció i Direcció de Projectes. Telf: 96 398 33 10

 contratacion.proyectos@uv.es

 

--- Información administrativa: Unidad de Gestión de Contratación de Redacción y Dirección de Proyectos Telf: 96 398 33 10  contratacion.proyectos@uv.es

--- Les ofertes hauran de presentarse fins a la data límit de presentació d'ofertes en el Registre de la Universitat de València

 

--- Las ofertas tendrán que presentarse hasta la fecha límite de presentación de ofertas en el Registro de la Universitat de València

 

 

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0054 SE031

LOT / LOTE 2

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 LUIS CARRATALÀ CALVO

Direcció d'obra d'instal.lació de climatització del bloc A de la Facultat de Ciències Biològiques

Dirección de obra de instalación de climatización del bloque A de la Facultat de Ciències Biológiques

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

15/05/2017

17/05/2017

10:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (17/07/2017)
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0050 SE028

LOT / LOTE 2

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 UTE VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. - SANTATECLA ARQUITECTOS, S.L.P.

Redacció de projecte i direcció de les obres de substitució de la producció de climatització de l'Aulari VI

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución de la producción de climatización del Aulario VI

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

28/04/2017

03/05/2017

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (21/03/2018)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (03/04/2018)

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0049 SE027

LOT / LOTE 2

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

LUIS CARRATALÁ CALVO

Redacció de projecte i direcció de les obres de substitució de conductes de climatització de la Facultat de Químiques Blocs E i F

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución de conductos de climatización de la Facultat de Químiques Bloques E y F

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

28/04/2017

03/05/2017

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (09/01/2019)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0045 SE025

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 MASTER SA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Redacció de projecte i direcció de les obres de reparació de la coberta del Pavelló Poliesportiu

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reparación de la cubierta del Pabellón Polideportivo

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

ESTUDI PREVI  /  ESTUDIO PREVIO

______________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (25/01/2018)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (10/05/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0044 SE024

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 UTE RAFAEL SELVA ROS-LEING, S.L. - PREMEA SLP-DOS MIL TRES, SLP

Redacció de projecte i direcció de les obres de espais per a museu d'informàtica en planta baixa de la Biblioteca de Cièncias del Campus de Burjassot

Redacción de proyecto y dirección de las obras de espacios para museo de informática en planta baja de la Biblioteca de Ciencias del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

ESTUDI PREVI  /  ESTUDIO PREVIO

_____________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (15/02/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0039 SE022

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 UTE RAFAEL SELVA ROS-LEING, S.L. - PREMEA SLP-DOS MIL TRES, SLP

Redacció de projecte i direcció de les obres de substitució de les fusteries exteriors de l'edifici del Màster de Secundària

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución de las carpinterías exteriores del edificio del Máster de Secundaria

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0038 SE021

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

MASTER SA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Redacció de projecte i direcció de les obres de reparació de patologies existents de les façanes de rajola i en el full interior de rajola dels espais de doble altura dels Aularis Nord i Sud

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reparación de patologías existentes de las fachadas de ladrillo y en la hoja interior de ladrillo de los espacios de doble altura de los Aularios Norte y Sur

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0016 SE010

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 MASTER SA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma en planta 3 del Bloc F per al Departament de Química Inorgànica

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma en planta 3 del Bloque F  para el Departamento de Química Inorgánica

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

AVANTPROJECTE // ANTEPROYECTO

_________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (19/02/2018)

Modificat / Modificado (13/02/2019)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0014 SE008

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de la tanca perimetal del Campus de Tarongers

Redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción del vallado perimetal del Campus de Tarongers

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/04/2017

26/04/2017

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA // MEMORIA

_________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (30/05/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0022 SE015

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres de rehabilitació del fals sostre, forjat i lluerna de la biblioteca de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Redacción de proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del falso techo, forjado y lucernario de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

13/03/2017

14/03/2017

10:15 h.

Sala Nivell 2

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA // MEMORIA

_________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (20/09/2017)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (03/11/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0019 SE013

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres del projecte d'Hivernacle P2 y P3 al costat l'Edifici d'Instituts d'Investigació del Campus Burjassot-Paterna

Redacción de proyecto y dirección de las obras del proyecto de Invernadero P2 y P3 junto al Edificio de Institutos de Investigación del Campus Burjassot-Paterna

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

13/03/2017

14/03/2017

10:30 h.

Sala Nivell 2

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0017 SE011

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 UTE RAFAEL SELVA ROS-LEING, S.L. - PREMEA SLP-DOS MIL TRES, SLP

Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma en planta 4ª del Bloc F per al Departament de Química Analítica

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma en planta 4ª del Bloque F para el Departamento de Química Analítica

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

13/03/2017

14/03/2017

10:00 h.

Sala Nivell 2

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

AVANTPROJECTE // ANTEPROYECTO

_________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (24/05/2018)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (02/11/2018)

Modificat / Modificado (22/02/2019)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0025 SE016

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres de rehabilitació del mur cortina de la fatxada de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Redacción de proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del muro cortina de la fachada de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

06/03/2017

08/03/2017

12:00 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA // MEMORIA

_______________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (25/09/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0015 SE009

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma en planta 2ª per  Departament de Bioquimica i planta 3ª per Departament de Geologia en el bloc A (Facultat de Ciències Biològiques ) del Campus de Burjassot

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma en planta 2ª para Departamento de Bioquímica y planta 3ª para Departamento de Geología en el bloque A (Facultad de Ciencias Biológicas) del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

28/02/2017

01/03/2017

12:45 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

AVANTPROJECTE // ANTEPROYECTO

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0006 SE004

LOT / LOTE 2

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

 AIC EQUIP, S.L

Direcció de les obres de reforma del sistema de climatització de la segona planta (departaments de Medicina i Cirurgia) de la Facultat de Medicina i Odontologia

Dirección de las obras de reforma del sistema de climatización de la segunda planta (departamentos de Medicina y Cirugía) de la Facultat de Medicina i Odontologia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

27/02/2017

01/03/2017

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2017 0003 SE003

LOT / LOTE 1

ADJUDICATARIO / ADJUDICATARI

UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP - ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Redacció de projecte i direcció de les obres de transformació d'espais de l'antiga cafeteria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació en despatxos

Redacción de proyecto y dirección de las obras de transformación de espacios de la antigua cafetería de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació en despachos

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

13/02/2017

15/02/2017

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (20/09/2017)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (20/09/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0111 SE045

LOT / LOTE 2

Direcció de les obres de substitució d'aparells de climatització en la Facultat de Farmàcia, fase II.

Dirección de las obras de sustitución de climatizadores en la Facultat de Farmàcia, fase II.

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

10/01/2017

11/01/2017

10:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (19/10/2017)

Modificat / Modificado (21/05/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0103 SE042

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres d'intervenció estructural a l'hivernacle de la caseta del Romaní del Jardí Botànic

Redacción de proyecto y dirección de las obras de intervención estructural en el invernadero de la caseta del Romaní del Jardín Botánico

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

12/12/2016

14/12/2016

10:00 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (10/05/2017)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (18/07/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0104 SE043

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres d'adequació dels accessos a les torres d'il.luminació de la zona esportiva del Servei d'Educació Física i Esports dels Campus de Blasco Ibáñez i Campus de Tarongers

Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de los accesos a las torres de iluminación de la zona deportiva del Servicio de Educación Física y Deportes de los Campus de Blasco Ibáñez y Campus de Tarongers

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

05/12/2016

07/12/2016

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (27/06/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0098 SE040

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres de sustitució de ventanals en la planta baixa de l'edifici principal del Máster de Secundaria

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución de ventanales en la planta baja del edificio principal del Máster de Secundaria

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

01/12/2016

02/12/2016

12:45 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0095 SE039

LOT / LOTE 1

Direcció de les obres de reparació i protecció de les fatxades de la Clínica Odontológica

Dirección de las obras de reparación y protección de las fachadas de la Clínica Odontológica

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

01/12/2016

02/12/2016

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (08/05/2017)

Modificat / Modificado (21/05/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0099 SE041

LOT / LOTE 1

Direcció de les obres d'adequació de la planta semisoterrani de l'Aulari d'Ontinyent

Dirección de las obras de adecuación de la planta semisótano del Aulario de Ontinyent

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

25/11/2016

30/11/2016

12:15 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (08/05/2017)

Modificació / Modificación (06/11/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0094 SE038

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de les fatxades del Col.legi Major Rector Peset

Redacción de proyecto y dirección de las obras de rehabilitación de las fachadas del Colegio Mayor Rector Peset

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

14/11/2016

16/11/2016

12:45 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (29/05/2017)

Modificat / Modificado (25/07/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0088 SE035

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres de construcció d'un magatzem de productes químics per a la Facultat de Química

Redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción de un almacén de productos químicos para la Facultad de Química

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

04/11/2016

07/11/2016

12:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

ESTUDI PREVI  /  ESTUDIO PREVIO

___________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato  (26/07/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0082 SE032

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de l'edifici Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

Redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción del edificio Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València en el Campus de Blasco Ibáñez

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

26/07/2016

27/07/2016

10:00 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Modificació objecte / Modificación objeto (21/01/2016)

Ampliació de termini /Ampliación de plazo (25/11/2016)

Ampliació de termini /Ampliación de plazo (23/12/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (15/02/2018)

Modificació objecte i preu/ Modificación objeto y precio (28/01/2019)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0066 SE027

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres de reparació de fatxades en el antic col.legi Luis Vives d'Ontinyent

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reparación de fachadas en el antiguo colegio Luis Vives de Ontinyent

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

26/07/2016

27/07/2016

10:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (10/05/2017)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (20/10/2017)

Modificació / Modificación (21/03/2018)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0062 SE026

LOT / LOTE 2

Direcció de les obres de renovació de la instal.lació de climatització de l'edifici de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

Dirección de las obras de renovación de la instalación de climatización del edificio de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport del Campus y Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

18/07/2016

20/07/2016

10:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (08/05/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0040 SE018

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la instal.lació de la il.luminació de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la instalación de la iluminación de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

18/07/2016

20/07/2016

10:45 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (27/10/2017)
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0055 SE023

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres per a l'adequació d'espais per a reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Química en la planta baixa del bloc F del Campus de Burjassot

Redacción de proyecto y dirección de las obras para la adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultat de Química en la planta baja del bloque F del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

05/07/2016

06/07/2016

10:15 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (02/11/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (10/05/2017)

Modificació / Modificación (04/10/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0052 SE021

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres de reforma i adequació d'espais per a nou accés en planta baixa bloq B de la Facultat de Ciències Biològiques

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma y adecuación de espacios para nuevo acceso en planta baja bloque B de la Facultad de Ciencias Biológicas

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

04/07/2016

06/07/2016

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (02/11/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (31/05/2017)

Modificació / Modificación (08/11/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0035 SE016

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres de reforma de la instal.lació de climatització de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la instalación de climatización de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

09/05/2016

11/05/2016

12:00 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0023 SE013

LOT / LOTE 2

Direcció de les obres de substitució de màquines de producció de fred a l'edifici de la Nau

Dirección de las obras de sustitución de máquinas de producción de frío en el edificio de la Nau

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

29/04/2016

04/05/2016

10:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución 

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

____________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato  (15/06/2016)

Modificació / Modificación (07/04/2017)

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato  (13/06/2017)


 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0016 SE009

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres d'instal·lació de sistema de refrigeració d'equips al laboratori de radiofreqüència de l'IFIMED

Redacción de proyecto y dirección de las obras de instalación de sistema de refrigeración de equipos en el laboratorio de radiofrecuencia del IFIMED

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

26/02/2016

29/02/2016

10:00 h.

Sala Nivell 2

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA TÈCNICA / MEMORIA TÉCNICA

____________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (09/05/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (10/05/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0004 SE003

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres de adequació de la planta semisoterrani de l'Aulari de Ontinyent

Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de la planta semisótano del Aulario de Ontinyent

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

05/02/2016

08/02/2016

10:45 h.

Sala Nivell 5

 

PLIQUES

PLICAS 

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PLANS / PLANOS

_______________________________________________

Resolució contracte / Resolución contrato (11/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2016 0003 SE002

LOT / LOTE 1

Redacció dels projectes i direcció de les obres de trasllat del supercomputador "Tirant" i formació de sala de màquines, i d'adequació de la planta baixa de l'edifici de deganats per al Servei d'Informàtica en el Campus de Burjassot

Redacción de los proyectos y dirección de las obras de traslado del supercomputador "Tirant" y formación de sala de máquinas, y de adecuación de la planta baja del edificio de decanatos para el Servicio de Informática en el Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

05/02/2016

08/02/2016

10:30 h.

Sala Nivell 5

 

PLIQUES

PLICAS

  

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

AVANTROJECTE // ANTEPROYECTO

_______________________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (25/07/2016)

Modificació / Modificación (13/03/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0141-SE065

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres d'instal.lació de proteccions col.lectives i millora d'accés a les cobertes de la Biblioteca de Ciències "Gregorio Maians"

Redacción de proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas de la Biblioteca de Ciencias "Gregorio Maians"

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

12/01/2016

13/01/2016

12:30 h.

Sala Nivell 1

 

 PLIQUES

PLICAS

  

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/09/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0125-SE059

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per a laboratoris de cultius cel·lulars en plantes semisoterrani, soterrani i quinta de l'Edifici d'Investigació Jerónimo Muñoz

Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en plantas semisótano, sótano y quinta del Edifici d'Investigació Jerónimo Muñoz

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

02/12/2015

03/12/2015

10:30 h.

Sala Nivell 2 Assessoria Jurídica

 

   PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

_______________________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (20/12/2016)

Modificació objecte / Modificación objeto (12/04/2017)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (12/01/2017)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0121-SE057

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la instal.lació de climatització de l'animalari de la Facultat de Farmàcia

Redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la instalación de climatización del animalario de la Facultat de Farmàcia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

02/12/2015

03/12/2015

10:15 h.

Sala Nivell 2 Assessoria Jurídica

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0112-SE053

LOT / LOTE 1

Redacció de projecte i direcció de les obres d'instal.lació de proteccions i avaluació de riscos en les cobertes de la Facultat de Psicologia

Redacción de proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones y evaluación de riesgos en la cubiertas de la Facultat de Psicologia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

02/12/2015

03/12/2015

10:00 h.

Sala Nivell 2 Assessoria Jurídica

 

PLIQUES

PLICAS

  

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0122-SE058

LOT / LOTE 1

Direcció de les obres del projecte de protecció front avingudes i pluvials en la parcel·la on s'ubiquen l'Aulari Interfacultatiu i la Facultat de Farmàcia en el Campus de Burjassot

Dirección de las obras del proyecto de protección frente avenidas y pluviales en la parcela donde se ubican el Aulari Interfacultatiu y la Facultat de Farmàcia en el Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

30/11/2015

02/12/2015

10:45 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

_______________________________________________

Modificació objecte / Modificación objeto (09/01/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0115-SE056

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de reforma de la instal.lació de climatització del depòsit del Arxiu Històric en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Redacción del proyecto y dirección de reforma de la instalación de climatización del depósito del Archivo Histórico en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

30/11/2015

02/12/2015

10:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (18/07/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (20/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0114-SE055

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de proteccions i avaluació de riscos en les cobertes de la Facultat d'Enfermeria i Podologia

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones y evaluación de riesgos en las cubiertas de la Facultat d'Enfermeria i Podologia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

23/11/2015

25/11/2015

10:45 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS    

   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

_______________________________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (20/06/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0113-SE054

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de proteccions i avaluació de riscos en les cobertes de la Biblioteca d'Humanitats

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones y evaluación de riesgos en las cubiertas de la Biblioteca de Humanidades

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

23/11/2015

25/11/2015

10:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS    

   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

_______________________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (16/05/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0111-SE052

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de proteccions col.lectives i avaluació de riscos en les cobertes del Palau Cerveró

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones colectivas y evaluación de riesgos en las cubiertas del Palacio Cerveró

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

17/11/2015

18/11/2015

12:15 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (18/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0109-SE051

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per a reubicar la secretaria de la Facultat de Matemàtiques a la planta baixa del Bloc G del Campus de Burjassot

Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para reubicar la secretaría de la Facultat de Matemàtiques en la planta baja del Bloque G del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

30/10/2015

02/11/2015

10:00 h.

Sala Nivell 2 Assessoria Jurídica

PLIQUES

PLICAS   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

________________________________________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (01/03/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0098-SE049

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de baranes en cobertes i sobrecobertes en els blocs A, B, D, E, F i G del Campus de Burjassot

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas en los bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

30/10/2015

02/11/2015

10:15 h.

Sala Nivell 2 Assessoria Jurídica

PLIQUES

PLICAS   

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (06/04/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/09/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0107-SE050

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per a Clínica Òptica en la planta quinta de l'edifici d'investigació Jerónimo Muñoz

Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para Clínica Óptica en la planta quinta del edificio de investigación Jerónimo Muñoz

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

27/10/2015

28/10/2015

10:00 h.

Sala 5A

Nivell 5

PLIQUES

PLICAS  

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

PROJECTE // PROYECTO

_______________________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (16/06/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0097-SE044

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres de reforma del sistema d'arreplega i canalització d'aigües pluvials, i dotació de mesures de protecció a la coberta del Pavelló Poliesportiu del Campus de Blasco Ibañez

Redacción del proyecto y dirección de las obras de reforma del sistema de recogida y canalización de aguas pluviales, y dotación de medidas de protección en la cubierta del Pabellón Polideportivo del Campus de Blasco Ibáñez

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

21/10/2015

22/10/2015

10:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

 
 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0096-SE043

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de baranes i passarel.les en els edificis Manuel Sánchis Guarner, Taller d'Audiovisuals, INTRAS, Edifici d'Instituts, Edifici Beatriu Civera i Servei d'Educació Física i Esports del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de barandillas y pasarelas en los edificios Manuel Sánchis Guarner, Taller d'Audiovisuals, INTRAS, Edifici d'Instituts, Edifici Beatriu Civera y Servei d'Educació Física i Esports del Campus de Tarongers

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

21/10/2015

22/10/2015

10:15 h.

Sala 5A

Nivell 5

PLIQUES

PLICAS 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (18/07/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (20/09/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0094-SE041

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal.lació de baranes i passarel.les en els edificis de les Facultats d'Economia i Dret i en el aularis Nord i Sud del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de barandillas y pasarelas en los edificios de las Facultades de Economía y Derecho y en los aularios Norte y Sur del Campus de Tarongers

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

21/10/2015

22/10/2015

10:00 h.

Sala 5A

Nivell 5

PLIQUES

PLICAS 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Ampliació de termini /Ampliación de plazo (08/01/2016)

____________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (25/07/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/09/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0095-SE042

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'impermeabilització i millora d'accés a les cobertes de l'Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot

Redacción del proyecto y dirección de las obras de impermeabilización y mejora de acceso a las cubiertas del Aulario Interfacultativo del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

05/10/2015

07/10/2015

10:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Ampliació de termini /Ampliación de plazo (29/12/2015)

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (06/09/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/12/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0074-SE032

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per a cuina en planta semisoterrani en l'Edifici d'Instituts d'Investigació Fase I

Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para cocina en planta semisótano en el Edificio de Institutos de Investigación Fase I

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

23/07/2015

24/07/2015

10:00 h.

Sala 3er Ciclo Postgrado Nivell 0

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (13/09/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/09/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0073-SE031

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal·lació de proteccions en les cobertes del Col·legi Major Rector Peset

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones en las cubiertas del Colegio Mayor Rector Peset

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

20/07/2015

22/07/2015

10:30 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (02/03/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (26/04/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0067-SE029

LOT / LOTE 2

Redacció del projecte i direcció de les obres d'impermeabilització de cobertes i instal·lació de baranes en sobrecobertes en els edificis de Capçalera, ICMOL i Instituts d'Investigació del Campus de Paterna

Redacción del proyecto y dirección de las obras de impermeabilización de cubiertas e instalación de barandillas en sobrecubiertas en los edificios de Cabecera, ICMOL e Institutos de Investigación del Campus de Paterna

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

20/07/2015

22/07/2015

10:15 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (19/09/2016)

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (16/02/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0066-SE028

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres de l'escala del pati intern de la Facultat de Psicologia

Redacción del proyecto y dirección de las obras de la escalera del patio interior de la Facultat de Psicologia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

16/07/2015

17/07/2015

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (08/01/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (21/03/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0042-SE024

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal·lació de proteccions en les cobertes de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones en las cubiertas de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

16/06/2015

17/06/2015

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA I PLANS  // MEMORIA Y PLANOS

____________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (14/12/2015)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (15/03/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0041-SE023

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal·lació de proteccions en les cobertes del Edifici de Rectorat i Serveis Centrals

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones en las cubiertas del Edificio de Rectorado y Servicios Centrales

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

16/06/2015

17/06/2015

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA I PLANS  // MEMORIA Y PLANOS

____________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (12/09/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (04/10/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0040-SE022

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'instal·lació de proteccions en les cobertes de la Facultat de Geografia i Història

Redacción del proyecto y dirección de las obras de instalación de protecciones en las cubiertas de la Facultat de Geografia i Història

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

16/06/2015

17/06/2015

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA I PLANS  // MEMORIA Y PLANOS

_______________________________________

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (18/04/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0039-SE021

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres de reforma en planta baixa i primera de l'Edifici de Serveis Generals per a "Museu de Geologia" de la Facultat de Biològiques

Redacción del proyecto y dirección de las obras de reforma en planta baja y primera del Edificio de Servicios Generales para "Museo de Geología" de la Facultat de Biològiques

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

 

QUADRE

CUADRO

 

PLEC

PLIEGO

 

16/06/2015

17/06/2015

10:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

resolución

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

MEMÒRIA I PLANS  // MEMORIA Y PLANOS

_______________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (06/04/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (22/06/2016)

Modificació del contracte / Modificación del Contrato (20/10/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0019-SE011

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres del projecte d'Hivernacle P2 i P3 junt amb l'Edifici d'Instituts d'Investigació del Campus Burjassot-Paterna

Redacción del proyecto y dirección de las obras del proyecto de Invernadero P2 y P3 junto al Edificio de Institutos de Investigación del Campus Burjassot-Paterna

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

20/04/2015

22/04/2015

14:00 h.

Sala Nivell 1

 

PLIQUES

PLICAS 

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (22/07/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0018-SE010

LOT / LOTE 1

Redacció del projecte i direcció de les obres d'execució de fals sostre en el vestíbul de la Facultat de Psicologia

Redacción del proyecto y dirección de las obras de ejecución de falso techo en el vestíbulo de la Facultat de Psicologia

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

15/04/2015

17/04/2015

12:00 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS 

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (22/03/2016)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (23/03/2016)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0009-SE007

LOT / LOTE 1

Direcció de les obres de reforma dels laboratoris del Departament de Bioquímica de la Facultat de Biològiques en el bloc A, plantes 1ª i 2ª del Campus de Burjassot

Dirección de las obras de reforma de los laboratorios del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Biológicas en el bloque A, plantas 1ª y 2ª del Campus de Burjassot

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

10/03/2015

11/03/2015

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (28/12/2015)

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0002-SE002

LOT / LOTE 1

Redacció i direcció del projecte d'adecuació d'espais per a Saló de Graus en planta baixa del bloc C de la Facultat de Físiques

Redacción y dirección del proyecto de adecuación de espacios para Salón de Grados en planta baja del bloque C de la Facultat de Físiques

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

02/03/2015

04/03/2015

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

DOCUMENTS QUE ES POSAN A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS//DOCUMENTOS QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES

ESTUDI PREVI  // ESTUDIO PREVIO

______________________________________________

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (01/09/2015)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (04/09/2016) 

 

Número Expedient / Número Expediente 

 2015 0001-SE001

LOT / LOTE 2

Redacció de projecte i direcció de les obres de substitució del circuit hidràulic del Centre d'Investigació Jeroni Muñoz

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución del circuito hidráulico del Centro de Investigación Jeroni Muñoz

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

17/02/2015

18/02/2015

12:30 h.

Sala Nivell 1

PLIQUES

PLICAS

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

Reajustament preu del contracte / Reajuste precio del contrato (26/11/2015)

Reajustament preu Direcció / Reajuste precio Dirección (16/05/2016)

Número Expedient / Número Expediente 

 2014 0092-SE044

LOT / LOTE 1

 

Redacció de projecte i direcció d'obres reforma per a laboratoris de bioseguretat en plantes 5 i 6 del bloc B del Departament de Genètica en la Facultat de Biològiques

Redacción de proyecto y dirección de obras reforma para laboratorios de bioseguridad en plantas 5 y 6 del bloque B del Departamento de Genética en la Facultat de Biològiques

Quadre de Característiques/

Cuadro de Características

Plec Tècnic/

Pliego Técnico

Data Límit presentació d'ofertes/

Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'ofertes/

Apertura de ofertas

Resultat Pliques/

Resultado Plicas

Resolució/

Resolución

QUADRE

CUADRO

PLEC

PLIEGO

20/11/2014

21/11/2014

12:30 h.

Sala Nivell I

PLIQUES

PLICAS

RESOLUCIÓ