General FoundationUniversity of ValenciaUniversity Centre for Diagnosis and Primary Care (CUDAP) Logo del portal

Definició:

S’adrecen a facilitar l´autonomia personal de persones amb problemes motors o sensorials i tenen la finalitat de propiciar el manteniment en el propi entorn familiar i social, d’incrementar la seua autonomia i d’afavorir les seues relacions i la integració en la societat.

Requisits:

  • Tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
  • Tenir la residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  • Ser menor de 65 anys.
  • Tenir una renda individual o per càpita familiar inferior al doble de l´Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples (*IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
  • Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li suposen una pèrdua d´autonomia i li impedisquen o dificulten la mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.
  • Idoneïtat de l´actuació o ajuda sol·licitada per cobrir la necessitat que planteja la persona sol·licitant, que ha de ser avaluada per l´òrgan instructor.

Modalitats:

Les ajudes per desenvolupament personal poden ser:

  • Ajudes tècniques i productes de suport.
  • Ajudes destinades a eliminar barreres arquitectòniques a l´interior de l´habitatge i adaptar funcionalment la llar.
  • Ajudes destinades a adaptar vehicles.
  • Ajudes per al transport.

Més informació