Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

És un procediment dirigit a fer possible la presentació de sol·licituds genèriques que no precisen la utilització de models normalitzats existents en la Seu Electrònica, tal com es preveu en la Llei 39/2015. Exigeix necessàriament autenticació amb certificat digital tant a persones físiques com jurídiques. 
A través del mateix qualsevol ciutadà (pertanyent o no a la UV) pot iniciar una tramitació electrònica (sempre que no hi haja un procediment específic en la nostra seu electrònica). És un procediment administratiu molt simplificat: Inici-Instrucció Finalització (amb més fases internes als gestors).
El procediment s'inicia quan l'interessat/ada envia una sol·licitud o instància a través de la seu electrònica de la UV. És necessari que el formulari de presentació complisca amb els requeriments necessaris, és a dir que incorpore les dades necessàries per a poder conformar la instància d'acord amb el que s'estableix per la llei:

 • Nom i cognoms de l'interessat o la persona que el represente.
 • Identificació del mitjà electrònic o en defecte d'això del lloc físic per a dur a terme les notificacions.
 • Fets, raons o petició que es vulga fer arribar a l'administració.
 • Lloc i data.
 • Signatura del sol·licitant.
 • ​Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix i el seu codi d'identificació.
 • Grup o circuit de gestió habilitat per la Unitat Destí.

Addicionalment el formulari comptarà amb la possibilitat d'adjuntar documentació addicional, requerint a més que es genere un rebut acreditatiu de la presentació d'aquesta documentació, d'igual manera que s'ha de generar un rebut acreditatiu de la presentació de la sol·licitud o instància.
També és necessari afegir una pestanya DECLARACIÓ RESPONSABLE en la qual l'interessat manifesta sota la seua responsabilitat que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a poder obtindre el reconeixement d'un dret o facultat per al seu exercici, que disposa de la documentació que l'acredita i que l'administració li pot requerir aquesta documentació i finalment que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al reconeixement del dret o exercici.
El formulari inclourà també una pestanya informant sobre el tractament de les dades de caràcter personal que se subministre a l'administració i el compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD).
El grup o circuit de gestió marcarà el destí inicial de la sol·licitud (l'Oficina de registre o directament el grup de gestió de la unitat).
Destí Oficina central de registre: si el circuit o grup de gestió no l'ha marcat la Unitat com de recepció directa.
​Una vegada enviada la sol·licitud per part de l'interessat/ada, es procedirà a anotar en el registre el seient corresponent a aquesta sol·licitud, contenint la següent informació:

 • Número de seient
 • Epígraf expressiu de la seua naturalesa
 • Data i hora de presentació
 • Identificació de l'interessat
 • Òrgan administratiu remitent (si escau)
 • Persona o òrgan administratiu al qual s'envia
 • Referència al contingut del document que es registra (si escau)

Es generarà el corresponent rebut o justificant de presentació de la instància, que consistirà en una còpia autenticada del document de què es tracte incloent la data i hora de presentació i un número d'entrada en el registre i igualment en cas d'haver presentat documentació addicional, un rebut acreditatiu de la presentació d'aquests documents, que garantisca la integritat i el no repudi dels mateixos (aclarir eixos conceptes, tal com estableix la llei).
A partir d'eixe moment la persona sol·licitant podrà veure l'evolució de l'expedient en ‘el seu lloc personal’. Podrà adjuntar documentació addicional i rebre i atendre notificacions que li envie personal de la Universitat.