UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Les característiques personals associades a l'ocupabilitat: Claus per a una ocupació de qualitat

  • 21 de març de 2019

Un estudi realitzat per l'àrea d'Estudis del servei d'ocupació de la Universitat de València, UVocupació, indica que certes característiques pròpies dels titulats i titulades universitàries es relacionen amb les seues majors possibilitats de trobar ocupació i que aquesta siga de qualitat. Paràmetres com l'experiència laboral, l'elecció de la titulació cursada o els contactes personals i professionals poden marcar la diferència.

L'estudi va analitzar si existeix una vinculació entre les característiques personals de l'estudiantat associades a les seues dimensions d'ocupabilitat i el fet d'obtindre una ocupació i que aquesta es considere com de qualitat. Entre les dimensions d'ocupabilitat analitzades en l'estudi es troben:

-              Identitat de carrera, entesa com la claredat sobre la carrera desitjada i la motivació per a desenvolupar-la.

-              Adaptabilitat personal, o capacitat d'ajustar-se i respondre a les demandes i expectatives en diferents àmbits.

-              Capital humà: educació, formació, experiència laboral, habilitats, capacitats i coneixements.

-              Capital social: xarxes de contactes familiars i personals que faciliten informació sobre oportunitats laborals.

D'altra banda, la qualitat de l'ocupació es va analitzar en termes de:

- Salari

- Categoria professional

- Satisfacció laboral

- Ajust entre el nivell d'estudis del titulat o titulada i el nivell d'estudis requerit pel lloc de treball

- Relació existent entre el contingut del lloc de treball i la titulació

Per a dur a terme l’estudi es va analitzar una mostra representativa de 7.881 titulats i titulades de la Universitat de València que havien finalitzat els seus estudis entre dos i cinc anys abans de l'entrevista de recollida de dades.

En termes generals l'estudi indica que la titulació cursada resulta fonamental tant per a l'obtenció d'ocupació com per a la qualitat d'aquesta. No obstant això, pel que fa a les altres característiques d'ocupabilitat analitzades, els resultats mostren que una major experiència laboral i el fet de comptar amb una xarxa extensa de contactes personals i professionals augmenta les probabilitats que un titulat o titulada estiga ocupat. D'altra banda, una identitat de carrera més sòlida i una major experiència laboral s'associen amb l'obtenció d'ocupacions amb major salari i categoria professional, més satisfactòries, i amb un major ajust al nivell educatiu i a la titulació cursada.

Què suposen les dades d'aquest estudi per a l'estudiantat, els titulats i titulades i les universitats? Són diverses les implicacions:

1)            Resulta fonamental per a l'estudiantat universitari començar a adquirir experiència laboral abans de la finalització dels estudis. La fórmula més estesa és la de les pràctiques en empresa, que potencien el desenvolupament de competències  i habilitats.

2)            Enfortir la xarxa de contactes professionals i personals resulta clau per a obtindre informació sobre oportunitats de carrera. L'assistència a reunions professionals, la participació en associacions i xarxes professionals i  en Internet són algunes estratègies per a desenvolupar aquest capital social.

3)            Potenciar i definir la identitat de carrera; donada la relació entre aquesta i l'obtenció d'ocupacions de qualitat es converteix en imprescindible.  Per a aconseguir-ho es pot recórrer a programes d'orientació, acudir als diferents entorns ocupacionals per a recaptar informació i experiències, etc. per a sotmetre-ho finalment a l'avaluació personal en funció dels propis interessos i competències.

És precisament en aquest tipus d'accions d'assessorament i orientació on UVocupació pot aportar la seua experiència i coneixements oferint a la comunitat universitària un servei especialitzat.

Tindre en compte aquests tres aspectes aporta major motivació en una cerca d'ocupació estructurada i enfocada en les eixides professionals d'interés. A més, la millor planificació d'accions formatives permet dirigir els esforços a aconseguir llocs de treball desitjats i ajustats a la formació dels titulats universitaris.

-              Més informació: estudi complet