UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Professions de l'àmbit STEM: alta demanda en el mercat laboral i baix nombre d'estudiants

  • 19 de juny de 2019
Microscopi

Les professions de l'àmbit STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, per les seues sigles en anglés) experimenten una alta demanda en el mercat laboral. No obstant això, a Espanya les xifres de persones matriculades en les titulacions associades a aquestes professions són encara baixes i inferiors a mitjana europea.

Segons l'avanç de l'estadística d'estudiants universitaris del curs 2017-2018 (Grau i Primer i Segon Cicle), publicada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, el percentatge d'estudiants de l'àmbit STEM a Espanya és del 23,3% del total d'estudiants matriculats. No obstant això, en desagregar per sub-camps, les dades indiquen que els estudiants de Ciències representen el 6,5%, els d'Informàtica el 3,6% i els d'Enginyeria, Indústria i Construcció representen el 13,2% del total d'estudiants universitaris del curs esmentat. Aquests percentatges van patir lleugeres variacions enfront del curs 2016-2017, on l'únic àmbit que ha experimentat un increment ha sigut el d'informàtica, en passar de representar el 3,5% al 3,6% de l'estudiantat.

Pel que fa a les xifres d'egressats/as, l'informe 2017 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) indica que l'any 2016 a Espanya les persones egressades de titulacions de l'àmbit STEM (Grau, Màster Oficial i Doctorat) representaven el 22,3% del total. En contraposició, el pes dels àmbits STEM a la Unió Europea per al mateix any 2016 era del 26%, superant en 2,7 punts al d'Espanya. En desagregar per sub-camps STEM, la mitjana europea supera a Espanya en 1,3 punts en el percentatge d'egressats/as en l'àrea TIC, en 1,4 punts en l'àrea de Ciències, Matemàtiques i Estadística i en un punt percentual en l'àmbit de l'Enginyeria, Manufactura i Construcció.

D'altra banda, quant al mercat laboral de les titulacions associades a les professions STEM, l'Informe INFOEMPLEO-ADECCO 2018 sobre l'oferta i demanda d'ocupació a Espanya indica algunes dades interessants.

En primer lloc, les ofertes que requereixen les titulacions tècniques representen el 36,2% de les ofertes que especifiquen l'àrea de la titulació o titulacions requerides. A pesar que aquest percentatge ha disminuït lleugerament respecte a 2017, la demanda de titulacions tècniques és la segona més alta per darrere de les titulacions jurídic-socials. Dins de les titulacions més demandades en l'àmbit tècnic es troben Enginyeria Informàtica (4,1%) i Enginyeria Industrial (3,9%).

En segon lloc, les titulacions de l'àmbit de les Ciències representen el 3,4% de les ofertes que requerien titulacions concretes, de les quals, les més demandades van ser Biologia, Bioquímica i Biotecnologia (0,6%),  Química (0,6%) i Matemàtiques i Estadística (0,4%).

En tercer lloc, segons les empreses que es van trobar amb dificultats per a cobrir determinades vacants en 2018 (quasi el 80% de les consultades), dins de les àrees més afectades es troben l'àrea TIC (26,1%) i Enginyeria i Producció (19,8%), només per darrere de l'àrea comercial i vendes (30,7%).

A manera de conclusió, cal indicar que els estudiants de l'àmbit STEM a Espanya en el curs 2017-2018 representaven entorn del 23% del total d'estudiants matriculats, on el 16,8% pertanyia a les àrees d'informàtica, enginyeria, indústria i construcció. No obstant això, l'oferta d'ocupació per a l'àmbit STEM és alta, atés que, de les ofertes analitzades per l'Informe ADECCO-INFOEMPLEO, el 40,3% requeria titulacions STEM, encara que la majoria d'aqueixes ofertes estaven dirigides a les titulacions tècniques. Per tant, com indica la Fundació CYD en un article recent sobre l'elecció dels graus en enginyeria, “existeix un desajustament entre l'oferta professional i les necessitats del mercat laboral” ja que les xifres del Ministeri d'Educació citades per aquesta Fundació indiquen una caiguda de les matrícules en titulacions STEM del 25% en l'últim decenni.