Per a la fase pilot del pla PRIDA, s’ha dissenyat un pla de formació i desenvolupament professional dirigit tant al PDI que ha impartit o imparteix docència en anglès (mentors) com al PDI que desitjaria incorporar-se a ella en el futur (novells). En aquesta primera fase, la formació es realitzarà mitjançant un curs intensiu (30 hores): English as a Medium of Instruction (EMI): Metodologies actives aplicades a la docència universitària en anglès.

Període i procediment d’inscripció.

Emplenant i enviant el formulari d’inscripció al correu electrònic prida@uv.es de l’1 al 9 de juny de 2017.

Formulari

Objectius formatius.

1. Millorar la pràctica docent en anglès del professorat experimentat en aquesta aplicant una metodologia específica EMI.
2. Formar a professorat novell en docència en anglès aplicant una metodologia específica EMI i millorar la seva pràctica docent en anglès realitzant un seguiment (tutories amb mentors).
3. Fomentar l'intercanvi de bones pràctiques en anglès a través de l'organització de tallers i sessions de micro-teaching.

Destinataris.

Formació adreçada al professorat de la UV que ha impartit al menys 5 anys de docència en anglès en grau o màster (rol de Mentor) o professorat amb interès i/o que té possibilitat d’impartir docència en anglès (rol de Novell).
Considerem que aquest projecte de millora de la docència en anglès pot enriquir-se amb la participació de professorat que ha impartit docència en anglès durant alguns anys a la UV o a altra universitat; aleshores distingim dos rols: professors/es mentors i novells/es (veure Requisits d’accés).

Continguts.

1. What is EMI? Basic methodological Issues. Classroom management techniques
2. Potential problems and effective strategies.
3. Integrating study skills into teaching.
4. Materials design. Planning a class.
5. Gaining and strengthening self-confidence. Teacher-student interaction.
6. Preparing and delivering powerful presentations.
7. Assessment and evaluation.

Estructura.

Es tracta d’un curs intensiu (30 hores en 5 dies) estructurat en dos blocs per dia amb una pausa amb activitats de seminari:

  • Bloc 1 (9.00 a 12.00h). INPUT. Els formadors transmeten informació, aporten materials de reflexió i debaten sobre EMI: llenguatge funcional per a classes magistrals, seminaris i tutories; estratègies de gestió a l’aula; tipus d’interacció a l’aula; treball cooperatiu; retroalimentació positiva; ús de TIC; recursos online; mètodes d’avaluació.
  • Coffee break seminars (12.00 a 13:00). Pausa café amb activitats programades per sessió: networking, socialització, creativitat, etc.
  • Bloc 2 (13.00 a 15.00 h). OUTPUT. Els professors assistents, dividits en grups per àrees de coneixement/facultats/titulacions són els protagonistes dels tallers juntament amb els mentors. Objectius específics: aplicar els continguts del primer bloc del matí al seu context d’ensenyament/aprenentatge concret, crear materials, fer sessions de microensenyament i donar retroalimentació. Objectiu general: Crear xarxes de col·laboració docent i investigadora i compartir bones pràctiques.

Aquesta formació anirà acompanyada d’un seguiment al llarg del curs 2017-18 i una avaluació de les accions realitzades.

Dades de realització.
6, 7, 10, 11 i 12 juliol de 2017, de 9.00 a 15.00 hores.

Lloc.
Aula 1.1. i 2.1. SFPIE.

Places: 30

Duració: 30 hores.

Professorat de l’acció formativa.

Elvira Mª Montañés Brunet (Universitat de València).
Sergio Maruenda Bataller (Universitat de València)
Silvia Sola Viñals (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sarah Collins (Universitat Pompeu Fabra)

Requisits d’accés.

Per als docents assistents amb el rol de Mentor, serà necessari:
a) haver impartit al menys 5 anys docència en anglès en els últims 10 anys i
b) posseir un nivell C1 de la llengua anglesa.
Per als docents assistents Novells serà necessari posseir un nivell B2 de la llengua anglesa.
Si escau, i donat que amb aquesta edició no cal presentar certificació oficial de nivell de llengua, es podrà realitzar una prova de nivell per a avaluar els coneixements lingüístics.

Criteris de selecció.

1. Distribució equilibrada per rols (Mentors i Novells).
2. Distribució equilibrada per Centres de la universitat.
3. Participació en algun projecte d’innovació educativa del SFPIE relacionat amb la docència en anglès.
4. Valoració de la carta de motivació.
5. Ordre d’entrada de les sol·licituds.

Relació d'admesos.

Seguint els criteris de selecció de personal, l'admissió a l'activitat es comunicarà mitjançant correu electrònic, perquè la persona interessada confirme o renuncie l'assistència a l’activitat. Les instruccions per realitzar la confirmació s'indicaran en el correu d'admissió.

Renúncies.

Si una persona seleccionada en l'acció formativa no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar al CFQMSG perquè la seua plaça puga ser oferta a una altra persona que hi estiga interessada. Aquesta renúncia s’ha de fer mitjançant el mateix procediment que la confirmació i s'ha de realitzar amb una antelació mínima de set dies hàbils abans del començament del curs perquè la seua inassistència no siga penalitzada.

Penalització.

Aquelles persones que no renuncien al curs dins del període indicat seran penalitzades i se’ls aplicarà la normativa que hi ha establerta en el SFPIE a aquest efecte.

Certificació.

Assistència almenys al 85% del total de la durada del curs.

Avaluació.

En finalitzar cadascun dels continguts que conformen aquesta activitat, s'enviarà per correu electrònic un enllaç amb el qual es podrà accedir al qüestionari d'avaluació de l'Aula Virtual. L'objectiu és obtenir una valoració sobre la satisfacció dels participants sobre la formació rebuda.