Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

El Reial decret-llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, manté que els alumnes en possessió de les titulacions de Tècnic Superior (CFGS) hauran de complir els requisits indicats en la disposició addicional trentena sisena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. Concretament, s'assenyala que, dins d'uns requisits que arreplega la normativa, les Universitats podran fixar els procediments d'admissió dels estudiants de CFGS als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Per al cas de la Comunitat Valenciana, el procediment d'admissió per al curs pròxim queda regulat en el Document d'Accés i Admissió a la Universitat en el curs 2019/2020 (Preinscripció 2019). Els estudiants de CFGS entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els estrangers

La qualificació del cicle formatiu de grau superior (NMC) serà equivalent a la Nota d'Accés a la Universitat (NAU) dels estudiants de Batxillerat, és a dir, a la qualificació del Batxillerat més la de la fase obligatòria de la PAU amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Igual que els estudiants procedents de Batxiller fan amb la fase voluntària, si els alumnes procedents d'un CFGS així ho desitgen, per a augmentar la seua qualificació d'admissió podrà examinar-se d'un màxim de 4 assignatures de les quals escullen entre les de l'Annex 1 del Document de Preinscripció 2019. Es tracta d'un total de 17 assignatures, 13 troncals d'opció i les 4 troncals generals amb vinculació amb una modalitat de batxillerat.

Cadascun dels exercicis dels quals s'examine l'estudiant es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superat l'exercici quan s'obtinga una qualificació igual o superior a 5 punts.

Les universitats públiques utilitzaran per a l'adjudicació de les places la nota d'admissió que corresponga, que es calcularà amb la següent fórmula i s'expressarà amb tres xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior.

  • Nota d'admissió (NAT) = NMC + aM1 + bM2
  • NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
  • M1, M2 = Les qualificacions d'un màxim de dos exercicis superats en la fase voluntària que proporcionen millor nota d'admissió.
  • a, b = paràmetres de ponderació dels exercicis, en funció del grau al que es desitge accedir (disponibles en el document de Preinscripció 2017).

Amb les notes de les assignatures superades i ponderades es pot augmentar la seua qualificació d'admissió (NAT) fins a un màxim de 14 punts.

Finalment, és important tenir en compte que no s'estableix una vinculació d'estudis de CFGS amb les branques de coneixement de les titulacions, és a dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment del CFGS cursat.

Entre les assignatures de les quals pot examinar-se de forma voluntària es troba Economia de l'Empresa.

En aquesta mateixa pàgina web poden consultar el Document d'Orientacions sobre el programa d'Economia de l'Empresa en relació amb les PAUs a la Comunitat Valenciana (PAU 2017), elaborat a partir de la directrius establides en el Decret 87/2015, del Consell)

Orientacions sobre el programa d'Economia de l'Empresa en relació amb les PAUs a la Comunitat Valenciana

També poden consultar els exàmens i criteris de correcció de les Proves d'Accés a la Universitat de la matèria Economia de l'Empresa dels cursos anteriors.