Logo de la Universdad de Valencia Logo Universidad de Valencia Logo del portal

Sales de lectura

La Universitat de València ofereix més de 4.000 llocs de lectura que poden ser utilitzats per qualsevol persona per consultar els fons bibliogràfics i documentals allí dipositats.

Accés a les sales de lectura

L'accés a la lectura en sala està obert a tots els ciutadans:
"El Servei de Biblioteques i Documentació ha de facilitar, dins les seues possibilitats, la utilització de les seues instal·lacions, recursos i serveis per als ciutadans en general " (Reglament de Règim Intern del SBD Art. 33)

Excepcions:

Durant els períodes d'obertura extraordinària de les biblioteques (caps de setmana i 24 hores) poden accedir a les sales (identificant-se amb la targeta universitària o qualsevol document expedit per la Universitat de València):

  • Tota la comunitat universitària (estudiants, professors i PAS).
  • Residents en els col·legis majors Lluís Vives i Rector Peset.
  • Persones pertanyents a institucions que han signat un conveni amb la Universitat.
  • Membres de l'Associació d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat.
  • Investigadors procedents d'altres institucions que durant aquest període acudeixin a una biblioteca.

Préstec

Modalitats 

Formació d'usuaris

El servei de formació permet als membres de la comunitat universitaria i a les persones interesades:

Conèixer a fons els serveis i recursos de les biblioteques
Adquirir les competències informacionales necessàries en els nous plans d'estudi del EEES:

  • cercar la informació que es necessites
  • analitzar i avaluar la informació
  • organitzar la informació recuperada
  • utilitzar i comunicar la informació eficaçment de forma ètica i legal

Es porten a terme activitats a diferents nivells per a cobrir les diferents necessitats.

Subministrament d'articles

Aquest servei subministra per correu electrònic els articles de revistes de les biblioteques de la Universitat de València que no disposen de versió electrònica.Els usuaris, PDI, PAS i estudiants de postgrau de la Universitat de València poden demanar els articles de les revistes en paper dipositades en cada biblioteca.L'ús dels articles subministrats serà amb fins exclusius d'investigació. Per limitacions legals no es pot escanejar un número complet d'una revista.

Sol·licitar article (introduir claus del correu electrònic de la UV)

Altres serveis

Carta de Serveis

La Carta de Serveis del Servei de Biblioteques i Documentació és el document que informa als usuaris sobre els serveis, els compromisos de qualitat en la seua prestació i els drets i deures dels usuaris.