Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Normes d'estil

1) Normes generals

Els articles han de ser inèdits, amb una extensió màxima de 20 fulles. Els articles han de portar títol, nom d'autor o autors, nom del departament, universitat o institució a què hi estan adscrits. S'inclourà un resum de 50-100 paraules en castellà/valencià i la seua traducció a un altre idioma estranger (preferentment anglès o francès).
Hom procurarà evitar les notes a peu de pàgina. Les cites bibliogràfiques aniran intercalades en el text entre parèntesi (cognom de l'autor, any i pàgines). La bibliografia s'inclourà al final del text, per ordre alfabètic i d'acord amb els següents exemples:

  • Revistes:

       COSTA, M., CUERDA, J., ROSSELLÓ, V. M. (1986): “L’artificialització del litoral valencià”, Cuadernos de Geografía, 38, 1-28.

  •  Llibres:

        RACHOCKI, A. (1981): Alluvial fans, London, John Wiley & Sons, 161 p.

  • Capítols de llibre:

      STARKEL, L. (1986): “Climatic change and fluvial response”, en: Gardner, R., Scoging, H. (Ed.), Megageomorphology, Oxford, Clarendon Press, 191-211.

  • Conferències:

       SANCHIS, F., CARBONELL. M. J., COMPANY, A. (1986): “Repertori de llocs i despoblats valencians en el segle XVIII”, X Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica Valenciana, València, Universitat de València, 1986, 543-562.

2) Taules i il·lustracions

 Seran les imprescindibles (el Consell de redacció es reserva la facultat de suggerir i, si escau, proposar la reducció de taules, gràfics i il·lustracions). Les taules i il·lustracions (diagrames, dibuixos i fotografies) es presentaran en fulles separades, indicant en el revers de cadascuna d'elles el nom de l'autor i el número d'ordre. Cada taula anirà numerada i acompanyada del seu corresponent títol. Els gràfics o dibuixos han d'enviar-se totalment delineats i tenint present que la grandària de les lletres i grossor de les línies siga l'adequat per permetre la seua reducció sense pèrdua de claredat. Els títols i explicacions de signes convencionals han d'anar a peu de figura. Si es tracta de mapes, plànols, perfils…, cal assenyalar-ne sempre l'escala gràfica, mai numèrica. Les fotografies es publicaran sempre en blanc i negre i han de ser nítides i contrastades. Els peus de les figures s'enviaran tots junts en una fulla separada de la de text.