Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Informació matrícula curs 2020/2021

Informació nou ingrés

Informació segon curs i posteriors

Informació sobre la realització de pràctiques

Imprescindible per a realitzar qualsevol tipus de pràctiques en centres sanitaris

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infancia i a l’adolescència, els estudiants que vulguen o hagen de realizar practiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia.
Més informació

Grau en Podologia

Compromís de confidencialitat i d'explotació de dades (imprescindible per poder realitzar les pràctiques de les assignatures 34353, 34354,34355 i 34335)

Grau en Infermeria

Compromís de confidencialitat i d'explotació de dades (imprescindible per poder realitzar les pràctiques de les assignatures 34385, 34386, 34387, 34388 o 34389)

  • Grups

Titulació Infermeria (1200):

Introducció a la pràctica d'Infermeria (34385)

Pràcticum I i II (34386/34387)*

Grup BC (pràctiques en el primer semestre)
Grup AD (pràctiques en el segon semestre)

Pràcticum III (34388)

Grup M1 (pràctiques primer semestre-matí)
Grup V1 (pràctiques primer semestre-vesprada)
Grup M2 (pràctiques segon semestre-matí)
Grup V2 (pràctiques segon semestre-vesprada)

Pràcticum IV (34389)

Grup M1 (pràctiques primer semestre-matí)
Grup V1 (pràctiques primer semestre-vesprada)
Grup M2 (pràctiques segon semestre-matí)
Grup V2 (pràctiques segonr semestre-vesprada)

Titulació Infermeria (1213) Ontinyent:

Totes les pràctiques son al grup ON

* Important: els Pràcticum I i II s'han de matricular al mateix grup.

  • Distribució de places en centres sanitaris

Introducció a la pràctica d'Infermeria
Pràcticum I / Pràcticum II -llista provisional-
Pràcticum III -llista provisional-
Pràcticum IV -llista provisional-

L'elecció de llocs de pràctiques es realitzarà després de la matrícula i per ordre d'expedient acadèmic. Oportunament es farà saber el dia de l'elecció.

 

Recomanacions de matrícula (horaris i dates i dates examen)

Altra informació d'interés

Ordre de domiciliació bancària ( l'alumnat que opte per domiciliar el pagament de la matrícula ha de presentar-la degudament omplida en la Secretaria del centre cada curs acadèmic)

Consideracions sobre prevenció de riscos per a accidents biològics

Com s'ha vingut aconsellant tots els cursos, és convenient vacunar-se contra el TÈTANUS, DIFTÈRIA i HEPATITIS "B". Consulteu en el Centre de Salut que us corresponga com a usuaris del sistema sanitari.  

Modificació de matrícula (Canvi de grup, no repetidors)

Les dates per sol·licitar modificar la matrícula (canvi de grup i/o ampliació) són les següents:

Pendent

Les sol·lictuds s'han de presentar per correu electrònic (fipsecretaria@uv.es -assumpte: modificació de matrícula-) adjuntant aquesta instància emplenada.

Més informació

GRUP REPETIDORS

Pendent

MITJANÇANT INSTANCIA:

Via e-mail:fipsecretaria@uv.es

Més informació

Instancia

Avançament de convocatòria

Avançament de convocatòria per finalitzar els estudis de Grau

Alumnat admés amb estudis iniciats

A més de la informació que apareix dalt, tingueu present

  • Documentació acreditativa de la situació acadèmica d'accés: Resguard d'haver abonat les taxes de trasllat d'expedient. Per a evitar contratemps, podeu sol·licitar el trasllat una vegada realitzada la matrícula i presentar el resguard en el termini de cinc dies des de la mateixa. Transcorregut eixe termini es donarà de baixa la matrícula es cas de no haver-se presentat.
  • Consulteu la resta de documentació