Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Psicologia Bàsica

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 386 44 35 dep.psicologia.basica@uv.es
www.uv.es/psibas
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 386 44 76 dep.personalitat@uv.es
www.uv.es/personalitat
Metodologia de les Ciències del Comportament

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 398 35 61 dep.m.ciencies.comportament@uv.es
www.uv.es/metciencies
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 386 44 77 dep.psicologia.evolutiva@uv.es
www.uv.es/psievoledu
Psicologia Social

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 386 44 73 dep.psicologia.social@uv.es
www.uv.es/psicologiasocial
Psicobiologia

Av. Blasco Ibáñez, 21

46010 València

(+34)  96 386 44 73 dep.psicobiologia@uv.es
www.uv.es/psicobiologia