Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

L'estudiant podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits per la realització d'activitats de participació, mentre es curse l'últim any del grau.

Només es reconeixen crèdits per la realització de activitats formatives en la UV incloses en la proposta d'activitats de participació universitària del corresponent curs, disponible al següent enllaç: Propostes d'activitats de participació universitaria

Reconeguts els crèdits que corresponguen a l'activitat de participació realitzada, s'incorporaran a l'expedient de l'alumne en l'assignatura 09997 Activitats Universitàries. No es reconeixen/convaliden assignatures optatives concretes de les que s'haja matriculat l'alumne.

La documentació a presentar per formalitzar la sol·licitud serà la següent:

1. Model de Sol·licitud emplenat, disponible en el següent enllaç: Sol·licitud reconeixement activitats universitàries.

2. Original i còpia del certificat / diploma que acredite la realització de l'activitat de participació.

3. Justificant de pagament de la taxa corresponent, si s'escau. Prèviament s'haurà de sol·licitar l'emissió del rebut a la Secretaria de la Facultat de Psicologia, aportant els documents 1 i 2.