University of Valencia logo Logo Office of Vice-Principal for Research, Office of the Vice-principal for Innovation and Transfer Logo del portal

L'estructura de suport a la gestió dels Vicerectorats d’Investigació i de Transferència i Innovació està constituïda per la Vicegerència d'Investigació, Transferència i Innovació, i pels Serveis de Gestió de la Investigació i de Transferència  i Innovació. En aquesta secció podeu trobar la informació sobre el Servei de Gestió de la Investigació. Clicant en la icona que apareix després del nom de cada secció apareixerà un desplegable amb les dades de contacte de les persones que treballen en el Servei.

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació Lucía Echevarría Gil 96 38 64039 vicegerencia.investigacio@uv.es

 

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Cap del Servei de Gestió de la Investigació Mª José Tudela Barceló 96 38 64041 servei.investigacio@uv.es

Secció de Recursos i Programes de Suport d'R+D+I

Correu electrònic Descripció
persoinv@uv.es - Gestió de programes d'ajudes nacionals i autonòmiques per a personal investigador predoctoral, postdoctoral i personal tècnic de suport a la investigació.
contratainves@uv.es - Gestió de les sol·licituds de contractació de personal investigador i personal tècnic de suport a la investigació amb càrrec a projectes i contractes i convenis d'R+D+I.
mobinv@uv.es - Gestió d'ajudes de mobilitat de personal investigador.
programapropi@uv.es - Gestió del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes a la investigació.

Secció d'R+D+I Subvencionada

Correu electrònic Descripció
policien@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació i altres activitats d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
- Suport al personal investigador per a la participació en projectes i iniciatives d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
sijuseg@uv.es - Seguiment econòmic administratiu i justificació de les subvencions d'R+D+I nacionals i autonòmiques.

Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'R+D+I

Correu electrònic Descripció
sijuseg@uv.es - Gestió i atenció a auditories i controls econòmics d'activitats d'R+D+I.
- Anàlisi, gestió i esmena de reintegraments d'activitats d'R+D+I.
- Justificació econòmica de les activitats d'R+D+I vinculades a convenis, càtedres i línia nominatives de les AAPP.
- Sol·licitud, seguiment i justificació d'infraestructures i fons estructurals d'R+D+I.
gesteco@uv.es - Gestió complements retributius amb càrrec a activitats d'R+D+I.
idicolaborativa@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació de caràcter col·laboratiu i convocatòries de fundacions privades.

Secretaria Tècnica

Correu electrònic Descripció
grec@uv.es - Gestió de la producció científica de la UV – Memòria d'Investigació.
giuv@uv.es - Gestió de les estructures d'investigació – Grups d'Investigació.