La present convocatòria de Projectes d’Innovació Docent té com a objectiu mantenir el suport institucional de la Universitat de València a la innovació docent, així com refermar el compromís amb la promoció de l'excel·lència docent, i la millora contínua de l'ensenyament universitari, tasques que han estat desenvolupades, al llarg dels anys, en el marc de les diferents convocatòries dels vicerectorats amb competències en innovació educativa.

Aquesta convocatòria pretén impulsar les iniciatives orientades a la millora de la qualitat docent, que poden ser desenvolupades tant pels centres de la UVEG, com per grups d’innovació docent coordinats per PDI de la nostra universitat. Ateses les circumstàncies especials del pròxim curs acadèmic 2020-2021, com a conseqüència de la situació originada per la COVID-19, la present convocatòria se centrarà en impulsar totes aquelles iniciatives innovadores orientades a fer possible l’adaptació, tant de la docència com de totes les activitats relacionades, a entorns virtuals o semipresencials, sempre amb la finalitat última de provocar efectes positius i constatables en l'aprenentatge de l'alumnat. S'impulsaran també les activitats encaminades a avaluar l'impacte sobre la docència d'accions de millora desenvolupades en el marc de convocatòries anteriors, per tal de facilitar que aquestes millores puguen traslladar-se efectivament a la docència dels títols oficials de la Universitat de València.

 

La convocatòria estableix huit línies d’actuació estratègica que tindran un tractament preferent, perquè se centren en la millora de la qualitat de la docència universitària. Són les següents:

 1. Elaboració de material i disseny d’estratègies per a la docència virtual i l'avaluació en línia.
 2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
 3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
 4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
 5. Actualització de la docència.
 6. Metodologies actives per a l’aprenentatge.
 7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència.
 8. Accions per al foment de l’ocupabilitat i l’emprenedoria

 

La convocatòria actual presenta una proposta vertebrada en dos programes diferenciats:

 • Programa PIC, Pla d’innovació de centre. Està orientat a impulsar totes les iniciatives desenvolupades pels centres de la UV, que estiguen vinculades a la qualitat docent. Es donarà un tractament preferent als projectes orientats a millorar la capacitat del centre d’implantar la docència i avaluació a distància.
 • Programa PID, Projectes d’innovació docent. Projectes d'innovació i millora de la qualitat docent encaminats a la implementació de metodologies docents, instruments metodològics i tècniques d’ensenyament-aprenentatge, que siguen innovadors. Aquest programa, dirigit al PDI de la UVEG, inclou dos modalitats de projectes:
  • NOU-PID: projectes originals d'innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
  • RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació de projectes PID anteriors (concedits en la convocatòria corresponent al curs 2019-2020). Aquests projectes poden plantejar nous objectius i millores, així com accions encaminades a implantar i avaluar l'impacte sobre la docència de les accions desenvolupades en el projecte PID inicial.

 

Convocatòria i Bases: Resolució

Vistiplau de l'òrgan col·legiat de coordinació per als PIC (CAT, CCM o Junta de Centre) (Annex II)

Consentiment informat de l'òrgan col·legiat de coordinació per als PID (CAT, CCM o Junta de Centre) (Annex II)

Signatures dels membres de l'equip per als PID (Annex III)

Llistat complet dels membres de l'equip per als PID (Annex IV)

Comité constituït per l'Avaluació dels Projectes d'Innovació Educativa 2020

Resolució de les ajudes

Formulari per a sol·licitar canvis a l'equip

Resolució per la qual s'amplien els terminis d'execució i de justificació dels projectes d’innovació educativa del curs 2019-2020