Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DE DIVULGACIÓ DE TESIS DOCTORALS

Amb motiu de l'elevat nombre de sol·licituds presentades en la I Jornada de Divulgació de Tesis, vos comuniquem que la relació de seleccionats per a participar en la jornada presencial del dia 19 d'octubre es publicarà el pròxim 21 de setembre.

La Universitat de València convoca la primera Jornada de Divulgació de Tesis Doctorals d'acord amb les següents bases:

 1. La jornada de divulgació de tesis doctorals té la finalitat de donar a conèixer a la societat la recerca que realitzen les persones en formació, mitjançant un llenguatge senzill i accessible al gran públic i amb una intervenció màxima de 3 minuts. La jornada es celebrarà el dia 19 d'octubre de 2018, a l'auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València, i pretén premiar la capacitat comunicativa de les persones que hi participen, així com fomentar l'interès en la divulgació i la comunicació científica, així com participar en l'increment de la cultura científica de la ciutadania.
 1. Podran participar en aquesta jornada les persones en formació matriculades en qualsevol programa de doctorat de la Universitat de València, almenys en la segona anualitat, tenir la matrícula activa i estar al corrent dels pagaments del curs 2017/2018. Serà imprescindible no haver defensat la tesi a la data de celebració de la jornada, 19 d’octubre de 2018, i comptar amb el vist i plau de la direcció de la tesi.
 1. La sol·licitud de participació en la jornada haurà de presentar-se mitjançant el registre en la web esdeveniments.uv.es  abans del 15 de setembre de 2018, i presentar una còpia al Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez 13), en alguna de les seues oficines auxiliars, o bé en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Al formulari d'inscripció caldrà adjuntar un text divulgatiu d'un màxim de 1.500 paraules on es presentarà la temàtica de la recerca i l'impacte que pot tenir tant en la comunitat científica com en la societat amb el vist i plau de la direcció de la tesi.

 1. Dos membres designats per la direcció de l’Escola de Doctorat i un designat per la direcció de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València seleccionaran fins a un màxim de 25 persones d’entre les sol·licituds presentades que seran les que participaran presencialment en la jornada del 19 d'octubre al Jardí Botànic de la Universitat de València d'acord amb els següents criteris:

- Claredat expositiva i estructura del text: fins a 3 punts

- Interès de la investigació i coherència: fins a 3 punts

- Creativitat i originalitat: fins a 3 punts

- Correcte ús de la sintaxi, normes ortogràfiques i llenguatge no sexista: fins a 1 punt

Si els membres designats per a la selecció de les persones que podran participar en la jornada del 19 d’octubre de 2018  detectaren alguna causa d’abstenció, haurà de declinar incorporar-s’hi, sense perjudici de les responsabilitats derivades

La relació de persones seleccionades per a la jornada presencial es publicarà en la en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es), en la web de l’Escola de Doctorat i en la de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València el dia 19 de setembre de 2018.

 1. Les persones seleccionades es comprometen a estar presents en la jornada del dia 19 d’octubre de 2018 i a exposar en un màxim de 3 minuts l’interès de la seua recerca. No s'admetrà la participació no presencial a través de qualsevol ús de videoconferència o sistema similar.

El contingut de les presentacions haurà de referir-se a la recerca que s'està duent a terme per a la realització de la Tesi Doctoral, i podrà fer-se en català, castellà o anglès. Cal tenir en compte que qualsevol informació difosa per les persones que hi participen serà susceptible de difusió pública, per la qual cosa, en cas d'haver un acord de confidencialitat, caldrà contrastar amb les parts implicades en la seua recerca els continguts de la intervenció en aquesta jornada. La sessió serà oberta al públic.

Com a element de recolzament de l'exposició pública es podran projectar diapositives tot i que es recomana no projectar-ne més de 2-4, i no es permetrà l'ús de cap tipus d'arxiu de vídeo o sonor, ni instruments musicals, ni disfresses, etc. Tampoc està permesa la interacció amb el públic assistent.

Les persones que superen el temps màxim d’exposició de tres minuts seran automàticament eliminades.

 1. L'ordre d'intervenció en la jornada es determinarà per sorteig i es publicarà el dia 21 de setembre de 2018 en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es), en la web de l’Escola de Doctorat i en la de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València el la web de l’Escola de Doctorat i de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València.
 1. La jornada serà enregistrada en vídeo i les intervencions podran estar accessibles a través de la pàgina web de  l'Escola de Doctorat i de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. La jornada podrà ser retransmesa pels mitjans de comunicació i/o Internet.
 1. La tramitació i instrucció d’aquest procediment es durà a terme per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València.
 1. Es concediran tres premis als participants millor valorats pel jurat repartits de la manera següent

- un primer premi consistent en una estada d’una setmana a la Universitat de Harvard durant 2019. L’import del qual no podrà superar els 2.000€ i haurà de destinar-se exclusivament a despeses de viatge i allotjament

- un segon premi de 500€

- un tercer premi de 300€

A aquestes quantitats dels premis s’aplicaran les retencions legalment establertes, i són compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o premi. Els imports del premis s’imputaran a l’orgànica 1900000000 del pressupost de 2018  de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València. El guanyador del primer premi es compromet a format part del jurat de la II Jornada de Divulgació de Tesis Doctorals que tindrà lloc en una futura edició.

 1. El procediment de concessió del premi serà el de concurrència competitiva. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor dels tres treballs que seran els guardonats.  Amb tot, si el jurat creu que cap del les exposicions realitzades no assoleix la qualitat mínima exigida, els premis podran declarar-se deserts. Els imports dels premis no seran fraccionat en cap cas.
 1. El jurat estarà format per:
 • José Vicente Bagán, director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València
 • Beatriz Gallardo, investigadora del departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València
 • Carme Agustí, investigadora del departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València
 • Cristina Gaona, estudianta de doctorat de la Universitat de València
 • Pere Estupinyà, comunicador científic i escriptor

Si un membre del jurat detectara alguna causa d’abstenció, haurà de declinar incorporar-s’hi, sense perjudici de les responsabilitats derivades. A l’objecte d’una ponderació objectiva de les presentacions, el jurat atendrà els següents criteris:

 • Contingut de l’exposició: interès de la investigació, claredat expositiva dels objectius i la metodologia – fins a 4 punts
 • Creativitat i originalitat en la forma del discurs: estructura, entonació, velocitat de parla, contacte visual amb el públic, etc. -  fins a 3 punts
 • Llenguatge senzill, correcte ús de la sintaxi i llenguatge no sexista: fins a 3 punts
 1. La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta jornada comporta l’acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
 1. Tots els actes relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València i en les pàgines web de l’Escola de Doctorat i de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València a l’efecte de notificacions.
 1. Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en la jornada de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les persones que proporcionen les dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud adreçat al Delegat Acadèmic del Rectorat per a la Protecció de Dades de la Universitat de València.

 • Dades del Responsable: Universitat de València Estudi General, amb CIF Q4618001D i domicili en l’Avinguda Blasco Ibáñez 13 (46010 València).
 • Finalitats i base jurídica del tractament: En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en la jornada de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Procedència de les dades: La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.
 • Destinataris de les dades personals: En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en la jornada, s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:
  • A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
  • Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.
  • Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment de allò establert en l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de l'article 9.1 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  • A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment de allò establert en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els següents criteris:

A. Quant les persones concurrents a les quals no es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.

B. Quant les persones concurrents a les quals les hi concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la jornada, s'incorporaran si escau a l'expedient acadèmic i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.

 • Drets: Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es , des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la Delegació de Protecció de Dades en la Universitat de València.
 • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Polítiques de privadesa de la Universitat de València : Poden consultar-se nostres polítiques de privadesa http://ir.uv.es/Q0F21xE

 1. La resolució del premi correspon a la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, per delegació de la rectora de la Universitat de València i es realitzarà en el termini màxim de 6 mesos, segons disposa l’article 25 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
   
 2. La concessió d’aquests premis s’ajustarà a allò previst en aquestes bases i supletòriament serà aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.