Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Model d'Avaluació

El model d'avaluació està basat en sis criteris que defineixen els aspectes més rellevants a valorar durant el procés d'autoavaluació de l'ensenyament.

L'anàlisi d'aquests criteris ajuda a realitzar un diagnòstic de situació de l'ensenyament avaluada a partir del qual s'ha d'elaborar el pla de millores que haurà d'implantar com a part del procés de millora contínua.

Fases

L'avaluació institucional consta de tres fases:

Autoavaluació: la unitat avaluada, a través del Comitè d'Autoavaluació, descriu i valora la seva situació respecte als criteris establerts, identificant inicialment aquelles propostes de millora a partir de les quals s'elaboraran els plans d'actuació que s'han de posar en marxa una vegada conclòs tot el procés. El resultat és el "Informe d'Autoavaluació".

Avaluació externa: un grup d'avaluadors externs a la unitat avaluada, nomenats per l'ANECA, i sota les directrius i supervisió de la mateixa, analitza l'Informe d'Autoavaluació, tant a través d'un estudi documental, com per mitjà d'una visita a la unitat avaluada, emet les seves recomanacions i proposa millores. El resultat d'aquesta fase és el "Informe d'Avaluació Externa".

Final: es recullen els principals resultats del procés d'avaluació. En aquesta fase es porta a terme el pla de millores de la unitat, en el qual es relacionen les accions de millora detectades en la fase d'autoavaluació, i es determinen les tasques a realitzar per a la consecució de les mateixes, així com els responsables, els recursos implicats i els terminis per a la seva implantació. De la mateixa manera, s'identifiquen els indicadors de seguiment de les accions detectades així com els beneficis esperats de les mateixes.