• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Física

Web específica del grau: www.uv.es/graus/fisica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 144

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1105

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
57

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Físic/a

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS a temps parcial/ 36 ECTS a temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Enric Valor i Micó

Coordinador/a de la titulació Avelino Vicente Montesinos

Coordinador/a de pràctiques externes Daniel Errandonea Ponce

Coordinador/a de mobilitat José Manuel Bordes Villagrasa

Interès acadèmic, científic o professional:

La física és una ciència experimental que estudia el món natural en aspectes relacionats amb l'energia, la matèria i les seues interaccions. Quasi tota la tecnologia que ens envolta quotidiananment està governada pels principis de la física (des de les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els sistemes de producció d'energia). El grau en Física ofereix una formació centrada en els fenòmens físics i els models i les lleis que els expliquen proporcionant familiaritat amb el llenguatge matemàtic, el mètode experimental, la instrumentació sofisticada i els mètodes computacionals. També proporciona una introducció a diferents camps punters de recerca bàsica i aplicada. Aquests estudis formen professionals versàtils i amb capacitat per a solucionar problemes de caràcter multidisciplinar en l'àmbit científic i tecnològic.

Informacions pràctiques:

Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d'alumnes que en faciliten l'estudi i la comprensió i contribueixen a l'avaluació global.

Els laboratoris constitueixen una part molt important de la titulació perquè desenvolupen la familiaritat amb les tècniques de mesura i d'anàlisi de dades i amb la instrumentació. Als laboratoris experimentals es treballa per parelles, en grups de setze estudiants. Les matèries informàtiques i computacionals també inclouen pràctiques en aules d'informàtica en grups reduïts.

Dins de l'optativitat, l'estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que li permet acostar-se a algun dels múltiples àmbits professionals de la física.

La professió de físic/a és una professió regulada dins del sector tècnic i de les ciències experimentals. La legislació en reconeix competències en una gran diversitat d'àmbits laborals.