• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Doble Grau en Física i Matemàtiques

Nombre de crèdits del títol: 330

Matèries formació bàsica: 36

Matèries obligatòries: 282

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1928

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
30

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: ------

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 48 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mª Teresa León Mendoza (M)/ Enric Valor i Micó (F)

Coordinador/a de la titulació Joan Francesc Tent Jorques

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat Esther Cabeza Rivas

Interès acadèmic, científic o professional:

Gran part de la tecnologia que ens envolta quotidianament està governada per principis de física i/o per algoritmes matemàtics (des de les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els sistemes de producció d’energia, criptografia, el tractament d’imatges, l’anàlisi estadística, etc.). El doble grau en Física i Matemàtiques ofereix una formació centrada tant en els fenòmens físics i els models i les lleis que els expliquen com en el llenguatge matemàtic, l’abstracció i la formalització del procés deductiu, el mètode experimental, la instrumentació sofisticada i els mètodes computacionals. Aquests estudis formen professionals versàtils i amb capacitat per a solucionar problemes de caràcter multidisciplinari en l’àmbit científic i tecnològic.

El doble grau en Física i Matemàtiques permet a l’estudiantat desenvolupar les capacitats d’anàlisi, d’abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i el rigor de les matemàtiques amb la intuició per a la modelització i resolució de problemes de la física. Aquesta formació, permet, per tant, una elevada capacitat d’ocupació i adaptació en sectors molt amplis i d’avantguarda, en llocs de direcció i de responsabilitat. Cal destacar-ne entre altres: la recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i centres de recerca (fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies alternatives, partícules i interaccions fonamentals, astrofísica, indústria aeroespacial, telecomunicacions, nous materials i tecnologies, etc…); institucions financeres i d'assegurances (prospecció de mercats i anàlisi de riscs); gabinets d'assessorament científic-tècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.); sanitat (física mèdica); empreses i instituts d’estadística; els serveis meteorològics i geofísics; i la docència i la comunicació de la ciència.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els graus en Física i en Matemàtiques en un total de cinc cursos, amb 66 crèdits cadascun, sols amb una asignatura més per curs respecte d’un grau estàndard.

Aquets estudis es realitzen en un únic grup reduït d’estudiants diferenciat dels grups de les titulacions d’origen. En els laboratoris experimentals de Física es realitzen pràctiques en grups de setze estudiants com a màxim. A més a més, algunes matèries de Matemàtiques també inclouen pràctiques en aules d’informàtica en grups reduïts.

En cas que s'abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, l'estudiantat pot triar en quin dels dos continua.