• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/filosofia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 144

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1004

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
0

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS a temps parcial/ 36 ECTS a temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Cantarino Suñer, Mª Elena

Coordinador/a de la titulació Óscar Cubo Ugarte

Coordinador/a de pràctiques externes Óscar Cubo Ugarte

Coordinador/a de mobilitat Vicente Raga Rosaleny

Interès acadèmic, científic o professional:

El pla d’estudis del grau en Filosofia té per objectiu la formació de professionals que coneguen els conceptes, les teories i els mètodes de treball més importants en el camp de la filosofia. I, a un nivell de coneixements corresponent al del grau, que sàpiguen aplicar-los als diversos àmbits de la vida, que sàpiguen ampliar-los mitjançant la investigació i l’anàlisi de nous problemes, i que sàpiguen transmetre’ls i difondre’ls a tots els àmbits.

Informacions pràctiques:

El grau en Filosofia incorpora matèries pluridisciplinàries, dotades de contingut filosòfic tant teòric com pràctic, i matèries de caràcter instrumental que faciliten a l'estudiantat el desenvolupament de tasques de manera informada, analítica i crítica, i al mateix temps li ofereixen la possibilitat d'aprofundir en el coneixement d'una llengua clàssica o d'una llengua moderna, al servei en tots dos casos de la filosofia.

Aquesta titulació permet treballar en el camp de l’ensenyament, de la investigació, de la comunicació i de la cultura.