• papers

  13/06/22

  AJUDES PER A CURSOS DE POSTGRAU PROPIS

  Convocatòria, de la Vicerectora de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per a cursos de postgrau propis de la Universitat de València corresponent al curs acadèmic 2022/2023. 

  • Convocatòria curs acadèmic 2022-2023
  • Publicació en el DOGV 
   • Per emplenar la sol·licitud clicar aquí.
   • Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 13 de juny fins el dia 12 de juliol, ambdós inclosos.
  • Resolució provisional​

   

  Convocatòria, de la Vicerectora de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per a cursos de postgrau propis de la Universitat de València corresponent al curs acadèmic 2021/2022. 

  Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà a la seua publicació.

  El pagament no es realitzarà fins que es resolguen els recursos presentats.

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà a la seua publicació.