La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats habilita a les Universitats a impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols diferents dels títols oficials que són els que tenen reconeguda validesa en tot el territori de l’Estat.

En aquest sentit, el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, senyala a la disposició addicional undècima que les universitats, en ús de la sua autonomia, podran impartir altres ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols distints dels de grau, màster universitari i doctor.

L’expedició d’aquestos títols es realitza del mode que determina cada universitat, sense que la seua denominació ni el seu format puga induir a confusió amb els títols oficials.

En ús d’aquestes facultats la Universitat de València ha regulat els seus estudis propis de postgrau i especialització, i ha establert les diferents tipologies de títols en què s’estructura la seua oferta.

La normativa que regula a la Universitat de València els estudis propis de postgrau va ser aprovada per l’Acord 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.

D’acord amb l’anterior, els títols propis de postgrau de la Universitat de València s'estructuren, en funció del seu nivell, en les següents:

  1. Títol de màster de formació permanent
  2. Diploma d'especialització
  3. Expert/a universitari/a

Finalment, cal destacar que la Universitat de València realitza la seua oferta d'estudis propis de postgrau i d'especialització a través de:

  1. Fundació Universitat - Empresa ADEIT amb seu a la Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3 - 46001 València, telèfon +34 96 160 3000 i correu electrònic: info@adeit.uv.es
  2. Fundació Lluis Alcanyís, amb seu en la Calle Gascó Oliag, 1 - València, telèfon (+34) 96 3395037 i correu electrònic: formaciofla@uv.es

Aquestes entitats s'encarreguen de les tasques relatives a la preinscripció, la matrícula i l'organització dels estudis propis de postgrau i especialització.

No obstant l'anterior, l'expedició de certificats d'alumnes i PDI, per a aquests estudis propis, es realitzen des del Servei d'Estudiants de la Universitat de València, amb seu en l'Edifici del Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13 - València.