A A A

Mesa Negociadora del 18 de juny de 2019

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’Acord per a l’aplicació del decret 42/2019, de 22 de marc, del consell, en matèria de permisos i llicències.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’Acord de barems per a la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València
 
 1. Situació de les places del Pla d’estabilització de professorat associat.
 
 1. Torn obert de paraules.
 

10 de juny de 2019
 

Inici del procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal, per als anys 2017, 2018 i 2019.

 
Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de juny fins al 10 de juliol de 2019 , en el cas de les progressions dels anys 2017 i 2018 i fins al 31 de març de 2020, en el cas de les progressions del any 2019.
 
Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris per a la progressió.
 
 

5 DE JUNY, DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

 
 
En el Día Mundial del Medio Ambiente, CCOO exige un mayor compromiso de toda la sociedad para avanzar hacia un modelo económico, social y medioambientalmente sostenible. Para el sindicato, será imposible garantizar el éxito de la transición hacia un modelo económico más sostenible sin la sensibilización y la participación del conjunto de nuestra sociedad.
 
 
 
 
 
 
 

14 de maig de 2019
 

Creació del Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques

 
 
El Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques de la Comunitat Valenciana serà un òrgan de participació, diàleg i col·laboració, en el si de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al debat, estudi, valoració i anàlisi de les matèries previstes en aquest acord.
 
Les funcions del fòrum, sense perjudici de les que corresponguen als òrgans de negociació i participació previstos en el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la resta de legislació aplicable en materia de funció pública i la respectiva normativa laboral d’aplicació, serán les següents:
 
a)   Estudi, debat, valoració i anàlisi de les condicions de treball comunes als empleats i empleades públics en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
b)   Elaboració de propostes, criteris i recomanacions, si escau, sobre les condicions de treball comunes de l’esmentat personal, sense perjudici de la posterior negociació i aprovació en els seus respectius àmbits pels òrgans de negociació competents.
c)    Recollida d’informació i anàlisi dels problemes que afecten a aquest personal en les matèries relacionades, entre altres, amb el foment de l’ocupació pública, conciliació de la vida familiar i laboral, i mobilitat interadministrativa.
d) Seguiment i avaluació dels acords adoptats i aprovació anual de la memòria d’actuacions.
 

 

1 de maig, "Que no et mengen. Organitza’t"

 
Aquest Primer de Maig, Día de la Classe Treballadora, CCOO crida a la seua afiliació i a la ciutadania valenciana a reivindicar junts treball decent, salut laboral i igualtat. Perquè nadar contra corrent es fa molt difícil si no t'organitzes i lluites amb altres persones que estan vivint situacions de precarietat, desigualtat i pobresa.
 
TREBALL DECENT
Exigim l'augment dels salaris, tal com es va comprometre la patronal. Necessitem un model nou de relacions laborals més democràtic, que retorne la negociació col·lectiva a un paper central; així com un desenvolupament econòmic més sostenible, que tinga en compte els canvis tecnològics i una transició justa. Urgeix acabar amb la precarietat i derogar la reforma laboral.
 
SALUT LABORAL
Denunciem la situació d'emergència provocada per la sinistralitat i la mortalitat, conseqüència de treballs no segurs i de deficiències en la prevenció de riscos en les empreses. Al País Valencià, 62 persones van perdre la vida durant 2018 per desenvolupar un treball insegur i va haver-hi 48.161 accidents amb baixa mèdica.
 
IGUALTAT
Reclamem un món sense discriminacions ni violències. Cal combatre totes les bretxes de gènere, des de la salarial fins a la de pensions. S’ha de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés, la permanència i la promoció en l'ocupació. Plans d'igualtat, negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere, protocols i mesures contra els diferents tipus d'assetjament, reforç de la Inspecció de Treball, així com polítiques públiques que fomenten la corresponsabilitat.Sota el lema ‘Que no et mengen. Organitza’t’, recorreran els centres de diferents localitats del País Valencià. Una oportunitat per exigir junts i juntes treball decent, salut laboral i igualtat, a més de denunciar les situacions de precarietat, desigualtat i pobresa.
 

15 d'abril de 2019
 

Pla de Formació 2019 (segon semestre)

 

 
 
El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa ha publicat el Pla de Formació 2019 (segon semestre), adreçat al PAS i PDI. La inscripció es pot fer des de la pàgina web on es veu la relació de cursos de cada col·lectiu a partir del proper 16 d’abril a les 12:00 hores i romandrà oberta fins a les 14:00 hores del 10 de maig.
 
Llista d'enllaços:
 
 
Inscripció oberta des de les 12:00 h. del 16 d'abril a les 14:00 h. del 10 de maig.
 

 

 

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

 
La nova regulació del permís per naixement, incorporat per l'article 3 del Reial decret llei 6/2019, d'l de marc, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, que modifica l'Estatut Basic de l'Empleat Públic
 
 
 

 

Mesa Negociadora 29 de març de 2019

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
 1. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València. (actualitzat 28/03/19 amb indicadors)
 
 1. Aprovació, si escau, de la distribució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2019 per a PDI de la Universitat de València. (actualitzat 28/03/19)
 
 1. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020.
(Criteris  actualitzat 28/03/19)      ( Informe econòmic)
 
 1. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l'Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València
 
 1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.
 
 1. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València. (Modificació)  (Normativa refundida)
 
 1. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València.
 
 1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València.
 
 1. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació.
 
 1. Torn obert de paraules
 

Estatut Personal Investigador en Formació

 
Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador pre doctoral en formació, després d'un dilatat procés de reivindicació i negociació per part del nostre sindicat i del col·lectiu afectat. La seua aprovació constitueix un important pas en la mesura que regula i aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació pre doctoral, però no pot ser l'últim pas: alguns dels aspectes ja acordats pel Govern al final no apareixen en el text (sou mínim transitori de 16.422 anuals i indemnització fi de contracte) i altres reivindicats fortament pel col·lectiu investigador ni tan sols s'han tingut en consideració (per exemple, les actualitzacions salarials anuals i l'indemnització a la fi del contracte).
 
 
 
Nota Informativa MEC  (22 de març de 2019)
 

NOVA JORNADA FEMINISTA HISTÒRICA!

 
 
El seguiment de la convocatòria de vaga de 24 hores en l'ensenyament, liderada per la Federació d'Ensenyament de CCOO en tots els territoris,ha evidenciat la bretxa de gènere entre treballadores i treballadors de l'àmbit educatiu, un sector feminitzat clau per a acabar amb la desigualtat, discriminació i violència que pateixen les dones dins i fora del mercat laboral.
 
Des de la FE CCOOPV volem felicitar a tota la comunitat educativa que ha aturat la educació valenciana en una nova jornada històrica de lluita per la igualtat.
 
Gràcies a totes les persones que heu secundat la vaga, que heu participat en les concentracions, els piquets i les manifestacions multitudinàries, i a les que heu fet activitats a les aules i als centres per la igualtat. Hem demostrat que l’educació és un sector clau en la lluita feminista.
 
Els carrers de les ciutats valencianes s'han omplert de nou de dignitat i lluita per la igualtat real entre homes i dones.
 
Gràcies!
Tots els dies són 8 de març!
 
 • Combatem la desigualtat i la discriminació. Volem una educació laica, inclusiva i igualitària; la dignificació laboral de tasques i sectors; igualtat de reconeixement i paritat en la representació i polítiques de coresponsabilitat i conciliació.
 • Combatem la precarietat. Volem polítiques d'ocupació amb perspectiva de gènere (accés, atur, contractació, promoció); acabar amb la segregació ocupacional i laboral; una renda mínima garantida; igualtat retributiva i sistemes de protecció social igualitaris.
 • Combatem les violències contra les dones. És imperatiu acabar amb totes les manifestacions de la violència contra les dones, encara massa inserides en la societat, que suposen el major atac als drets humans i l'expressió més brutal de les situacions de discriminació.
 
I de manera especial, en aquest moment, combatem el rearmament misogin d'una ultradreta que qüestiona els drets de les dones, les polítiques de lluita contra la violència de gènere i els avanços en igualtat, amb greu risc d'involució.
 
Igualtat, camí sense retorn
 
 
 
 

23 de gener de 2019
 

Progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2019.

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 23 de gener de 2019.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2019.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 
                     Versió valenciana                 Versión castellano
 
 

 
10 de desembre de 2018
 

Publicat en el DOGV el decret 211/2018 que regularà a partir d'ara el sistema de carrera professional

 
Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.
 
 

 
29 de novembre de 2018
 

Anteproyecto de ley de la Función Pública

 
En la Mesa General de funció pública celebrada el 28 de novembre s'ha donat per finalitzada la negociació del text de l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
Després de múltiples reunions i amb una demora lamentable produïda per la resistència a la negociació àgil de la major part d'organitzacions sindicals, hui s'ha donat per conclosa mancant que es puguen valorar algunes qüestions per a la seua valoració en el tràmit parlamentari.
 
Sobre el text remés, i que podeu veure complet en document adjunt, i després de les intervencions sindicals, s'ha admés per l'administració modificar en el text el percentatge mínim de promoció interna al 40% en lloc del 20% proposat, i incrementar a totes les organitzacions sindicals de la Mesa General, la participació en el futur Consell Assessor de la Funció Pública.
 
CCOO lamenta que no s'haja avançat cap a una Funció Pública Valenciana única i ens queden qüestions en el tinter que proposarem durant el tràmit parlamentari.
 
De les al·legacions presentades per CCOO a 95 articles se'ns han acceptat en tot o en part 79, ens queden qüestions de molta importància.
 
Entre elles i sense ànim d'enumerar-les de forma exhaustiva:
 
- La constitució de la Mesa de les Administracions Públiques valencianes, i la creació de taules de negociació del Sector públic instrumental, Universitats i Administració local.
  - El limite total a les prolongacions en l'edat de jubilació llevat que existisca falta de període de cotització.
  - La creació d'un organisme de formació unificat per a tot el personal de les administracions valencianes.
  - La modificació de la lliure designació.
  - La negociació real de les RPTs.
  - Els criteris concrets i no discrecionals per a diferenciar la classificació dels llocs entre els subgrups A1 i A2.
 
21 de novembre de 2018
 

L'educació que volem

 

L'educació que volem és fruit del treball realitzat per la secció Federal de Política Educativa durant el primer semestre del present any. En aquest document estan representades totes les organitzacions territorials i de nacionalitat que componen la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO).
 
El text inclou les aportacions realitzades per docents de l'ensenyament obligatori i la universitat. És un document compartit, d'idees, que la nostra organització sindical considera necessari i oportú en el moment actual. Un document que marca amb especial interés aquells elements en els quals es referencia el model educatiu de CCOO, i que per a la nostra organització són irrenunciables a curt, mitjà i llarg termini
 
 
 

 
29 de setembre de 2018
 

La FE CCOO PV insta a les Universitats i Conselleria a millorar la proposta de conveni col·lectiu del personal laboral

 
El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes
 
El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual  va quedar de manifest   que les diferències entre Sindicats i Administracions són molt grans i no es va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos, llicències,  etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, la Conselleria va deixar una certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga i sense concretar cap oferta.
 
 
l

27 de març de 2018
 

Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat De València de 26 de març de 2018 sobre millora de condicions laborals del Professorat Associat.

 
 
 

12 de març de 2018
 

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

 
Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem a la Universitat de València l'inici immediat amb els representants del personal de la nostra universitat, de la negociació de totes aquelles matèries que afecten a condicions de treball com:
 
 • Jornada Laboral
 • Complement d'Incapacitat Temporal
 • Actualització de l'oferta d'ocupació pública
 • Augment del complement de destinació pendent de l'acord de condicions de treball 2008 -2011
 
Para CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.
 
més informació:
 
 

5 de març de 2018
 

Demanem la convocatòria urgent de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
CCOO exigeix a les Universitats que es posen d'acord entre elles per a presentar propostes que milloren substancialment les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors
La Secretaria Autonòmica d’Educació ha d'intervenir, plantejar propostes de consens, comprometre el finançament necessari i agilitzar les negociacions
 
 

2 de març de 2018

 

La FE CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat

 
Exigim a la Conselleria d’Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
 
La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 
 

25 de gener de 2018

 

Per la  millora de les condicions laborals del professorat associat

 
CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes..
 
 


Recuperem el futur


 
 
+ info
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
Exposició
 
 
 
 
Calendari Laboral 2019
 
 
 
 
 
 
Taules salarials
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
PorExperiencia
 
 
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades