A A A
 
6 de setembre de 2023
 

Acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios

 
Publicado el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos.
 
 

20 de setembre de 2023
 

Publicacions de CCOO sobre salut mental

 
En el número 89 de PorExperiencia, analitzem com el treball afecta a la salut mental, una relació sobre la qual hi ha abundant literatura científica, però de la qual es parla massa poc.
 
PorExperiencia és una revista editada per la Fundació 1 de Maig-ISTAS, una institució sense ànim de lucre promoguda per Comissions Obreres.
 
 
 
 

 

Número 172 de la revista Informes.

 

"La salut mental en l'educació"
 
El número 172 de la revista Informes, elaborada per la Fundació 1r de maig de CCOO, titulada "La salut mental en l'educació" se centra -i ho extraiem de la seua introducció- en què l'àmbit educatiu resulta clau per a la prevenció i detecció precoç de trastorns, així com la promoció de la salut mental.
 
 
 
 
 

 
5 de juliol de 2023
 

Mesa Negociadora 5 de juliol de 2023

 
ORDRE DEL DIA.
 
1.  Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.  Aprovació, si escau de la proposta de modificació del Reglament de Selecció del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València.
            - Document aprovat
 
3. Aprovació, si escau, del Reglament de Creació y Gestió de Borses de Treball del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis de la Universitat de València.
 
 
4.Torn obert de paraules.

03 de juliol de 2023
 

Estatut Empleat Públic. Nous permisos i drets de conciliació

 
 
TIPUS DE PERMÍS
PERÍODE
 
Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precise de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisca amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requerisca la cura efectiva d'aquella
 
 
   Cinc dies hàbils.
Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precise de repòs domiciliari, d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.
 
 Quatre dies hàbils.
 
Per defunció del cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat.
 
Tres dies hàbils, quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils, quan siga en diferent localitat.
 
Per defunció de familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.
 
Dos dies hàbils, quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i quatre dies hàbils, quan siga en diferent localitat.
 
Per matrimoni, o registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet.
 
Quinze dies.
 
Permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any. Fins al moment en què el menor complisca 8 anys.
Constitueix un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones, sense que puga transferir-se el seu exercici.
 
Duració no superior a huit setmanes, contínues o discontínues.
 
Podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permeten i conforme als termes que reglamentàriament s'establisquen.

 

Estatuto de los Trabajadores. Nous permisos i drets de conciliació

 
 

6 de juny de 2023
 

Publicada al DOGV la modificació del Decret 174/2002

 
Publicat al DOGV el DECRET 83/2023, de 2 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.
 
 
 

CCOO pide la retirada de dos reales decretos al Ministerio de Universidades y la apertura de un proceso negociador con todas las garantías

 
El Ministerio de Universidades plantea dos nuevos decretos que generan confusión en el sistema universitario y afectan a la autonomía de las universidades.
 
El Ministerio de Universidades, en su espacio de participación pública, ha publicado sendos borradores de “Real Decreto por el que se establecen los ámbitos de conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario” y de “Real Decreto por el que se regula la organización de los Departamentos universitarios”. Por diversas razones, CCOO plantea la retirada de estos textos y su negociación con las organizaciones sindicales, ya que su contenido afecta a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias.  + seguir leyendo
 

23 de març de 2023
 

Publicada en el BOE la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).

 
 
Publicada la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU). La llei entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 
>> BOE
 
 
A continuación, punxant en les imatges, pots veure de manera breu en els esquemes que hem elaborat, com afectaran aquests canvis legislatius a les figures de Professorat contractat de caràcter laboral: contractats doctors, col·laboradors, ajudants, ajudants doctors i associats.
 
 
 
Lecturas
 
 

 
13 de febrer de 2023
 

La participació de la dona en la ciència. Pilar fonamental de la transformació social

 
 
L'Àrea de Política Científica de la Secretaria Confederal de Transicions Estratègiques i Desenvolupament Territorial de CCOO, publica l'estudi "La participació de la dona en la ciència. Pilar fonamental de la transformació social"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 febrer de 2023
 
 
Les dones haurien de guanyar un 20,9% més per a igualar el seu salari mitjà al dels homes.
 
A Espanya existeix una clara desigualtat entre la remuneració que perceben en mitjana dones i homes pel seu treball assalariat. Aquesta bretxa salarial s'explica per tres components:
 
  1. La desigualtat “ex-ante” o a priori que suporten les dones en les societats capitalistes patriarcals que es plasma en rols de gènere diferents en la socialització i en l'educació i es tradueix en una pitjor situació a l'hora d'afrontar la seua vida laboral.
  2. La desigualtat “durant” que suporten les dones durant la seua trajectòria laboral i professional, amb una desigual inserció laboral (ocupació, sector), amb pitjors condicions laborals (jornada, contracte) i amb majors interrupcions en la seua vida laboral vinculades a un desigual repartiment de les tasques de cura, que penalitzen la seua trajectòria laboral (complements, promoció, formació) i acaben reforçant el seu caràcter de renda complementària en la llar. Tots aquests elements es tradueixen en menors salaris inicials i finals durant la seua trajectòria laboral.
  3. La discriminació salarial “a posteriori” per raó de gènere: retribuir de manera desigual per treballs d'igual valor i característiques laborals similars
 
 
 

Canvis en la tramitació de les baixes mèdiques per incapacitat temporal, a partir de l'1 d'abril de 2023.

 
  • Les persones treballadores ja no estaran obligades a entregar la còpia en paper per a l'empresa en la gestió de la incapacitat temporal, a partir de l'1 d'abril de 2023.
  • El servei públic de salut, la mútua o l'empresa col·laboradora remetrà a l’INSS per via telemàtica les dades dels comunicats de baixa, de confirmació i d’alta.
  • Alhora, l’INSS comunicarà a les empreses les dades relatives als comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta emesos pel personal facultatiu
 
 
 

 
26 de juliol de 2022
 

La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano

 
 
La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal dels salaris bruts del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano.
 
Això suposa que, en la UVEG, del sou a percebre sobre la base d'un contracte, descompta el 31,40% que correspon a les despeses de contractació de la Universitat.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Congrés "Societat, drets i extrema dreta". L'ombra del capitalisme en el segle XXI.
27-28 d'octubre 2023, València
 
 
 
Canvis tamitació IT
 
 
 
Revista Trabajadora
 
Descarrega el calendari laboral 2023
Clic a l'imatge
 
 
Permisos i llicéncies
 
 
 
 
 
 
 
Podcast de CCOO "Gente con clase"
 
 
 
 
 
FORMACIÓ ONLINE
FOREM PV posa a la vostra disposició cursos en modalitat de teleformació, a través dels quals podeu aprofitar  per a actualitzar les vostres competències professionals.
 
Podeu accedir als cursos en modalitat teleformació a través de la nostra web:
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS