Logo de la Universitat de València Logo Centre d'Idiomes UV Logo del portal

Condicions generals

1. Informació general 

En compliment amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara en avant, LSSICE), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web de cursos del Centre Idiomes de la Universitat de València (d'ara en avant, la pàgina web de Cursos del CDIUV).

El Centre Idiomes de la Universitat de València (d'ara en avant, la pàgina web de Cursos del CDIUV o titular de la pàgina web) és l'entitat titular de l'aplicació informàtica de cursos i gestiona diversos cursos, serveis i activitats a través de l'encàrrec de gestió que rep de la Universitat de València.

 
Denominació: Centre Idiomes de la Universitat de València
Domicili: Carrer Serpis, 25 (46022) de València.
NIF: B-96871504.
Correu electrònic: contactocdi@uv.es
Telèfon: 963 067 781.
Inscripció registral: Registre Mercantil de València, T. 6.507, L. 3.812, F. 206.

2. Objecte i àmbit d'aplicació 

Les presents Condicions d'Ús, així com les Condicions Específiques de cada curs, regeixen l'accés i la utilització, per part d'els/les usuaris/es, de la pàgina web de Cursos del CDIUV. Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions d'Ús, l'/la usuari/a manifesta:
 
Que ha llegit, entén i comprén l'ací exposat.
Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
Que assumeix totes les obligacions ací establides.

La utilització de la pàgina web de cursos del CDIUV i el registre en aquesta atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions d'Ús, que estaran disponibles per a els/les usuaris/es a cada moment que accedisquen a la pàgina web de Cursos del CDIUV. En conseqüència, l'/la Usuari/a deu llegir atentament aquestes Condicions d'Ús.

El CDIUV, a través de la pàgina web de cursos del CDIUV, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les presents Condicions d'Ús i, en general, de qualsevol dels elements que integren el disseny i configuració de la pàgina web, mitjançant comunicació a els/les usuaris/es registrats/es. No afectarà les Condicions Específiques dels cursos ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.

3. Accés i registre 

L'accés a la pàgina web de Cursos del CDIUV és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de l'usuari a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'/la usuari/a.
 
Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de la pàgina web no serà necessari el registre de l'/la usuari/a.
 
No obstant això, per a inscriure's en un curs del CDIUV, és necessari el registre previ i això implica la prèvia acceptació de les presents Condicions d'Ús, així com les condicions específiques de cada curs disponibles abans de realitzar la matriculació. A continuació, l'/la usuari/a rebrà un correu electrònic perquè valide la seua identitat i es completarà el registre amb èxit.
 
L'/la usuari/a ja registrat pot accedir a la seua àrea privada amb el seu correu electrònic i contrasenya per a poder consultar i actualitzar el seu perfil, matricular-se en cursos, consultar el seu estat, o donar-se de baixa.
 
Les dades facilitades per l'/la usuari/a seran tractades pel CDIUV conforme a allò disposat en la Política de Privacitat que es troba disponible en la pàgina web dels Cursos del CDIUV.

4. Usuaris/es 

Les dades introduïdes per l'/la usuari/a hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració de les presents Condicions d'Ús, cosa que podrà resultar en el bloqueig immediat del compte de l'usuari/a i la reclamació de tots els danys i perjudicis que hagen pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas l'/la usuari/a podrà registrar una altra persona sense la deguda autorització.
 
L'/la usuari/a registrat/a serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d'aquesta. A aquest efecte, l'accés a l'àrea privada de la pàgina web de Cursos del CDIUV sota la contrasenya d'un usuari/a registrat/a se consideraran realitzats per aquest/a usuari/a registrat/a, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.
 
En virtut de l'anterior, és obligació de l'/la usuari/a notificar de manera immediata al CDIUV qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a aquesta, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. 
 
Mentre no es comuniquen tals fets, el Centre Idiomes de la Universitat de València quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya per tercers no autoritzats.

5. Procés d'inscripció i matrícula 

Per a inscriure's i matricular-se en un curs, l'/la usuari/a haurà d'entrar en la seua àrea privada i seleccionar el curs que desitja realitzar. Podrà consultar la fitxa resum i el programa del curs, així com les condicions específiques del mateix.

L'accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està subjecta a la realització d'una prova de nivell de caràcter gratuït, disponible en la web del CDIUV, a excepció dels cursos de Valencià. Aquesta prova de nivell no serà necessària pels alumnes que acrediten estar en possessió d'un certificat de nivell d'entre els que figuren en la taula d'equivalències d'acreditació de llengües aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de València: https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C81.pdf

“INSCRIURE'S”: una vegada seleccionat el curs, l'/la usuari/a haurà d’emplenar les dades sol·licitades en la següent pantalla. A continuació, l'/la usuari/a haurà de llegir i acceptar les condicions generals dels cursos del CDIUV, les condicions específiques del curs i la Política de Privacitat de cursos, per a acceptar la inscripció en el curs, i podrà completar les dades de facturació si aquestes són a nom d'una empresa.

Després de la inscripció detallada més amunt l'/la usuari/a rebrà un correu electrònic amb l'assumpte: “inscrit/a en el curs” Per a completar la matrícula serà necessari procedir  al pagament del curs. Fins que no es realitze el pagament no es completarà la matrícula i, per tant, no existirà reserva de plaça. 

Realitzat el pagament, el CDIUV enviarà un correu electrònic a la persona usuària amb l'assumpte: “Matrícula realitzada correctament” amb un enllaç a la fitxa resum del curs matriculat. Una vegada pagat es considerarà matriculat  amb caràcter general.

En alguns cursos existiran diferents preus segons el col·lectiu al qual pertanga l'alumne. El CDIUV confirmarà la pertinença al col·lectiu triat mitjançant la validació dels documents aportats en la matrícula i/o sol·licitant en altres col·lectius la documentació que l'acredite.

A continuació, dins de l'àrea privada l'/la usuari/a podrà consultar l'estat de la matrícula. Una vegada confirmat el pagament, l’estat serà “Matriculat/a” indicant-se la data d'inscripció i l'opció per a exercir el desistiment, procediment que es descriu en els punts 8 i 13 de les presents condicions.

Llista d'espera: quan un curs s'haja completat i s'òbriga la llista d'espera, els/les usuaris/es que ho desitgen podran inscriure's en la llista d'espera. Si alguna plaça passa a estar disponible, s'oferirà a les persones en llista d'espera per ordre d'inscripció.

L'/la usuari/a rebrà un correu electrònic amb un enllaç que li permetrà accedir a l'aplicació dels cursos. La persona interessada haurà de completar la inscripció pel procediment habitual.

6. Preu i pagament dels cursos 

El preu d'un curs serà l'indicat en la fitxa descriptiva en el moment de la contractació. Així mateix, els preus especials estaran degudament indicats en la fitxa descriptiva del curs. 
 
El pagament es realitza mitjançant targeta segons el que s'estableix en el punt anterior.

7. Anul·lació d'un curs 

La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim d'alumnes fixat en cada curs. Si el nombre d'alumnes no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat. Igualment queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar un grup en funció de les necessitats del Centre. Aquesta circumstància es posarà en coneixement de les persones afectades, les quals rebran informació d'altres grups disponibles o, en tot cas, la devolució total de les quantitats abonades.

L'anul·lació d'un curs dona dret a les persones matriculades a sol·licitar la devolució de la matrícula o al seu trasllat a un altre curs del CDIUV d'igual, inferior o superior import (abonant l'/la usuari/a o el CDIUV la diferència econòmica) dins del mateix curs acadèmic, tot això sempre que queden places vacants i es complisquen els requisits del nou curs. 
 
Els motius d'anul·lació són els següents: 
 
a) Anul·lació d'un curs per no arribar al nombre mínim d'alumnes
b) Error administratiu
c) Per causa de força major sobrevinguda
d) Canvi d'horari i/o de dates per part del professorat 

8. Cancel·lació i baixes 

Amb independència del dret de desistiment de l'apartat 13 de les presents condicions, es pot sol·licitar la devolució de les quantitats abonades en concepte de pagament de matrícula segons les indicacions estipulades a continuació, llevat que es determinen unes altres en el document de condicions específiques del curs contractat. La sol·licitud es realitzarà per correu electrònic a la Secretaria del CDIUV: contactocdi@uv.es

Amb caràcter general s'estableix:

 1. Si es cancel·la la inscripció al curs amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d'inici del curs i a causa d'alguna de les següents causes justificades: canvi d'horari del curs acadèmic de la UV que impedisca l'assistència a classe; incorporació a un nou treball; canvi d'horari laboral; malaltia de llarga duració; trasllat de residència a una altra ciutat; denegació de visat; o una altra causa de força major, es tindrà dret a devolució íntegra de les quantitats abonades, a excepció dels drets d'inscripció, que en cap cas són reembossables. Les causes exposades han de ser degudament documentades per part de l'alumnat.

 1. Si es cancel·la la inscripció al curs amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d'inici del curs, a causa d'altres causes no contemplades en l'apartat anterior (a), es tindrà dret a la devolució del 50% del preu de la matrícula que s'haja abonat, a excepció dels drets d'inscripció, que en cap cas són reembossables.

Fora dels terminis anteriorment indicats no s'efectuarà cap devolució de quantitats. És indispensable tramitar la baixa del curs i la sol·licitud de devolució per mitjà de correu electrònic a contactocdi@uv.es.  Es prendrà com a data de la sol·licitud de cancel·lació o baixa la del correu electrònic enviat, a l'efecte del còmput de terminis que puguen donar lloc a devolució de quantitats abonades.

Si la resolució és favorable, es procedirà a la devolució de l'import que corresponga.

9. Obtenció del certificat 

Per a obtindre el certificat d'assistència i/o aprofitament del curs, la persona interessada ha d'estar matriculada i haver complit els requisits mínims especificats en la convocatòria de cada curs.

Els certificats del curs estaran a la disposició de l’alumnat que haja superat el curs en el termini de quinze dies naturals una vegada finalitzat el curs. En cada curs s'informarà a l’alumnat sobre com obtindre el certificat.

10. Aula virtual de la Universitat de València o Classroom i propietat intel·lectual dels materials 

La inscripció en els cursos del CDIUV suposa la possible utilització de l'aplicació informàtica AULA VIRTUAL de la Universitat de València (AULA VIRTUAL UV), així com aquelles que s'indiquen en les Condicions específiques, per a la gestió dels cursos (disposició de materials i documents, fòrums, xats, enviament de correus electrònics, calendari, etc.).

Els materials que es posen a disposició d'els/les usuaris/es estan protegits pels drets d'autor, i la seua reproducció i comunicació pública s'ha realitzat amb una única i exclusiva finalitat docent, i per a l'ús individual de l'alumnat del curs. Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, fora de l'abast informat. Qualsevol inobservança de l'anterior generarà responsabilitats per a aquell qui ho incomplisca. 

11. Confidencialitat 

Tots els materials, vídeos, tècniques, dades de companys/es de curs, etc., que es compartisquen amb els/les usuaris/es tenen caràcter estrictament confidencial i es faciliten amb una única finalitat docent. Per això no podran ser usats per persones diferents de les indicades i amb finalitat diferent, i estarà totalment prohibida la seua difusió per qualsevol canal i posada a la disposició del públic.

D'altra banda, queda prohibit gravar les classes, tutorials, videotrucades, etc., enregistrar-les i/o difondre-les per qualsevol canal, sense autorització de tots/es els/les intervinents.

12. Condicions específiques dels cursos 

Els cursos oferits pel CDIUV disposen de les seues condicions específiques que inclouran, almenys, el següent:

 • Introducció de l'àrea/servei: Informació tècnica del curs: programa, objectius, metodologia, requisits mínims 
 • Durada i lloc
 • Preu
 • Modalitat: presencial/en línia, i quina aplicació s'utilitzarà: aula virtual de la UV.
 • Drets d'imatge: si les sessions es gravaran i amb quina finalitat
 • Informació sobre la situació excepcional de pandèmia
 • Contacte: correu electrònic
 • Accés a Condicions generals de cursos
 • Accés a Política de privacitat de cursos

13. Condicions del dret de desistiment 

CURSOS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS: 
 

Abans de l'inici del curs, i sense necessitat d'indicar el motiu, l'/la usuari/a podrà exercir el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, entenent-se per tal la data de confirmació per correu electrònic que la matrícula s'ha realitzat correctament.
 
En cas que s'exercisca el dret de desistiment una vegada iniciat el curs, però dins del termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, es procedirà a la devolució de l'import abonat descomptant-se l'import proporcional corresponent a la part del curs gaudit des del seu inici fins a la data de comunicació del desistiment.

CURSOS EN LÍNIA: 
 
En els cursos en línia, l'/la usuari/a podrà exercir el dret de desistiment en un termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, sempre que no haja començat l'execució del curs. La Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (LGDCU) ha exposat en l'article 103.m (excepcions al dret de desistiment): "El subministrament de contingut digital que no es preste en un suport material quan l'execució haja començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part que, en conseqüència, perd el seu dret de desistiment".
 
L'execució del curs comença en la data prevista per a accedir als continguts del curs disponibles a través de l'aplicació informàtica que s'utilitze en cada curs (aula virtual de la Universitat de València).

L'/la usuari/a és coneixedor/a, i accepta expressament, que una vegada transcorregut el termini de posada a disposició dels continguts del curs, d'acord amb el que es disposa en el paràgraf anterior, es perd el dret de desistiment.

Com exercir el desistiment:
 

Per a exercir el dret de desistiment, qualsevol que siga la modalitat del curs, el/la usuari/a haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través de l'aplicació informàtica de gestió acadèmica del CDIUV (opció "Relizar desistiment" / "Sol·licitar baixa"), amb la qual es va matricular i va realitzar el pagament de la formació.

Per a complir el termini de desistiment n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici del desistiment s'envie abans que vença el termini corresponent (d'acord amb l'indicat en cadascuna de les modalitats previstes).

En cas de desistiment, i amb l'excepció prevista per als cursos en línia ja començats que s'accepta expressament per l'/la usuari/a, el CDIUV retornarà tots els pagaments rebuts en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual siga informat de la decisió de l'/la usuari/a de desistir del contracte.

Qualsevol reembossament  derivat de l'exercici del dret de desistiment es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'/la usuari/a per a la transacció inicial. En cap cas l'/la usuari/a no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reembossament.

14. Exclusió de responsabilitats 

Exclusions generals:
 
L'accés de l'/la usuari/a a la pàgina web dels Cursos del CDIUV no implica per al titular de la mateixa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. 
 
Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o maquinari dels equips informàtics amb els quals accedisca l'/la usuari/a a la pàgina web.
 
El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'/la usuari/a, ni dels fets que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
Responsabilitats sobre els enllaços i continguts de recursos externs:
 
El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari/a accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara en avant, llocs enllaçats).
 
En aquests casos, el Centre d’Idiomes de la Universitat de València només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En cas que l'/la usuari/a considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho al Centre d’Idiomes de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació del Centre d’Idiomes de la Universitat de València amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel titular d'aquest.
 
El Centre d’Idiomes de la Universitat de València no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no li siga directament imputable.

15. Drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web dels Cursos de CDIUV 

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del Centre Idiomes de la Universitat de València o de tercers, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'accés a la pàgina web no atorga a els/les usuaris/es dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Centre Idiomes de la Universitat de València o de tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre aquests.

16. Utilització de la pàgina web de Cursos de CDIUV 

El/la usuari/a, en accedir i registrar-se en la pàgina web de Cursos del CDIUV manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

L'/la usuari/a es compromet a utilitzar la pàgina web de Cursos del CDIUV, i tot el seu contingut i serveis, d'acord amb el que estableix la llei, els estatuts del Centre Idiomes de la Universitat de València, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina i a no emprar-los per a activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra forma d'ordenament jurídic aplicable.

El Centre Idiomes de la Universitat de València no respondrà davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga vindre obligada a suportar a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se a més el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

17. Nul·litat i ineficàcia de clàusules 

En cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fora/en considerada/es nul·la/es o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis del CDIUV.

El no exercici o execució per part del CDIUV de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

18. Legislació aplicable i jurisdicció competent 

Les presents Condicions d'Ús es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establit. El titular de la pàgina web i l'/la usuari/a podran sotmetre qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions d'Ús als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web, llevat que legalment s'establisca el contrari.