Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Què és la Seu Electrònica UV?

La Seu Electrònica de la Universitat de València és l'adreça electrònica disponible per als membres de la comunitat universitària i per a qualsevol altre ciutadà per la qual s'accedeix a la informació, procediments i serveis de la Universitat de València.  

La Seu Electrònica de la Universitat de València és accessible mitjançant l'adreça electrònica https://seu.uv.es.

Mitjançant la Seu Electrònica s'accedeix a la informació dels serveis i tràmits de la Universitat de València, es poden realitzar consultes sobre l'estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el Registre Electrònic General, accedir a la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions, així com consultar les publicacions en el Tauler Oficial Electrònic dels acords, resolucions, comunicacions o actes administratius, a més d'altres informacions de caràcter oficial.

La titularitat de la Seu Electrònica de la Universitat de València correspon a aquesta, qui vetlarà perquè tota la informació i serveis als quals es puga accedir a través de la Seu Electrònica complisquen amb els principis d'integritat, veracitat i actualització.

L'òrgan responsable de la gestió de la Seu Electrònica és la Secretaria General, a qui correspon la implantació de les mesures jurídiques i administratives procedents i les resolucions que es dicten en desenvolupament de la normativa sobre administració electrònica. 

La Secretaria General exercirà les seues funcions en aquesta matèria en coordinació amb el Vicerectorat competent en matèria d'administració electrònica, al qual li correspon la gestió tecnològica de la Seu, especialment, la implementació de les mesures de seguretat que garantisquen l'accessibilitat i integritat de la informació i els serveis que s'hi ofereixen.

La gestió de cadascun dels procediments i serveis accessibles des de la Seu Electrònica correspondrà als òrgans, serveis i unitats administratives de la Universitat encarregats de la seua tramitació, que hauran de garantir la veracitat i actualització de la informació que sobre els mateixos s'ofereix en la Seu.