University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

It is the document that officially accredits acts, situations and facts that serve to produce certain effects in an administrative procedure or in a private legal relationship.

The certificates that students can apply for at ONLINE OFFICE are as follows:

Sol·licitud de certificats d'estudis Facultat d'Economia

1.- Acudir l'interessat/a o persona autoritzada a la Secretaria en horari d'atenció al públic

2.- Tipus: (Depenent del tipus de certificat comporta el pagament d'una taxa o no. Informació taxes)

• Certificat de matricula. Sense taxa
• Certificat de renovació del carnet de familia nombrosa. Sense taxa.
• Certificat de taxes de matricula. Sense taxa
• Certificat d'estudis. Amb taxa. Si és per a ús intern de la Universitat de València, aquest esta exempt de pagament.

3.- Abonar la taxa per certificació, si procedeix, que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol•licitud.

3.- Una vegada realitzat allò descrit al punt nº. 3; en el termini de 7 dies podrà retirar de la Secretaria la certificació corresponent per al que haurà de portar amb si:

Lliurament de certificats d'estudis

Haurà d'aportar els següents documents:
1.El rebut que li lliurem en el moment de la sol·licitud.
2.Document identificatiu (DNI, passaport, carnet d'estudiant ..)

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:
Full de representació, conforme al següent model.
• Fotocòpia del DNI de la persona representada.
• Identificació de la persona que fa la gestió.