University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

INSTAL·LACIONS DE CABLATGE A LA XARXA DE DADES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La Universitat de València ha contractat el manteniment del cablatge de la seua xarxa de dades amb l'empresa Emurtel (anteriorment tenia un contracte semblant amb l'empresa Elecnor ). El funcionament és molt similar, ja que, com en el contracte anterior, s'ha acordat un preu fix per a les tasques més comunes, per la qual cosa en aquests casos no és necessària la realització d'un pressupost previ.

La taula següent detalla les tasques més habituals que es poden realitzar segons aquest procediment i els preus pactats. Per facilitar-ne la referència, s'ha assignat un codi a cada tasca.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Precio unitario
con IVA
APM Montaje de punto de acceso (WIFI) 10,32 €
APD Desmontaje de punto de acceso (WIFI) 6,45 €
APS Sustitución de punto de acceso (WIFI)  12,91 €
IS5 Instalación de toma simple Cat. 5 98,12 €
IS6 Instalación de toma simple Cat. 6 101,10 €
IS6AF Instalación de toma simple Cat. 6A-FTP 117,30 €
IS6AU Instalación de toma simple Cat. 6A-UTP 121,02 €
ID5 Instalación de toma doble Cat. 5 138,50 €
ID6 Instalación de toma doble Cat. 6 144,44 €
ID6AF Instalación de toma doble UTP Cat. 6A-FTP 176,87 €
ID6AU Instalación de roseta doble UTP Cat. 6A-UTP 184,31 €
RS5 Reubicación / Reparación toma simple Cat. 5 36,30 €
RS6 Reubicación / Reparación toma simple Cat. 6 37,41 €
RS6AF Reubicación / Reparación toma simple Cat. 6A-FTP 43,40 €
RS6AU Reubicación / Reparación toma simple Cat. 6A-UTP 44,78 €
RD5 Reubicación / Reparación toma doble Cat. 5 45,70 €
RD6 Reubicación / Reparación toma doble Cat. 6 47,66 €
RD6AF Reubicación / Reparación toma doble Cat. 6A-FTP 58,37 €
RD6AU Reubicación / Reparación toma doble Cat. 6A-UTP 60,82 €

 

Els departaments i centres de la Universitat que desitgen realitzar tasques de reparació, Canvi de localització o instal·lació de punts de xarxa es poden acollir a la tarifa pactada amb Emurtel, que considerem molt convenient per a la Universitat. Per fer-ho, els interessats han d'emplenar una sol·licitud d'intervenció, tal com es detalla més a baix.

Atès que s'ha acordat el compliment de determinats requisits i controls de qualitat en l'execució de les tasques, aquestes seran sempre supervisades pels operadors del Servei d'Informàtica, per bé que la tasca es facturarà directament al departament o centre sol·licitant.

 

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR A l'EMPRESA EMURTEL LA REALITZACIÓ DE TREBALLS A LA XARXA DE DADES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

L'usuari interessat a crear una sol·licitud ha d’omplir el formulari que apareix en http://solicitudes.uv.es, triant “Petició” i “Incidències de xarxa informàtica”. És important emplenar correctament tots els camps. Les tasques a què s'aplica aquest procediment són únicament les següents:

·         Desplaçar punt/s de xarxa (depesa a càrrec del demanant)

·         Posar punt/s de xarxa nou/s (despesa a càrrec del demanant)

·         Reparar punt/s de xarxa nou/s (despesa a càrrec del demanant)

En el camp “Descripció” s’ha de detallar la tasca o tasques que es vol que es realitzen (és possible agrupar diverses tasques en una mateixa sol·licitud).

Una vegada creada la sol·licitud, el sistema envia automàticament a l'usuari un correu electrònic de confirmació que el permet accedir-hi i modificar qualsevol dels seus camps, així com adjuntar-hi arxius si ho considera convenient.

L'operador que es faça càrrec de la sol·licitud contactarà amb l'usuari per concretar els detalls de la tasca que es demana i aclarir els dubtes que hi puga haver. A continuació, l'operador generarà un formulari de sol·licitud a l'empresa Emurtel, que ha d’emplenar totalment amb excepció de les dades de facturació, el qual adjuntarà a la sol·licitud de l’usuari, tot especificant la tasca o tasques que cal realitzar, els codis i els imports corresponents (vegeu model). L'usuari sol·licitant ha de descarregar aquest formulari, completar les dades de facturació, signar-lo i enviar-lo  a  emurtel.ignacio.valls@ext.uv.es.i a l'operador informàtic qui supervisa la tasca. 

Tan bon punt reba l'encàrrec, el personal d'Emurtel es posarà en contacte amb l’operador supervisor per coordinar la seua execució. Després de comprovar que la tasca s'ha realitzat correctament, l'operador notificarà aquest fet al sol·licitant, el qual haurà de tramitar el pagament de la factura que Emurtel li envie.