University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

Legislation ans regulations

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 216/2019

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster, per al curs acadèmic 2020-2021. (CG 5-XI-2019).

ACGUV 217/2018

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2019/2020. (CG 6-XI-2018. Modificat CG 18-II-2019).

ACGUV 156/2018

Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. (CG 12-VII-2018).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018).

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 156/2014

Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universitat de València per a l'obtenció del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua estrangera i el diploma de Mestre en valencià de la Universitat de València. (CG 24-VII-2014)

ACGUV 45/2013

Reglament de Règim Intern de la Comissió Assessora de Llengües L2. (CG 28-III-2013).

ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016).

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003).

+ info

Modificat CG 19-XII-2003. Correcció d'errades CG 27-I-2004. Modificat CG 26-IV-2005. Modificat CG 6-III-2007. Modificat CG 19-VI-2007. Modificat CG 23-XII-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 6-V-2009. Modificat CG 1-XII-2009. Modificat CG 9-VI-2010. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 29-IV-2013. Modificat CG 24-VI-2014. Modificat CG 3-III-2015. Modificat CG 18-XII-2015. Modificat CG 26-IV-2017. Modificat CG 24-IV-2018. Modificat CG 2-IV-2019)

-info
ACGUV 409/1993

Carta dels drets i deures dels estudiants de la Universitat de València. (JG 19-X-1993. Modificada JG 30-IV-1998)

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy