University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Contractes a l'empar de la legislació universitària

Què són els contractes de transferència de coneixement?

La legislació universitària espanyola ha permés l'accés al coneixement disponible en la universitat per a empreses i altres institucions, a través de la realització pel seu personal de treballs tècnics, científics o artístics per a tercers, permetent la compatibilitat d'aquests treballs amb les funcions pròpies del professorat. La seua regulació ha permés que els contractes de transferència de coneixement s'hagen convertit en una de les eines més poderoses per a facilitar la utilització i l'aprofitament de les capacitats i coneixements científics i tècnics del personal investigador universitari per part de la societat. 

La canalització i regulació d'aquestes activitats s'estableix a través de contractes entre la universitat i un tercer, en virtut dels quals la universitat s'obliga a prestar a l'altra part determinats serveis a canvi d'una contraprestació econòmica justa. Seran decisius, per tant, els pactes establits pels contractants, i en el no previst per ells, els usos i les lleis, a més de la bona fe. 

La base normativa per al desenvolupament d'aquests treballs, la trobem en l'article 60 de la Llei orgànica 2/2023, del 22 de març del Sistema Universitari (LOSU), que estableix que els grups d'investigació reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris d'investigació, així com el seu professorat tant a través dels anteriors com a través dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació, puguen celebrar contractes amb persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació, en l'article 218 dels Estatuts de la Universitat de València i en la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que (LCTI), que en el seu article 36 esmenta aquests contractes als quals se'ls aplicarà el dret privat en la seua gestió, amb subjecció al principi de llibertat de pactes.

A Espanya, els contractes art. 60 són la forma més habitual de transferència en les nostres universitats.
 

Quins avantatges tenen?

Els contractes art. 60 contribueixen a la funció transferència de la universitat. És la seua tercera missió (juntament amb docència i investigació), la qual contribueix a definir-les com a institucions compromeses amb el desenvolupament econòmic i social, col·laborant en l'impuls del teixit empresarial i la qualitat de vida de la societat. 

Mitjançant els contractes art. 60, els investigadors faciliten que els coneixements generats en la universitat es convertisquen en beneficis socioeconòmics, transformant-los en nous productes o serveis. Al seu torn, aquestes activitats tenen un elevat pes a l'hora d'avaluar la seua activitat de transferència del coneixement i innovació (sexennis de transferència) i suposen, així mateix, una retribució econòmica complementària ja que com a contraprestació a la participació en contractes art. 60, és possible rebre retribucions complementàries amb càrrec a l'import contractat amb el tercer. A més, en el cas de contractes d'I+D en què es generen resultats, els autors/inventors tindran dret a regalies sempre que es duga a terme una explotació dels resultats.

Finalment, per a les entitats contractants aquesta modalitat de col·laboració possibilita la utilització i l'aprofitament de les capacitats i coneixements científics, tècnics i artístics del personal universitari i l'obtenció d'un resultat nou basat en un treball de recerca per part d'un equip expert de la Universitat, que resolga una demanda tecnològica de l'entitat contractant.

A qui va dirigit?

A tot aquell personal investigador de la UV interessat a canalitzar les seues capacitats i coneixements a la societat circumdant, de manera que es traslladen a aquesta els resultats i l'experiència acumulada en educació i en investigació, a través de la via dels contractes art. 60, així com per a entitats públiques i privades i persones físiques, interessades a col·laborar i interaccionar amb grups d'investigació universitaris, la qual cosa els permet, entre altres avantatges, l'aplicació del coneixement desenvolupat en la universitat per al desenvolupament de productes, processos i serveis innovadors, la millora en la formació dels seus recursos humans.
 

Què necessite abans de començar?

Si has contactat amb alguna entitat pública o privada o persona jurídica, que estiga interessada en la prestació d'algun servei d'investigació, desenvolupament tecnològic, estudis, assessorament tècnic, formació o anàlisi, entre altres, comunica't amb la Secció d'I+D+i Contractada del Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València com més prompte millor, perquè t'assessore i t'acompanye en el procés de negociació, redacció i gestió del negoci jurídic que se subscriurà finalment amb l'entitat contractant.

Tipus de contractes de transferència de coneixement

Hi ha diferents categories de convenis i contractes de transferència de coneixement, en funció de l'objecte i de les activitats a realitzar:

 

Pel que respecta als contractes, l'elecció dependrà dels treballs a realitzar:

 • Recerca i desenvolupament (I+D): consisteixen en la realització per part de la Universitat d'un projecte d'I+D a petició d'un tercer, sobre la base d'uns objectius que es pretenen aconseguir, amb un pla de treball i unes condicions econòmiques determinades, un equip d'investigadors definit i un clausulat que variarà en funció de la mena de projecte a desenvolupar i on serà necessari experimentar, optimitzar o desenvolupar per a poder contrastar una hipòtesi. Són contractes d'activitat, de mitjans o de diligència, en els quals l'obligació principal del personal investigador no consisteix a aconseguir un resultat sinó en el desenvolupament d'una activitat determinada, sobre la base del seu coneixement científic i obrant amb diligència i bona fe, atés que l'obtenció del resultat depén de factors aliens a la voluntat del qual el presta. Això té gran transcendència a l'hora de determinar els drets, obligacions i responsabilitats entre l'entitat contractant i la contractada. Per això, el clausulat del contracte ha de ser molt clar i la memòria tècnica ha d'expressar amb detall el desenvolupament del treball que es realitzarà i la possibilitat de «no èxit».
 • Desenvolupament d'un Estudi: el seu objecte és el desenvolupament d'un treball de recerca sobre la base de coneixements científics i que amplia el coneixement en una àrea determinada. Encara que el clausulat no pot ser igual a un contracte d'I+D+i, tots dos són d'investigació però amb condicionaments molt diferenciats.
 • Suport i Desenvolupament Tecnològic: destinats al desenvolupament d'un treball conduent a resoldre un problema tècnic, a implementar un procés, o ajudar a obtindre un producte sobre la base de coneixements ja consolidats per part de l'equip investigador. Es regulen les condicions per al desenvolupament del treball en base, no a una investigació, sinó a un “saber fer”. No es generen nous coneixements, sinó que s'apliquen els que ja es tenen, no existeix incertesa ni risc tècnic. Com que el seu resultat pot ser una informació tecnològica o un desenvolupament tècnic en forma de prototips o producte, cal assegurar per endavant que va si pot ser resoldre el problema sobre la base dels coneixements disponibles.
 • Realització d'un assaig clínic: és una variant d'un contracte de Desenvolupament, l'objecte del qual és avançar en el desenvolupament d'un nou medicament, procediment clínic o ús de noves pròtesis, que sol tindre com a contractant a empreses farmacèutiques o de la indústria sanitària. L'equip contractat per part de la Universitats sol ser el #PDI de l'àrea sanitària. Es tracta de contractes amb una complexa negociació i uns requisits peculiars, per les especials característiques dels treballs que es realitzen. Es requereix l'aprovació d'un Comité d'Ètica.
 • Consultoria o assessorament: dóna solució a problemes sobre la base de criteris científics, mitjançant l'emissió d'un assessorament, opinió, dictamen o diagnòstic per part del personal investigador especialitzat en la matèria. Es poden oferir com a treballs puntuals de major o menor duració o com a serveis regulars i periòdics. Són contractes que poden abastar una àmplia diversitat d'activitats i en ells no es genera coneixement nou.
 • Dictamen jurídic: és una especialitat del contracte de consultoria, suposa una opinió o criteri donat per un professional del dret sobre un assumpte o un fet, a sol·licitud d'un tercer que requereix d'una opinió especialitzada.

Els contractes d'assessorament poden ser tancats, amb un objecte, duració, preu i moment de prestació del servei definits o oberts, l'objecte i la duració del qual seran definits, però no la cadència de la prestació de l'assessorament i el preu de cadascun dels encàrrecs, que dependrà del treball a desenvolupar i del moment de l'encàrrec, però sempre sota el mateix paraigua del contracte principal.

 • Formació contractada: no es tracta d'ensenyament reglat, perquè no s'emeten títols oficials, encara que les possibilitats de col·laboració són àmplies: jornades, seminaris o cursos d'especialització dissenyats a mesura de l'entitat contractant o de les persones físiques que ho precisen.

La LOSU, en el seu art. 64.2. indica que el personal funcionari d'un cos docent universitari en situació de servei actiu i el personal docent i investigador contractat a temps complet d'una universitat pública, no podrà ser professorat ni d'universitats privades ni de centres privats d'ensenyament adscrits a universitats, a excepció de la mena de formació anteriorment esmentada (no reglada). De la mateixa manera, no es podrà dirigir ni tutelar TFM ni TFG en universitats privades, encara que sí que es podran realitzar funcions de tutoria en universitats no presencials, públiques o parcialment finançades per les Comunitats Autònomes, i que operen amb preus públics.

 • Contracte de Comissariat: el treball de comissariat implica organitzar i desenvolupar tota la producció d'una mostra o exposició, establint un criteri per a la selecció de peces i objectes que formaran part d'aquesta. Es tracta, doncs, de contractes en els quals es poden desenvolupar activitats diverses: investigació, assessorament, publicació, difusió i no estan restringits a l'àmbit artístic, ja que es poden organitzar, per exemple, exposicions científiques, fotogràfiques o documentals, entre altres.
 • Contractes subscrits amb administracions públiques: poden ser contractes menors o licitacions públiques i en elles, la universitat actua com a entitat contractada, no contractant. La #UV es pot presentar en competència amb altres empreses i professionals i poden ser per a tasques d'assessorament, formació, estudis, serveis, etc. Es regulen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, encara que per a la universitat es tracte d'un contracte art. 60 de la LOSU, cal tindre en compte les exigències contingudes en els plecs administratius o en els requisits sol·licitats, en cas de contractes menors, per a poder obtindre el contracte.
 • Fulles d'encàrrec: quan l'objecte del treball es referisca a prestacions de servei (anàlisi, mesures, calibratges, assajos, etc.) d'escassa quantia econòmica, i inferior a 12.000 euros, IVA inclòs, amb un breu termini d'execució (igual o inferior en un any), o un marcat caràcter tècnic, que facen innecessari fixar clàusules contractuals específiques de confidencialitat, propietat industrial o responsabilitat, entre altres, el compromís es podrà formalitzar per mitjà d'una fulla per encàrrec. No obstant això, hauran d'anar acompanyades igualment de l'autorització del consell de departament, institut o ERI i d'una memòria tècnica i econòmica.
Regulació en la UV

A aquests tipus de contractes els és aplicable el Reglament pel qual es desenvolupa la normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació (d'ara en avant ACGUV 172/2022)

Queden fora del reglament (art. 5) els següents tipus d'acords:

 • Els convenis de col·laboració i els Protocols Generals d'Actuació, exclosos de l'àmbit de l'art. 60 de la LOSU i que es veuran en una altra pàgina web.
 • L'activitat professional externa del personal amb dedicació a temps parcial, per no estar subjecte a incompatibilitat.
 • Els contractes editorials per a la publicació dels seus treballs o per a la preparació d'originals destinats a la seua publicació, per no estar subjecte a incompatibilitat.
 • Els programes de formació o especialització que formen part de l'oferta acadèmica de la UV, ja siga com a títol oficial o propi de la universitat.
 • Els programes de formació o especialització del sistema educatiu espanyol i que culminen en l'obtenció d'un títol oficial amb validesa acadèmica, per ser docència reglada.
 • Els premis obtinguts pel personal de la UV a títol individual o col·lectiu, per no estar subjecte a incompatibilitat.
 • La participació en conferències, jornades o seminaris dins dels límits establits per la legislació vigent, per no estar subjecte a incompatibilitat. Se'ls considera així quan s'imparteixen menys de 5 hores (art. 3 RD 1930/84).
 • Els projectes d'investigació finançats en virtut de la participació de la UV en convocatòries públiques de Plans d'I+D+I, autonòmics, nacionals, europeus, internacionals o qualsevol uns altres d'anàloga naturalesa, que es regiran per les normes específiques de la convocatòria, així com les subvencions concedides de manera directa.
 • Les donacions, el mecenatge i el patrocini.
 • Els contractes de cessió de requipamiento de la UV en règim de comodat.
 • Els contractes de cotitularidad i explotació conjunta de drets de propietat industrial i intel·lectual, que es regulen conforme a les lleis de propietat industrial i intel·lectual.
 • Els contractes de cessió i llicència de drets de propietat industrial i intel·lectual de la UV, als quals resulten d'aplicació el que preveuen els articles 145, 206.2 i 219.1 dels Estatuts de la UV i les lleis de propietat industrial i intel·lectual.
 • Els convenis per a la creació de càtedres, que es regeixen per la seua normativa específica, aprovada en Consell de Govern.
Habilitació legal per a contractar amb tercers

La base sobre la qual es desenvolupen els contractes de transferència de coneixement és la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari. En el seu art. 60 estableix la possibilitat que el personal de la universitat puga celebrar aquest tipus de contractes.

Al seu torn, l'RD 1930/1984 estableix una normativa bàsica estatal, vinculant i comuna per a totes les universitats, en matèria de criteris de concessió de la compatibilitat i límits retributius del professorat. 

L'art. 60.2 de la LOSU indica que seran els òrgans de govern de les universitats els que regulen els procediments d'autorització i celebració d'aquests contractes. En la UV aquesta regulació la trobem en l'article 218 dels Estatuts i el seu desenvolupament estatutari en el ACGUV 172/2022.

D'altra banda, l'art. 36 de la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI), indica que a aquests contractes se'ls aplica el dret privat, fonamentalment el dret civil, amb subjecció al principi d'autonomia de la voluntat que permet que els contractants pacten lliurement, sempre que no incórreguen en incompliment de les normes imperatives que ho regeixen.

En tractar-se de negocis jurídics tan diversos, veiem que existeix una base normativa molt àmplia, ja que els són aplicable la legislació civil i mercantil, nacional i internacional i camps del dret com el codi civil, lliure competència; incompatibilitats; propietat industrial i intel·lectual; legislació fiscal; dret laboral; llei de protecció de dades; transparència, llei de contractes del sector públic, mecenatge, secrets industrials…, etc.

Encara que s'aplica en la seua majoria el dret privat, cal tindre també en compte al dret administratiu en, per exemple, la subscripció de contractes amb altres administracions públiques (licitacions i contractes menors), ja que aquests es regulen a través de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic. En aquest cas, la UV com a entitat contractada haurà de seguir les pautes donades per la contractació pública emesa per l'altra administració, havent de complir els requisits i obligacions requerits en els preceptius plecs administratius i tècnics.

Els contractes art. 60 són, en definitiva, contractes atípics, de naturalesa civil, bilaterals o plurilaterals, negociats i onerosos Es redacten sobre la base dels tipus o esquemes legals existents, introduint en ells aquells pactes que els transformen per a servir a les finalitats concordes a l'objecte del contracte i a la voluntat de les parts, sent decisius els pactes establits pels contractants, i en el no previst per ells, els usos i les lleis, a més de la bona fe.

Compatibilitat per a la signatura d'un contracte de transferència de coneixement

L'actual art. 60 de la LOSU (i anteriorment els arts. 45.1 de la #LRU i l'art. 83 de la LOU) té com a objectiu eliminar la incompatibilitat dels professors universitaris (establida en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques) per al desenvolupament de treballs de recerca, assessorament i formació per a tercers, compaginant-lo amb les funcions pròpies del professorat, qualsevol que siga el seu règim de dedicació. 

No obstant això, el PDI no pot signar un contracte pel seu compte i risc sense el vistiplau i l'autorització prèvia de la seua Universitat. Realitzar aquestes activitats sense seguir els procediments establits per aquesta suposa una vulneració del règim d'incompatibilitats i perquè, a més, el contracte signat no tindria ni validesa ni eficàcia, provocant la seua nul·litat de ple dret. 

Així, el RD 1930/1984, sobre compatibilitat de la dedicació dels Catedràtics i Professors d'Universitat indica que, perquè la compatibilitat siga efectiva, el contracte ha d'haver sigut autoritzat conforme al procediment establit en els Estatuts de cada Universitat. Aquest RD regula a més el percentatge màxim que es pot cobrar de cada contracte i la quantitat màxima anual a percebre.

En la UV aquesta compatibilitat està regulada en els arts. 218 a 221 dels Estatuts de la UV i en el ACGUV 172/2022. Per a obtindre la compatibilitat en la UV i, independentment de qui ferma el contracte (el Rector o la Rectora o persona en qui delegue, o els Directors dels Departaments, ERIS o Instituts), serà requisit indispensable la prèvia i expressa conformitat del Departament, ERI o Institut corresponent als termes del contracte.

En l'article 19 del ACGUV 172/2022 s'enumeren els supòsits pels quals la compatibilitat pot ser denegada.

No serà necessària la compatibilitat (és a dir, no cal subscriure un contracte art. 60) en les següents situacions:

 • La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinga caràcter permanent o habitual ni suposen més de 75 hores a l'any, i la preparació per a l'accés a la funció pública.
 • La col·laboració i l'assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, de menys de 5 hores. 
 • La participació ocasional en col·loquis i programes en mitjans de comunicació social.
 • La participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques o en exàmens, proves o avaluacions diferents de les que habitualment els corresponguen.
 • L'exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats o Patronats de Funcionaris no retribuït.
 • La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, publicacions derivades, sempre que no s'originen com a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis (per exemple, en el marc d'un art. 60 signat prèviament).

La participació ocasional a un curs s'ha de restringir a una intervenció concreta, no a la impartició en un curs que dure diversos mesos ni participar durant diversos cursos consecutius.

Qui pot ser IP d'un contracte de transferència de coneixement?

Conforme a l'art. 8 del ACGUV 172/2022, podrà ser responsable el PDI doctor de plantilla en situació de servei actiu. El personal contractat temporalment, haurà de tindre formalitzada la seua vinculació contractual amb la UV en el moment de la subscripció del contracte i amb una duració prevista igual o superior a la de l'execució d'aquest. 

Com a màxim, en un contracte podran figurar dos responsables. Només un d'ells serà l'interlocutor davant la UV per a totes les qüestions relacionades amb la seua gestió. La designació del responsable interlocutor i, si escau, del segon responsable, constarà en la memòria tècnica.

Els responsables exerciran la direcció dels treballs, distribuiran les tasques als membres de l'equip i representaran a aquest. Serà la seua obligació vetlar per l'estricte compliment del contracte, el compliment de les obligacions que corresponguen a cadascun dels seus membres i de qualsevol altra condició continguda en el clausulat del contracte i en la memòria tècnica.

Els responsables estan obligats, així mateix, a proporcionar quanta informació i documentació els siga requerida per la Gerència i els serveis de gestió amb motiu de les operacions de seguiment, control i rendició de comptes que pogueren dur-se a terme

Per a més informació, es pot consultar la guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

Qui pot signar els contractes de transferència de coneixement?

Segons l'art. 22. del ACGUV 172/2022, en la UV els contractes els signa el rector o rectora o persona en qui delegue, o els directors i directores dels departaments, instituts universitaris d'investigació o estructures d'investigació interdisciplinària (ERIs).
 

Quin és el procediment en la UV?

És aconsellable que, abans qualsevol dubte (en la redacció de la memòria tècnica, l'elaboració del pressupost, les condicions per a la participació, etc.) el PDI responsable del futur contracte contacte prèviament amb la Secció d'I+D+i Contractada per a rebre l'assessorament més adequat.

Pot consultar-se en el següent enllaç les instruccions per a iniciar el procediment de tramitació d'un contracte.

Una vegada presentada la documentació, el personal de la Secció d'I+D+i Contractada elaborarà el model de contracte més concorde a les activitats a desenvolupar, o bé revisarà l'esborrany que haja proposat l'altra part. S'inicia així un procés de negociació, que culminarà amb l'acord de totes les parts amb el clausulat del contracte.

Superada aquesta fase, es procedeix a la fase de signatures del document. Per una qüestió jurídica, no s'admeten en un mateix contracte signatures manuals i electròniques o signatures manuscrites escanejades.

Una vegada signat el contracte, es procedeix al seu registre i se li assigna un codi comptable on al PDI responsable se li ingressaran les factures abonades per l'entitat contractant, perquè puga anar executant el contracte.

Finalitzada la vigència d'aquest, es tanca la clau comptable. S'entendrà que un contracte ha finalitzat efectivament quan s'hagen complit les previsions establides per a la seua extinció o rescissió i s'haja cobrat la totalitat dels ingressos previstos. En aquest període de sis mesos des de la finalització efectiva del conveni o contracte, s'haurà de comptabilitzar la totalitat de les despeses pendents i, específicament, si hi haguera, els complements retributius o gratificacions extraordinàries assignades al personal participant.

Durant tota la vigència del contracte, es podran signar addendes que permeten modificar determinades condicions del contracte (activitats, pressupost, duració…).

És altament recomanable signar una pròrroga al contracte si les activitats contingudes en el mateix no han finalitzat i/o si queda pendent el lliurament d'informes o lliurables.

Qui pot formar part?

Conforme a l'art. 6 del ACGUV 172/2022, poden participar en l'execució dels treballs: 

 • PDI de la UV, funcionari o contractat. El professorat associat podrà participar en qualitat de col·laborador expert en l'àmbit en el qual desenvolupa la seua activitat professional principal. Els serà aplicable el règim establit per al personal extern.
 • PI de la UV, si ho permeten les normes que regulen el seu finançament i amb autorització prèvia del responsable del seu programa.
 • PDI, funcionari o contractat d'altres universitats, amb autorització prèvia de la seua entitat, així com investigadors pertanyents a les plantilles d'altres organismes públics o privats, amb autorització expressa del centre corresponent.
 • Col·laboradors eventuals i personal expert. El personal funcionari d'altres administracions públiques precisa la compatibilitat expressa.
 • PAS de la UV, segons la normativa de la UV i la legislació general vigent.
 • El personal adscrit en els Centres i Unitats Mixtes de la UV, d'acord amb els seus convenis institucionals.

Per a la realització de les tasques objecte del contracte, podrà acudir-se a la contractació laboral, de conformitat amb la legislació laboral vigent, així com la normativa interna aplicable.

Per a més informació, es pot consultar la guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

Què he de tindre en compte a l'hora d'elaborar el pressupost?

A l'hora d'elaborar el pressupost s'ha de tindre en compte les despeses d'execució dels treballs a desenvolupar, les despeses generals de la universitat i els impostos aplicables.

A fi d'evitar qualsevol forma que falsege o amenaça de falsejar la competència, el pressupost ha de reflectir, almenys, la totalitat dels costos del servei més un marge de beneficis raonable, o substituir pels preus de mercat sempre que el seu valor siga conegut i superior a l'import mínim calculat.

Per a elaborar el pressupost, cal considerar els següents tipus de despesa:

1.  Despeses d'execució: 

 • Costos de personal: nova contractació o complements retributius de personal propi.
 • Material inventariable: cost dels equips a adquirir o el cost de l'ús d'equips disponibles (amortització).
 • Material fungible: consumibles de laboratori i oficina, cost d'aparells de vida útil baixa.
 • Viatges i dietes: despeses de desplaçament i dietes pels viatges previstos per a la realització de l'activitat descrita en el contracte. 
 • Serveis externs i subcontractació: activitats que s'externalitzen.
 • Altres despeses no recollides en les partides anteriors.

2.  Despeses generals de la UV
D'acord amb l'apartat 4 de la Instrucció de la Gerència de la UV sobre la gestió econòmica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes [Referència IUV 7/2019] i conforme al que s'estableix en l'art. 27 del ACGUV 172/2022 i l'article 221 dels Estatuts de la UV, en el cas de contractes en l'àmbit d'aplicació del Reglament s'establirà un 20% en concepte de costos indirectes.

3.  Impostos aplicables
Generalment, serà aplicable l'Impost sobre el Valor afegit (IVA), excepte en activitats de formació que no porten IVA.

Per a més informació, consultar les Recomanacions per a l'elaboració de pressupostos en activitats d'I+D+i.

S'han d'aplicar costos indirectes?

Sí. El ACGUV 172/2022, en el seu art. 27, i l'art. 221 dels Estatuts de la UV estableix que de la quantitat total neta estipulada, la Universitat de València llevarà un percentatge del 20%, que es distribuirà de la següent manera: un 10% en concepte de despeses generals de la institució, un 5% a la disposició del/s responsable/s, que serà ingressada en la clau específica d'investigació genèrica habilitada a aquest efecte, un 4,5% per al departament, institut o ERI al qual estiga adscrit el responsable, i un 0,5% per als departaments, instituts o ERIs que no hagen signat cap contracte l'any anterior (fons interdepartamental).

Per a poder desenvolupar adequadament les activitats contingudes en els treballs a executar, és recomanable que el PDI responsable tinga en compte aquest percentatge a l'hora d'elaborar el pressupost i abans de presentar la seua oferta a l'entitat contractant.
 

És possible percebre complements retributius per la participació en un contracte de transferència de coneixement?

Sí. Els contractes subjectes a l'art. 60 de la LOSU, possibiliten que el personal que participa en aquests puga percebre complements retributius, legalment reconeguts en l'RD 1930/1984, de 10 d'octubre, modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre. Anualment és la corresponent a la retribució d'un Catedràtic d'Universitat que ocupe el càrrec de Rector, amb 14 triennis reconeguts i amb 6 avaluacions positives per Mèrits Docents i 6 per Activitat Investigadora, una quantitat que s'actualitza anualment.

En funció de la mena de personal, la percepció d'aquestes retribucions es contempla en els arts. 29 i 30 del (ACGUV 172/2022). Només es podran tramitar una vegada s'haja verificat el cobrament efectiu de les factures emeses i l'existència de saldo suficient. Per al cas del personal propi, es faran efectius en la nòmina de la UV i seran objecte de les retencions en concepte d'IRPF i Seguretat Social o classes passives que legalment corresponguen.

Els pagaments al PDI d'altres universitats requeriran el vistiplau de la seua universitat. El personal investigador d'altres organismes públics, personal col·laborador eventual o personal expert funcionari d'altres administracions públiques, precisen de l'autorització de compatibilitat per part de les institucions de les quals depenguen. Aquests pagaments es tramitaran d'acord amb les instruccions de la Gerència.

Les col·laboracions de persones expertes alienes a la UV per realització de treballs esporàdics i extraordinaris o hores extraordinàries, es realitzarà conforme al Reglament d'Execució Pressupostària de la UV.

Per a més informació, es pot consultar la guia sobre règim de participació en contractes de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.
 

Puc publicar?

Respecte a la qüestió sobre la difusió i publicació de resultats, és freqüent trobar interessos contraposats entre l'entitat contractant i l'equip d'investigació de la Universitat que ha desenvolupat el treball.

Per al grup investigador, la publicació és un aspecte important, però si els resultats de l'activitat contractada poden ser objecte d'explotació i són susceptibles de ser protegides (per patents, per exemple), per a la part contractant pot ser un problema, perquè es poden revelar qüestions la difusió de les quals els resulte perjudicial. El més lògic seria establir un ferri règim de confidencialitat de la informació i prohibir expressament la possibilitat de difusió dels resultats (especialment si s'esperen resultats susceptibles de protecció industrial que no podrien publicar-se prèviament). No obstant això, es pot negociar la possibilitat de difusió i publicació de resultats i indicar les pautes a seguir: sol·licitud de permís, termini per a la resposta o absència de la mateixa etc. Es tracta d'unes condicions que han de quedar clarament reflectides en el contracte a fi d'evitar conflictes posteriors.

Reference Rules File(s)
RD 1930/1984

Reial Decret 1930/1984, de 10 d´octubre, pel qual es desenvolupa l´article 45, 1, de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d´agost, de Reforma Universitària

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 9/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L 49/2002

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

L 1/2019

Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials

LO 3/2018

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

L 20/2018

LLEI 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana

ACGUV 172/2022

Reglament pel qual es desenvolupa la Normativa per a la contractació d'activitats de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació. (CG 11-VII-2022).

IUV 7/2019

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió económica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant convenis i contractes

 
Sol·licitud model de contracte
Memòria tècnica
Recomanacions per a l'elaboració del pressupost estimat
Càlcul del pressupost estimat
Declaració sobre resultats d'investigació
Declaració Responsable d'Absència de Conflicte d'Interés (DACI)
Autorització prèvia a la signatura d'un contracte
Règim de participació en contractes
Sol·licitud de préstec per a l'execució d'activitats contractades
Sol·licitud de reconeixement de crèdit en línies nominatives
Incorporació de nous investigadors/res participants en contractes
Autorització del responsable del contracte i/o director de tesi
Sol·licitud d'autorització per a la participació en contractes i convenis d'altres centres
Sol·licitud d'abonament de complements retributius
Model de sol·licitud d'abonament de complements retributius, quan no es pot utilitzar el procediment de la Seu Electrònica
Sol·licitud de liquidació parcial d’activitat
Sol·licitud de liquidació d’activitat
Commonly used clauses for all tranfer contracts and agreements
Procedure for the establishment of a collaboration agreement
Differences between a contract and an agreement
Possibility to use transfer contracts and agreements
Contracts and agreements with financial benefits
 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

El Servei de Transferència i Innovació, a través de la Secció d'I+D+i Contractada assessora durant tot el procediment de gestió dels convenis en tots els seus vessants:

 

 • Assessorament en el model de document més apropiat.
 • Revisió de la documentació presentada pel personal responsable o promotor de la iniciativa.
 • Redacció i, en el seu cas, revisió del clausulat del conveni.
 • Tràmits abans els vicerectorats competents i per al Consell de Govern, quan siga procedent.
 • Gestió de l'expedient, una vegada signat. Seguiment.
Contact

Transfer and Innovation Service

Contracted R+D+I Section

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.contratada@uv.es

+ info