BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Cooperació

REBIUN

 

L'SBD participa en la línia estratègica 3 i grups de REBIUN següents:​

  • Línia 3 del V Pla Estratègic de la xarxa de biblioteques REBIUN 2024-2027. Equips i capacitació professional.

És necessari que les institucions compten amb estructures àgils i eficaces que permeten l'adaptació i gestió òptima dels recursos, tant humans com materials, dels espais i dels serveis bibliotecaris actuals i aquells que, sens dubte, sorgiran en relació amb la transformació digital.

Aquesta exigència implica la transformació, evolució i, en alguns casos, la creació de nous perfils professionals i competències digitals que han de ser abordats i desenvolupats. La línia treballarà en dos àmbits: Models d'organització dels equips de treball i desenvolupament i impuls del talent professional.

Grups de treball:

  • Patrimoni bibliogràfic

Aquest grup és l'encarregat de difondre el patrimoni bibliogràfic de les biblioteques pertanyents a REBIUN.

 

  • Propietat Intelectual

Aquest grup treballa amb l'objectiu de facilitar i difondre informació sobre el dret de la propietat intel·lectual d'interés per a les biblioteques universitàries.

 

BUVAL

BUVAL és un consorci que agrupa les cinc biblioteques universitàries públiques de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de coordinar les seues activitats, combinar recursos i compartir experiències, de manera que s’aconseguisca millorar l’eficiència en els processos de gestió, així com oferir serveis de més qualitat.

ENSSIB

Col·laboració amb l’Ecole Nationale Superieure dónes Sciences de l’Information et dónes Bibliotheques (ENSSIB), on es formen els Conservadors de Biblioteques de l'Estat. Durant tres anys consecutius, l'SBD de la UV ha rebut a tres conservadors per a realitzar el seu període de formació pràctica.

DIALNET

La Universitat de València participa en el projecte Dialnet des de 2005. Actualment, les nostres biblioteques realitzen el buidatge de revistes, i  la indexació de capítols d'obres col·lectives i congressos editats per la Universitat. També es realitza la indexació de capítols d'obres col·lectives, segons els criteris de buidatge acordats. En aquests moments, el personal de les biblioteques de la Universitat és responsable del buidatge actual i retrospectiu en DIALNET de 170 títols de revistes.

DIALNET està integrat amb el servei de préstec interbibliotecari i el servei de subministrament d'articles de revistes impreses, la qual cosa ha suposat un augment del nombre de peticions de documents referenciats en DIALNET sol·licitats a aquests dos serveis. A més, part de les dades introduïdes són aprofitats com a entrada en el repositori RODERIC.
L'objectiu principal de la participació de la UV en DIALNET és donar visibilitat a la producció pròpia, no només buidant revistes i obres col·lectives, sinó també revisant i completant la informació dels autors inclosos en DIALNET que pertanyen a la nostra comunitat universitària. Per això, en els últims anys, s'està treballant a millorar la informació relativa a la UV, que està disponible a través de la pàgina institucional UV en DIALNET. En ella, cada autor de la UV disposa de la seva pròpia pàgina personal on apareixen recollides les seves publicacions.

L'estat actual del projecte apareix reflectit en l'informe Dialnet. Qualsevol error en aquesta informació ha de ser comunicat a: revistas@uv.es

FESABID

L'SBD participa des de 2020 en el Grup de treball BIP: Biblioteques i propietat intel·lectual

Creat en 1996, el Grup de treball BPI de FESABID té com a objectiu principal contribuir a la defensa del dret a la propietat intel·lectual adaptat al rol de les biblioteques. Estudia i elabora informes tècnics que eleva a la Junta de FESABID, i actua en funció de la demanda informativa de la Federació.     

EXPANIA

Des de 2020 l'SBD és membre d'EXPANIA, el grup espanyol d’usuaris que usen aplicacions informàtiques de l'empresa Ex Libris per a la gestió de biblioteques i de recursos electrònics d'informació. 

BEGV

BEGV, Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana, és la xarxa formada per les biblioteques especialitzades i els centres de documentació depenents de la Generalitat Valenciana. L'SBD inicia en 2022 una col·laboració per compartir experiències i optimitzar serveis.

C17

El Catàleg Col·lectiu de Publicacions Periòdiques de les Biblioteques de Ciències de la Salut Espanyoles, denominat C-17, conté informació referent les col·leccions de les biblioteques de ciències de la salut de les 17 CCAA espanyoles. És una de les principals eines de treball de les biblioteques i unitats de documentació de Ciències de la Salut.

OCLC

La Universitat de València té un acord de subministrament de documents en préstec interbibliotecari amb OCLC (Online Computer Library Center). Actualment és el principal client d’aquest tipus de préstec.

Una iniciativa d’OCLC és WorldCat, que agrupa sota una única interfície de consulta tot el fons bibliogràfic disponible en OCLC que tinga com a ubicació una biblioteca i, a més, el contingut en Accés Obert present en WorldCat. Conté col·leccions de més de 15.000 biblioteques de 107 països. És la base de dades bibliogràfica més gran del món.

El catàleg Trobes és un dels inclosos en WorldCat. Els catàlegs locals de les biblioteques membres d'OCLC se sincronitzen de manera periòdica amb la base de dades.

UNIRIS

El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València és membre del grup de compra UNIRIS des de l'any 2000.  El grup té l'objectiu principal d'adquirir, en les millors condicions possibles, els recursos d'informació científica.

En aquest sentit, promou també el compartir, d'una manera discreta i sempre respectuosa dels acords contractuals de cada institució, la informació més rellevant (usos i costos) que permeta tindre una visió global que faça possible plantejar, als diferents editors i/o agregadors i productors de continguts i serveis, uns termes de negociació avantatjosos per a totes les institucions participants.

SCOAP3

El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València participa des de 2014 en SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), un projecte internacional d'accés obert liderat pel CERN. El consorci està format per més de 3.000 biblioteques, agències de finançament i centres d'investigació de 44 països, regions o territoris, a més de 3 organitzacions intergovernamentals. La seua missió consisteix a facilitar la publicació en accés obert en unes certes revistes rellevants de l'àmbit de la física d'altes energies sense cost per als autors, gràcies a la contribució de les institucions participants que traspassen al consorci la seua inversió en les subscripcions a aqueixes revistes. El SBD també participa en la iniciativa de SCOAP3 per a llibres, establida en 2019, l'objectiu de la qual és convertir en accés obert monografies clau de l'àrea. Després de la fase pilot (2021-2022) hi ha disponibles en accés obert 60 títols i per a la següent fase (2023-2024) està previst ampliar la selecció amb 21 títols més. 

CANTIC

Des de 2013 l'SBD col·labora en l’elaboració de registres d’autoritat en Càntic, el Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya, que coordina la Biblioteca de Catalunya i en el que participen universitats i altres institucions de caràcter cultural que empren el català com llengua oficial per l’elaboració del contingut dels seus catàlegs. L'SBD elabora les autoritats seguint la normativa internacional (AACR2, RDA, MARC21) i les pautes específiques de Càntic. El fet de col·laborar en aquest projecte és estratègic, ja que la normalització és una via indirecta d’aportar els noms normalitzats dels nostres autors en altres fitxers internacionals d’autoritats com ara VIAF o el CERL Thesaurus.

EUROPEANA REGIA

La Universitat de València va col·laborar entre 2010 i 2012 en el projecte Europeana Regia, finançat amb la col·laboració de la Comissió Europea. Aquest projecte, en el que van participar altres importants biblioteques europees (BnF, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca Real de Bèlgica, Herzog August Bibliothek), va tindre com a finalitat la digitalització i accés a més de 1.500 manuscrits medievals i renaixentistes pertanyents a importants col·leccions reials.
L'SBD va aportar 92 manuscrits renaixentistes de la col·lecció dels  reis aragonesos de Nàpols.