Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

1.- Descripció del servei


Amb l'objectiu de donar suport a les iniciatives, individuals o col·lectives, relacionades amb activitats acadèmiques o de recerca del personal de la Universitat de València , quan aquests no disposin dels recursos propis necessari, el Servei d'Informàtica a la Universitat de València (SIUV) ofereix un servei d'allotjament per a servidors connectats a la xarxa informàtica de la Universitat. Aquests servidors poden ser de dos tipus:

 • Servidors físics : ordinadors físics a instal·lar al SIUV.
 • Servidors virtuals: màquines virtuals que funcionen en una partició de la infraestructura de virtualització del SIUV, és a dir, allotjades al núvol privat del SIUV.

Aquests serveis, així com la seua ampliació posterior, es proporcionaran, una vegada presentada la sol·licitud d'allotjament i sempre que siga possible, dins de la disponibilitat d'espai i infraestructura informàtica del SIUV.

2.- Serveis oferts


2.1.- Servidors físics

·       Allotjament a la sala de màquines del SIUV, al campus de Burjassot .

·       Supervisió i custòdia de la instal·lació física de l'equip.

·       Alimentació elèctrica redundant, estabilitzada i protegida per SAI davant de talls, amb autonomia mínima garantida 15 min. Hi ha l’opció d’alimentació redundant si l’equip ho permet.

·       Climatització.

·       Connexió a consola de ratolí, teclat i monitor via un commutador KVM per a intervencions locals.

2.2.- Servidors virtuals

·       Generació de la màquina virtual segons les especificacions acordades. La configuració per defecte inclou 2 CPU virtuals, 2 GB de memòria RAM i 200 GB despai en disc. En cas de necessitar més recursos caldrà consultar prèviament el personal del SIUV sobre la viabilitat de la instal·lació i, una vegada acordades les condicions, especificar-les a la sol·licitud.

·       Accés remot a la consola de la màquina virtual.

·       Possibilitat d'instal·lar el sistema operatiu o un altre programari a partir d'una imatge ISO des d'un CD a la màquina virtual.

3 - Procediment de sol·licitud


Per sol·licitar un servei d'allotjament cal que empleneu una sol·licitud d'allotjament signada per un responsable. A la seva sol·licitud, el responsable designarà un administrador , que pot ser ell mateix o una altra persona. L'administrador haurà de tenir els coneixements tècnics necessaris per encarregar-se de la posada en marxa, la configuració, el manteniment, les actualitzacions i l'atenció d'incidents de seguretat amb el servidor. La sol·licitud haurà de contenir les dades de contacte de tots dos i haurà de justificar l’objectiu del servidor a allotjar.

3.1.- Sol·licitud d'allotjament de servidor físic

Inicialment l'equip s'ha de preparar a les dependències del responsable i, un cop llest, es traslladarà a la sala de màquines del SIUV. Els passos que cal seguir són els següents:

1.     Registrar l'equip emplenant el formulari de “Registre de nou dispositiu (IP)” ( https://uvalred.uv.es/cgi-bin/p/users/Usuario?ipsol:principal ). Al formulari ha de figurar el Responsable com a 'Usuari Habitual'. En registrar l'equip el sistema us assigna una adreça IP provisional .

2.     Un cop registrat l'equip, l'administrador podrà instal·lar, configurar i provar el servidor.

3.     Quan l'equip ja estiga llest s'emplena i envia el formulari de sol·licitud d'allotjament.

4.     Un cop acceptada la sol·licitud, es trasllada físicament l'equip al SIUV. El personal del SIUV s'encarrega d'instal·lar-lo i assignar-li una adreça IP definitiva . El nom no es modificarà.

5.     Un cop l'equip té la seva adreça IP definitiva, el responsable haurà d'accedir a la web https://tallafoc.uv.es/ per configurar al tallafoc corporatiu les regles d'accés que necessiteu . Per defecte no hi ha cap regla configurada, per la qual cosa inicialment l'accés només és possible des de la consola de l'equip, o des d'altres màquines a la subxarxa d'allotjament.

3.2.- Sol·licitud de servidor virtual

El procediment que cal seguir en el cas d'una màquina virtual és el següent:

1.     Registrar la màquina virtual emplenant el formulari de “Registre de nou dispositiu (IP)” ( https://uvalred.uv.es/cgi-bin/p/users/Usuario?ipsol: principal ). Al formulari s'han d'introduir les dades següents (els valors en negreta s'han d'introduir tal qual):

 

Camp

Valor

Nom del nou dispositiu/ordinador (Suggerit; es donarà a menys que ja existeixca):

Indicar el que es vulga (subjecte a disponibilitat)

Direcció maquinari de la targeta ethernet (els 12 números):

060000 HHMMSS

'HHMMSS' és l'hora, minut i segon en què s'emplena el formulari (per exemple, una sol·licitud efectuada qualsevol dia a les 13:37:25 rebrà l'adreça 060000133725) [1].

Aquesta adreça de maquinari és provisional, la definitiva la assigna el personal del SIUV, ja que no es coneix fins al moment de crear la màquina virtual.

Departament o Servei:

Departament o Servei a què pertany el responsable. Heu de coincidir amb l'indicat a la sol·licitud d'allotjament.

Edifici:

Centre d'Informàtica

Planta:

Baixa

Despatx:

Sala de Màquines

Lloc de connexió:

Allotjament

Roseta:

ONE

Usuari Habitual

 

Nom:

Nom i Cognoms del Responsable

Telèfon:

Telèfon del Responsable

E-mail (Oficial a la UVEG):

e-mail del Responsable

Dades del:

Màquina virtual

Marca:

Virtual

Model:

Opennebula KVM

Sistema operatiu:

El que corresponga

Marca de la targeta de xarxa:

Virti

Velocitat màxima de la targeta de xarxa:

10 Gbps2.     En registrar l'equip el sistema us assigna una adreça IP definitiva . A partir d'aquell moment el Responsable ja pot accedir a la web https://tallafoc.uv.es/ per configurar al tallafocs les regles d'accés que necessiteu . Per defecte no hi ha cap regla configurada, per la qual cosa inicialment l'accés només serà possible des de la consola de la màquina virtual, o des d'altres màquines a la subxarxa d'allotjament.

3.     Empleneu el formulari de “Sol·licitud d'allotjament”.

4.     Un cop acceptada la sol·licitud es crearà la màquina virtual i se li donarà accés a l'administrador perquè hi instal·le i configure el sistema operatiu i tot el programari que considere necessari. En crear la màquina virtual el personal del SIUV modifica al registre l'adreça maquinari assignant-ne una definitiva, si bé aquest canvi no suposa cap diferència des del punt de vista de l'usuari.

4.- Compromisos


4.1.- Compromisos del responsable

 • Disposar de totes les llicències legalment necessàries per al programari instal·lat al servidor, tant del sistema operatiu com de les aplicacions.
 • Configurar al tallafocs l'obertura de ports i les regles d'accés que necessiteu.
 • Complir les normatives legals en matèria de seguretat i confidencialitat de dades incloent, però no limitat a les següents:
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.
 • Reial Decret 311/2022, de 3 de maig pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 • Complir la normativa dictada per la Universitat de València en relació amb polítiques de seguretat i ús acceptable dels recursos.
 • En el cas de màquines virtuals, respondre la sol·licitud de renovació que li serà enviada per part del SIUV cada sis mesos.

4.2.- Compromisos de l'administrador

 • Instal·lar el sistema operatiu i tot el programari que considere necessari al servidor.
 • Administrar, configurar i mantenir el sistema. El SIUV no assumirà aquesta responsabilitat, ni el personal es connectarà a l'equip en cap cas.
 • Realitzar les còpies de seguretat del servidor a la destinació o mitjà que escollit. El SIUV no farà còpies de seguretat dels servidors en allotjament.
 • Actualitzar regularment el programari de l'equip aplicant totes les actualitzacions i pegats necessaris per evitar problemes de seguretat.
 • Atendre qualsevol requeriment que es plantege des del Servei dInformàtica en relació amb el funcionament del servidor.
 • Atendre en un termini màxim de dos dies hàbils qualsevol incident de seguretat que li sigui notificat per part del Servei dInformàtica.
5.- Requisits dels servidors


El SIUV haurà de disposar d'un mecanisme al servidor, diferent d'una connexió com a administrador, que permeta aturar i arrencar ordenadament l'equip en cas d'intervencions d'emergència.

 • El servidor haurà d'integrar-se a la xarxa de la UV ia la seva estructura de DNS i dominis.
 • El sistema s'integrarà en una subxarxa dedicada al housing de uv.es i protegida per un tallafocs , per la qual cosa és imprescindible que l'administrador facilite abans de la instal·lació la relació de ports i regles d'accés des de/cap al sistema.
 • El servidor no ha d'oferir serveis de DHCP.
 • Els serveis de DNS, directori o similars s'han de consultar i coordinar amb el personal tècnic del SIUV abans de posar-lo en marxa.

5.1.- Requisits addicionals en el cas de servidors físics:

 • L'equip ha de ser instal·lable en un bastidor ( rack) estàndard de 19 polzades. L'equip haurà de venir proveït de les guies necessàries per instal·lar-lo al bastidor.
 • L'equip haurà de tenir una alçada màxima de 4 RU o rack units (1 RU = 44.45 mm) equivalent a 17.78 cm.
 • Tot i que no és un requisit, cal recordar que a la sala de servidors del SIUV es disposa de circuits d'alimentació redundants, per la qual cosa es recomana que els servidors disposen de doble font d'alimentació per poder aprofitar aquesta característica.
 • L'alimentació elèctrica de l'equip ha de ser de 230 V en corrent altern . El consum màxim del servidor haurà de ser de 10 Ampers per font.
 • El cable d'alimentació s'haurà d'acabar en un connector IEC 60320 C14. La connexió a xarxa es realitzarà mitjançant un port ethernet 10G/1000/100/10BASE-T amb connector RJ45.
 • Per poder utilitzar els KVM instal·lats als bastidors de la sala, la connexió de teclat i ratolí haurà de ser de tipus USB i la de monitor de tipus VGA (15 pins).
6.- Seguretat

La subxarxa d'allotjament està protegida per un tallafoc , de manera que qualsevol accés des de l'exterior està bloquejat per defecte. Si no es configura cap regla d'accés només és possible accedir a l'equip per consola o des d'altres equips a la subxarxa d'allotjament. El responsable ha de configurar les regles d'accés que necessiteu entrant a la web https://tallafoc.uv.es

Es requisit obligatori instal·lar l'antivirus corporatiu de la Universitat de València (https://www.uv.es/antivirus) en els equips situats en la subxarxa d'allotjament. Qualsevol dubte en la instal·lació de l'antivirus, pot dirigir-la a l'adreça antivirus@uv.es.

En cas de detectar algun problema de seguretat, infeccions de virus, activitats de hacking, etc. o incidents de qualsevol tipus originats per un servidor en allotjament l'equip es desconnectarà de forma immediata, avisant tot seguit a l'administrador perquè procedisca a la solució del problema. Un cop l'incident estiga resolt, es procedirà a la reconnexió del servidor.
 

7.- Baixes

L'allotjament de servidors, tant si són físics com virtuals, consumeix recursos. Per això, es prega encaridament als usuaris que sol·liciten la baixa d'un servidor quan deixe de ser necessari i no se'n prevega la reutilització en un termini raonable.

Quan el personal del Servei d'Informàtica tinga evidència de l'absència d'activitat d'un servidor, contactarà per correu electrònic amb el responsable i amb l'administrador per confirmar la conveniència o no de mantenir operatiu el servidor. En cas de no rebre cap resposta es reenviarà el missatge dues vegades més a tots dos amb un interval de deu dies i, si en un termini de dos mesos comptats a partir del primer missatge segueix sense rebre cap resposta, es procedirà a la desconnexió (i retirada en el cas dun ordinador físic) o a la destrucció en el cas d’una màquina virtual.
 

Sol·licitud d'Allotjament

Servidor virtual (l'administració del servidor és responsabilitat de l'usuari)

 

  Cores.  

   RAM.  

   Disc Dur ( max .).  

   Preu.  

Servidor mínim inicial

  2 cores 

   4GB

        200GB

0€

Unitat d'ampliació

  1 core

   4GB

           --

100€/any

 

 

Nou servidor

 

  Cores

   RAM.  

   Disc Dur ( max .).  

   Preu

Servidor

  2 cores.  

   4GB

        200GB

200€/any

 

AMPLIACIÓ CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE
(sistema d'emmagatzematge redundant que proporciona alta fiabilitat)

Ampliació: 250 GB                Preu: 100€/ANY        
 

[1] 'HHMMSS' és una cadena aleatòria utilitzada per evitar possibles duplicitats amb altres peticions en curs, per la qual cosa no cal que el valor introduït reflecteixi amb precisió l'instant del registre.

Sol·licitud d'Allotjament (Housing)