Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística dona suport a la docència en anglès amb els serveis següents:

  • Correcció* de materials elaborats en anglès adreçats a la docència a l’aula.
  • Assessorament lingüístic en anglès, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat.

*No es fan traduccions de cap tipus de material ni es corregeixen tesis doctorals, articles, treballs de recerca, conferències, exposicions, currículums, etc.

Requisits

Tindre la docència assignada en anglès en el POD del curs acadèmic actual o el següent per a l’assignatura de la qual se sol·licita la correcció de material.

  • Se n’exclouen els articles i el material d’ús personal.

Presentació dels originals

Reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.

Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït a l’anglès mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents.

Per a l’elaboració dels materials o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les correccions

Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del Servei.

Quan l’usuari ho sol·licite, i sempre que el format ho permeta, els textos corregits poden lliurar-se amb marques de revisió a fi que l’autor tinga constància dels canvis introduïts.

A més del text corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que, a criteri del corrector, l’autor del text ha de tenir en compte.

La versió dels materials revisada pel Servei s’ha de posar a disposició de l’alumnat en l’aula virtual de l’assignatura.

Sol·licitud

Envieu la vostra petició a assessorament.angles@uv.es fent-hi constar:

  • Nom i codi de l’assignatura per a la qual s’ha elaborat el material, el curs i la titulació en què s’imparteix
  • Material docent en versió anglesa, en suport electrònic en un format editable
  • Material docent en versió valenciana o castellana, si n’hi ha
  • Data en què es preveu fer ús de cada arxiu que s’adjunta

Aquests serveis tenen com a finalitat ajudar el PDI i PIF a millorar la qualitat lingüística del material docent. Si considereu que el vostre material té una bona qualitat de llengua, podeu optar directament a un premi.