Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

A la Guia per al Seguiment de les titulacions universitàries de l'AVAP, es defineixen els criteris en què es basa aquesta avaluació i són els següents:

1.- Informació per a la societat i el futur estudiant

La universitat fa pública a la seva pàgina web la informació sobre el títol oficial objecte de seguiment , tenint en compte les necessitats del futur estudiant i la visibilitat de la informació rellevant del títol cap a la societat.

Aspectes a avaluar:

 • Descripció del títol que inclogui la seva denominació, crèdits , centres en què s'imparteix i places oferides.
 • Competències generals i específiques que desenvolupa la titulació.
 • Si hi ha, especificar les atribucions professionals per a les quals capacita una vegada obtingut el títol (només en el cas d'un títol vinculat a una professió regulada)
 • Si s'han assenyalat en el Pla d'Estudis, especificar els itineraris formatius / mencions que desenvolupa la titulació.
 • Normativa de permanència.
 • Normativa de reconeixement i transferència de crèdits .
 • Perfil d'ingrés (requisits d'accés i admissió a la titulació, proves d'accés especials, si s'escau.)
 • Informació prèvia a la matrícula (documents a presentar, terminis, etc.)
 • L'informe de verificació d'ANECA i informe d'AVAP i les seves recomanacions.

2.- Informació sobre el desenvolupament i funcionament del títol

Aspectes a avaluar:

 • Disponibilitat i adequació de les guies docents (competències, continguts, metodologia, idioma en el qual s'imparteix, sistema d'avaluació, bibliografia, etc.)
 • Planificació temporal de l'ensenyament que inclogui l'estructura del pla d'estudis, horaris, aules.
 • Relació de professorat que imparteix les matèries/assignatures assenyalant la categoria docent.
 • Forma en què es realitza l'extinció del pla antic i la posada en marxa dels cursos d'adaptació.
 • Si el pla d'estudis ho assenyala, incloure la informació de les pràctiques externes (crèdits, organització, tipologia d'empreses, perfil dels tutors, ... ).
 • Si el pla d'estudis ho específica, explicar el desenvolupament del Treball Fi d'Estudis (organització, tipologia del tutor, criteris de presentació i defensa del treball, tipus de treball...)
 • Mobilitat dels estudiants (organització de la mobilitat per títols, centres, programes d'intercanvi,...)
 • Compliment dels compromisos pel que fa a l'obtenció de les competències del títol (procediment establert en la titulació per valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge dels estudiants).
  •  En aquest aspecte, es podrà sol·licitar una mostra significativa de treballs fi d'estudis, per trobar les evidències necessàries sobre les que argumentar que els estudiants han adquirit les competències/resultats d'aprenentatge establerts.

3.- Actualitzacions/modificacions del pla d'estudis

Aspectes a avaluar:

 • Descripció i justificació de les actualitzacions/modificacions del pla d'estudis.

4.- Recomanacions assenyalades en els informes d'avaluació externa

Aspectes a avaluar:

 • Accions que s'han desenvolupat davant les recomanacions que es proposen a l'Informe de Verificació i en el qual va emetre, si escau l'AVAP.
 • Accions que es duen a terme davant les recomanacions establertes en els informes de seguiment realitzats per l'AVAP.

5.- Valoració de la implantació del sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ)

Aspectes a avaluar:

 • Desenvolupament del SGIQ , en relació amb la titulació objecte de seguiment amb identificació de les deficiències trobades i les decisions adoptades per a la seva solució .
 • Desenvolupament dels procediments del SGIQ prevists a la memòria presentada en el PROGRAMA VERIFICA ( procés d'implantació i els resultats obtinguts ).
 • Anàlisi dels indicadors establerts en el SGIQ (almenys, els indicadors inclosos en el Reial Decret 1393/2007 i els establerts en el seguiment ) i si cal accions de millora desenvolupades a partir de l'anàlisi dels resultats .
 • Presa de decisions relatives al pla d'estudis basades en el desenvolupament del SGIQ.

6.- Avaluació dels indicadors

Els indicadors inicialment proposats per al seguiment dels títols, segons el document elaborat pel Grup de Treball CURSA són els següents: (veure annex en el qual es descriuen els indicadors):

 • Taxa de rendiment del títol.
 • Taxa d'abandonament del títol.
 • Taxa d'eficiència dels graduats.
 • Taxa de graduació del títol.

Es proposen a més, altres indicadors que ofereixin informació sobre adequació de l'oferta i la demanda i els requeriments professionals lligats a les exigències de qualitat en la implantació de les noves titulacions oficials:

 • Taxa de relació entre l'oferta i la demanda.
 • Taxa de matriculació.
 • Taxa de PDI doctor.
 • Taxa de PDI a temps complet.