Presentació de propostes de títols propis de postgrau curs 2024-2025

Resolució de 20 d'octubre de la vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació per la qual s'obri el termini per a la presentació de propostes de títols propis de postgrau corresponents a l'oferta de Formació Permanent de la Universitat de València per al curs acadèmic 2024-2025.

Les instruccions especifiques i el programa informàtic que hauran de fer-se servir  obligatòriament per a presentar les sol·licituds de propostes de títols propis estan  disponibles en aquest ENLLAÇ de la seu electrònica de la Universitat de València.


Com a novetat, i per tal de complir amb les exigències del RD 822/2021, de 28 de setembre, enguany la memòria incorpora alguns apartats diferents a les edicions anteriors que deuran ser  revisats en cas de presentar una nova edició d’un curs anterior. Entre aquestes novetats, i per tal  de complir amb el RD-L 2/2023, de 16 de març (Disposició addicional cinquantena segona), en  el cas dels cursos que demanen la realització de pràctiques en empreses, es deurà incloure  l’apartat corresponent al pressupost en la memòria de sol·licituds, les despeses corresponents  a la inclusió de l'estudiantat en el sistema de la Seguretat Social, sempre que la empresa en qüestió no dispose d’una borsa de treball destinada a tal efecte. 

NOTA:  El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 23 d'octubre fins al dia 23 de novembre de 2023.

 

Data De 23 d’octubre de 2023 a 23 de novembre de 2023. 24h. Tots els dies.

 
 
Lloc de realització

Univesitat de València

 
Organitza

Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació.

 

Contacta informacion@adeituv.es

 
Més informació