Grup d'investigació en història de la comunicació i de la cultura mediàtica - HISCOMECU

Referència del grup:

GIUV2015-240

 
Descripció de l'activitat investigadora:
Estudi diacrònic de l'evolució de les formes, els contexts i les tecnologies de la comunicació al llarg de la història i en diferents àmbits socioculturals. El grup d'investigació parteix de la idea segons la qual l'home és un ésser simbòlic, que construeix un teixit dens de mediacions per organitzar la seua convivència, les seues formes de relació amb els altres i amb el món exterior. Des de la invenció de l'escriptura i a través de successives tècniques i maneres de comunicació, els éssers humans han construït, han donat expressió, han tramés i han rebut la cultura. Fins i tot, alguns autors, amb certa autoritat -com ara l'antropòleg Jack Goody- , afirmen que resulta dallò més rellevant completar l'estudi de les formes i modes de producció amb el de les formes i modes de comunicació per a, relacionant societats, cultura i comunicació, esbrinar la textura concreta que cobren les mediacions, la relació d'aquestes amb la diferencia social, amb la construcció de diferents formes de poder, amb la formulació d'identitats, amb les expressions del conflicte, amb la constitució de les ideologies dominants o subordinades, amb el teixir-se i desteixir-se de l'hegemonia política, cultural...Estudi diacrònic de l'evolució de les formes, els contexts i les tecnologies de la comunicació al llarg de la història i en diferents àmbits socioculturals. El grup d'investigació parteix de la idea segons la qual l'home és un ésser simbòlic, que construeix un teixit dens de mediacions per organitzar la seua convivència, les seues formes de relació amb els altres i amb el món exterior. Des de la invenció de l'escriptura i a través de successives tècniques i maneres de comunicació, els éssers humans han construït, han donat expressió, han tramés i han rebut la cultura. Fins i tot, alguns autors, amb certa autoritat -com ara l'antropòleg Jack Goody- , afirmen que resulta dallò més rellevant completar l'estudi de les formes i modes de producció amb el de les formes i modes de comunicació per a, relacionant societats, cultura i comunicació, esbrinar la textura concreta que cobren les mediacions, la relació d'aquestes amb la diferencia social, amb la construcció de diferents formes de poder, amb la formulació d'identitats, amb les expressions del conflicte, amb la constitució de les ideologies dominants o subordinades, amb el teixir-se i desteixir-se de l'hegemonia política, cultural i econòmica o amb l'aparició d'institucions construïdes per generar comunitats imaginades. El nostre grup considera que des de l'escriptura als dispositius electrònics i digitals, la comunicació juga un paper decisiu en la història i és omnipresent, però emfatitzem l'estudi de les mediacions massives, perquè són elles les que han acompanyat l'evolució del món contemporani i, en aqueix sentit, la construcció de la història contemporània i la història del temps present. L'estudi dels mitjans massius -premsa, ràdio, televisió, cinema, cibermitjans- esdevé, sempre en la perspectiva diacrònica, social i cultural adés esmentada, un objectiu central del grup. Aquest estudi atén, fonamentalment a la producció, la distribució i el consum de la comunicació i la informació. La producció atén no només al mitjà de comunicació concret encarregat d'escampar els missatges, sinó també i prèviament a la seua configuració institucional -de caràcter privat o públic-, a la seua estructura en quant entitat productiva, a la materialitat de l'emissor en quant a tal (la seua naturalesa econòmica, les relacions socials, professionals, laborals, etc., en les quals es basa, etc.). L'estudi de la producció suposa també entendre la configuració dels missatges, tot i relacionant la qualitat de l'emissor amb allò que emet i en aquest sentit contextualitzant els missatges i les trames de sentit que construeixen. La distribució atén a la difusió dels missatges i a la formulació tècnica d'aquells elements que la fan possible. L'estudi del consum atén a la recepció social i individual dels missatges, a les formes d'impacte de la comunicació i als efectes socioculturals de la informació. Es tracta d'una preocupació investigadora per la recepció dinàmica, cultural i històricament determinada, que fan els humans de les mediacions simbòliques a les quals es sotmeten de grau o a través de formes explícites o subtils de coerció. El grup d'investigació assumeix una perspectiva relacional entre comunicació i cultura. Però no només en un sentit clàssic, segons el qual la comunicació té lloc en un medi cultural del qual és producte i expressió: la cultura comunica. També assumim un altra perspectiva segons la qual la comunicació modifica la cultura. En aqueix sentit, la relació entre comunicació i cultura és oberta, no respon a un patró predeterminat i està íntimament vinculada als actors socials, al desplegament dels seus interessos i de les accions conduents al manteniment, la reforma o el trencament de l'estatu quo. Conscients de que la noció de comunicació és summament transversal i que pot afectar a diverses disciplines, en comptes de veure aquesta qüestió com un element de paràlisi del seu estudi, ho anotem en termes d'oportunitat interdisciplinària.
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Estudi de la premsa històrica.
  • Estudi dels mitjans audiovisual en perspectiva diacrònica
  • Estudi dels canvis socioculturals vinculats als efectes de la producció, la transmissió i el consum informatiu al llarg de la història.
  • Anàlisi de les formes simbòliques de comunicació i de les seues relacions amb la cultura en societats històricament determinades.
 
Línies d'investigació:
  • Història de la comunicació i de la cultura. Anàlisi de les formes de comunicació i de les seus interaccions amb la cultura de les societats al llarg de la història.
  • Història de la sàtira mediàtica. Anàlisi de les formes de construcció de l'humor als mitjans de comunicació i dels usos culturals, polítics i socials al llarg de la història.
  • Història del periodisme de qualitat. Anàlisi de la configuració dels estàndards de qualitat periodística al llarg de la història contemporània i del temps present i estudi de l'aplicació que els mitjans de comunicació han fet dels criteris de rigor, contrastació, professionalització i objectivació de la informació.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Francesc Andreu Martínez GallegoDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
María Dolores Bañón CastellónMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Enrique Borderia OrtizMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Josep Lluís Gómez MompartMembre UVEG-Valencia Professor-a Emèrit-a
María Iranzo CabreraMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ricardo Ángel Pomares PastorMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Antonio Laguna PlateroCol·laborador-a UCLM-Castilla-La Macha Professor-a Titular d'Universitat
José Luis Valhondo CregoCol·laborador-a UEX-Extremadura Professor-a Associat-da
Equip de Treball
Manuel Barrero MartínezEquip de Treball US-Sevilla Estudiant-a de doctorat d'altres entitats