El Servei d’Estudiants està adscrit als Serveis Centrals Administratius i Econòmics de la Universitat de València i constitueix una estructura de gestió i assessorament centralitzada que, amb dependència funcional del Vicerectorat d’Estudis, porta a terme una gestió que comprèn el conjunt d’activitats i de procediments relacionats amb l’alumnat al llarg de la seua vida acadèmica.

Com a unitat central coordina, a través de les seccions de Grau i Màster, les actuacions relacionades amb:

 • l’organització de les proves d’accés a la universitat i dels processos d’admissió als graus (preinscripció) en coordinació amb la Conselleria d’Educació i la resta de les universitats públiques valencianes.
 • la coordinació de tot el procés de matrícula dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • la coordinació dels estudis de màsters i de la seua preinscripció.
 • la tramitació de sol·licituds de beca de les diferents convocatòries del Ministeri d’Educació i Formació Professional i de la Generalitat Valenciana.
 • la gestió d’altres beques i ajudes a l’estudiantat: ajudes a l’estudi per a estudiants i estudiantes de centres propis de la Universitat, ajudes de matrícula especifiques per alumnes de màsters concrets i ajudes de mobilitat Banco Santander de la Universitat de València.
 • la gestió econòmica dels estudis de màster: pagament de professorat extern, beques especifiques de màster, despeses relacionades en la signatura de convenis, tramitació de pagaments de taxes amb institucions que no tenen conveni.
 • la tramitació de convenis i renovació de convenis de titulacions conjuntes, amb altres administracions publiques i entitats, de practiques i desenvolupament de títols propis.
 • la resolució de recursos en matèria d’estudiants.
 • l’elaboració i proposta del calendari acadèmic i de gestió.
 • l’elaboració de la proposta d’activitats de participació universitària.

Així mateix, la secció de Plans d’Estudis i Títols:

 • assessora els equips de govern de la Universitat,  dels centres, instituts, departaments, a l’equip rectoral, en matèries relacionades amb la gestió de noves propostes de plans d’estudis i amb possibles modificacions d’estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat, així com gestionar-les.
 • s’encarrega del procediment per a la implantació de nous estudis a la Universitat de València i gestiona les noves propostes.
 • s’encarrega de la gestió dels expedients d’extinció d’algunes titulacions.
 • gestiona els títols propis de postgrau i programes de formació continua de la Universitat de València, coordinats amb la Fundació ADEIT Universitat-Empresa i la Fundació Lluis Alcanyís.
 • s'encarrega de l’expedició de títols universitaris i SET.