• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Web específica del grau: www.uv.es/doble-grau-farmacia-nutricio

Nombre de crèdits del títol: 397,5

Matèries formació bàsica: 120

Matèries obligatòries: 223,5

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: 42

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1211

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 6

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
48

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Farmacèutic/a i Dietiste Nutricionista

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mª Luisa Ferrándiz Manglano (F)/ Mónica Fernández Franzón (NHD)

Coordinador/a de la titulació Marín Sáez, Rosa

Coordinador/a de pràctiques externes Carbó Valverde, Ester

Coordinador/a de mobilitat Rosa Marín Sáez

Interès acadèmic, científic o professional:

Aquest doble grau en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica habilita per exercir les professions de farmacèutic/a i de de dietista nutricionista, que son professions sanitàries regulades per la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

Els estudiants es preparen per actuar com a professionals experts en medicaments i en l'impacte que aquests tenen sobre la salut i com a professionals que poden desenvolupar activitats orientades a l'alimentació i a la nutrició de les persones o dels col•lectius.

La Facultat de Farmàcia ha planificat aquests estudis en sis cursos acadèmics, amb la superació dels quals l'estudiant obté ambdós títols. L'existència de matèries comunes permet el disseny d'una distribució temporal dels continguts curriculars que comporta una optimització del temps dedicat a la formació.

Informacions pràctiques:

Per estudiar el doble grau es recomana tenir coneixements previs de biologia, de química, de física i de matemàtiques.

En cas que es vulga abandonar el programa de doble titulació i continuar en un dels dos graus, l'estudiantat pot triar en quin dels dos continua.

(Més informació a la pàgina web del grau en Farmàcia i a la pàgina web del grau en Nutrició Humana i Dietètica)