Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

També cal destacar la necessària contribució de les institucions en l`àmbit regional i local a la consecució dels objectius de l’Agenda 2030. La Comunitat Valenciana, com reflexa al pla d´actuació per a la implementació de l´Agenda 2030, promou una actuació basada en tres importants pilars d´actuació com són la informació, la sensibilització i el compromís:

●Informar: Informar i sensibilitzar sobre els ODS en municipis destacant la creació en 2016 de l´Aliança de Ciutats pel desenvolupament sostenible. El seu objectiu és implicar als pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana en la informació, difusió, sensibilització i compromís amb els ODS de l´Agenda 2030.  Poden participar tots els municipis i ciutats de la comunitat que ho desitgen i en l´actualitat formen part d´aquesta xarxa un total de trenta-tres municipis.  A més s´ha editat i difós el document "La Agenda 2030: hoja de ruta para los municipios y provincias de la Comunidad Valenciana dirigit a la sensibilització de les treballadores i treballadors públics i responsables polítics dels governs locals. També a l’àmbit de l´educació pot ressaltar-se la promoció de la investigació universitària a l’àmbit dels ODS des de les universitats públiques valencianes.

●Sensibilitzar: S´estableix en aquest sentit una Estratègia d´Educació per al desenvolupament  en l’àmbit formal i la creació de recursos didàctics com ara un programa educatiu anomenat  “Conectando con los ODS”, un  vídeo destinat a població infantil Buscamos SuperODS o mitjançant una exposició a diferents centres educatius de Rollups creada amb  una aplicació mòbil.

●Comprometre: Amb la publicació de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible,  on es contempla entre altres iniciatives la d´integrar i estendre pel territori els ODS. A més destaca la creació  de diversos òrgans específics per al compliment dels ODS mitjanant el Decret 94/2018 de creació d’òrgans d’assessorament i participació en matèria d’objectius de desenvolupament sostenible. Destacar la creació de l´Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament sostenible i del Consell Territorial per al compliment de l’Agenda 2030 amb la funció de garantir la cooperació i enfortir l´aliança ja creada entre els municipis de la Comunitat. La Conselleria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica és l’òrgan polític de la Generalitat que s’ha encarregat d´elaborar un mapa de seguiment d’aquestos objectius i els indicadors que proporcionen de manera explícita els avanços en la matèria. D´altra banda, l’avaluació qualitativa de com es desenvolupen els diferents ODS i les metes especificades en l’Agenda 2030 a cadascuna de les Conselleries serà realitzada per una  Comissió Inter departamental per al compliment dels ODS.

També els municipis han de ser un agent transformador. En aquest sentit, Gandia mostra el seu compromís com a ciutat integradora  i ha desenvolupat un pla d´acció municipal.