Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Doble Titulació Hispano – francesa en Dret:

1. Informació general

Una doble titulació internacional és un programa d'estudis específic establert entre dues universitats de països diferents que permet a l'estudiantat obtenir dos títols oficials en completar el programa.

La Titulació Internacional Hispano-francesa en Dret és un programa de simultaneïtat d'estudis internacional en el qual participen la Facultat de Dret de la Universitat de València (UV) i la Faculté de Droit et Science Politique de l'Université Toulouse 1 Capitole (UT1).

Aquest programa permet obtenir dos títols (un expedit per la UV i un altre per la UT1) en 4 anys:

  • Grau en Dret emès per la Universitat de València (4 anys)
  • Licence i Master 1 de Droit emès per la Université Toulouse 1 Capitole ( 4 anys)

Més informació

Qui siga admès en aquest programa haurà de realitzar els dos primers cursos en la Facultat de Dret, i els dos últims cursos en la Faculté de Droit et Science Politique de la Université Toulouse 1 Capitole.

Quadre de convalidacions UV / UT1

("Programa en procés d'actualització per una modificació en el pla d'estudis de la Université de Toulouse")

2. Estudiants UV. Admissió i 1ª matrícula

S'ofereixen un total de 15 places. La Titulació Hispano - Francesa del Grau en Dret té un procés de selecció en dos fases:

1) Preinscripció de la Conselleria d'Educació  sol·licitant l'accés en el Grau en Dret de la UV: del 20 de juny al 8 de juliol de 2022. Llista d'admessos: 15 de juliol de 2022

2) Sol·licitud d'admissió al Doble Grau Internacional: El formulari de preinscripció només se podrà presentar entre els dies 15 a 18 de juliol de 2022 (fins les 14 h.) per correu electrònic a matricula.dret@uv.es (des del mail utilitzat a la preinscripció)

El dia 18 de juliol (a partir de les 18 h.) es publicarà en aquesta pàgina el llistat d'admesos juntament amb el dia i hora que han de fer l'automatrícula aquests estudiants.

Per cursar aquest programa és imprescindible acreditar un nivell B2 de francès. Es prioritzarà en la selecció a aquells que l'acrediten en el moment de la sol·licitud. En cas que no s'ocupen les places oferides per estudiants que acompleixen el requisit anterior, es podrà optar sense l'acreditació de l'idioma a condició de presentar certificació acreditativa del nivell B2 de francés abans de la formalització de la matrícula del següent curs. 

Els certificats d'idiomes que accepta la Universitat de València es poden consultar en el següent enllaç: https://links.uv.es/SeaqyI2

En compliment de l'ordre 93/2006 de la Conselleria d'Educació per la qual es modifica l'annex que estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres, els estudiants que hagen superat el batxiller bilingüe (en idioma francès) tindran reconegut el nivell B2. 

Instruccions matrícula 1º Grup Toulouse 2022/2023

3. Estudiants UV: 1er curs

Aquesta titulació internacional exigeix la superació de totes les assignatures de 1er del Grau en Dret. Aquells que no superen el curs complet no podran seguir en el programa, continuant els seus estudis en el Grau en Dret de la UV.

És imprescindible acreditar el nivell B2 de francés en finalitzar el primer curs acadèmic.

Una vegada superat tot el primer curs del Grau en Dret, els estudiants que continuen en el doble Grau s'han d'automatricular de totes les assignatures de 2on en el grup B.

4. Estudiants UV: 2on curs

A l'inici del curs, al mes de novembre s'ha de sol·licitar el programa Erasmus per al curs posterior i és requisit ineludible presentar en aquest moment la certificació B2 de francés amb aquests efectes.

Aquesta titulació internacional permet seguir en el programa amb un màxim de dues assignatures suspeses en 2on. curs. Aquells que suspenguen tres o més assignatures no podran seguir en el programa, continuant els seus estudis en el Grau en Dret de la UV.

A la finalització del curs, i per tal de realitzar la mobilitat en 3er curs a la Universitat de Toulouse, els/les estudiants que continuen en el programa hauran d'elaborar el contracte d'estudis en la plataforma de mobilitat (a través del Portal del alumne, seguint les instruccions del Servei de Relaciones Internacionales de la UV) incloent les assignatures de L3 (Licence 3) que indicarà la Universitat de Toulouse i les corresponents de la UV del 3er curs del Grau en Dret. El contracte ha d'estar complet i tancat en la plataforma abans de l'automatrícula del curs següent i ha de comptar amb la signatura dels/les coordinadors/es d'ambdues universitats.

5. Estudiants UV: 3er curs

En l'automatrícula del tercer curs s'han d'incloure els "crèdits internacionals" que estaran precarregats a l'aplicació (un total de 60 crèdits) y, en el seu cas, de les assignatures suspeses de 2on (un màxim de dos) que s'han de cursar a distància. És important recordar que no existeix un tractament especial en l'avaluació continua pel fet d'haver de cursar les assignatures a distància.

A la finalització del curs s'ha d'elaborar un nou contracte d'estudis en la plataforma de mobilitat de la UV (a través del Portal de l'alumne). Ja no constarà la condició d'Erasmus però igualment s'ha d'elaborar aquest contracte i tramitar amb el Servei de Relacions Internacionals de la UV l'ajuda econòmica fixa que es preveu per als estudioants de 4t de titulacions internacionals.

Al contracte s'han d'incloure les assignatures del M1 que s'eligeixen en Toulouse i les corresponents assignatures de 4t del Grau en Dret: totes les obligatòries (menys el TFG), i l'itinerario equivalent al M1 seleccionat dels tres oberts a aquest programa: Dret dels Negocis, Dret Empresarial o Jurídic-Internacional.  El contracte ha d'estar complet i tancat en la plataforma abans de l'automatrícula del curs següent i ha de comptar amb la signatura dels/les coordinadors/es d'ambdues universitats.

6. Estudiants UV: 4t curs

En l'automatrícula del quart curs s'han d'incloure els "crèdits internacionals” que estaran precarregats a l'aplicació (un total de 54) i, a més, el Treball Fi de Grau (6 crèdits)

Per superar l'assignatura de TFG s'ha de preparar una memòria sobre els coneixements adquirits en dues de les assignatures optatives cursades en el M1, i s'ha de defensar en la UV davant una Comissió designada a l'efecte. S'han de respectar tant els requisits com el procediment general del TFG del Grau en Dret per a formalitzar el dipòsit.

Annex Treball Fi de Grau Toulouse

7. Estudiants UT1: 3er curs

La Secretaria de la Facultat de Dret matricula d'ofici els estudiants procedents de Toulouse la setmana anterior a l'inici de les classes en el Grup B de 3er amb docència en castellà i torn de matí.

Abans de formalitzar la matrícula s'ha de remetre el passaport escanejat a la Secretaria de la Facultat: matricula.dret@uv.es

Una vegada matriculats se remetrà un rebut de taxes administratives per tal de gestionar la targeta d'estudiant, l'assegurança escolar i l'obtenció de credencials com a estudiants de la UV (usuari, contrasenya i direcció de correu electrònic @alumni.uv.es)

8. Estudiants UT: 4t curs

La Secretaria de la Facultat de Dret matricula d'ofici els estudiants procedents de Toulouse la setmana anterior a l'inici de les classes en el Grup B de 4t amb docència en castellà i torn de matí.

Prèviament (abans del 30 de juny) s'ha d'enviar un correu al /la coordinador/a de la titulació indicant la preferència d'itinerari d'optatives (Dret dels Negocis, Dret Empresarial o Jurídic-Internacional)

En les assignatures obligatòries de 4t (incloent Pràctiques i Treball Fi de Grau), el tractament de l'estudiantat d'aquest Doble Grau segueix els requisits i procediments ordinaris, sense que existisca un procediment especial o preferent en l'elecció de centre de pràctiques o elecció de temes/tutors de TFG.

9. Dades de contacte:

Responsable Acadèmica 

Profª Dra. Carmen Azcárraga ( carmen.azcarraga@uv.es )

Responsable Administratiu

Jordi Ferrer ( matricula.dret@uv.es )